Værkliste

På din værkliste kan du få overblik over dine værker

Du kan vælge at se hele din værkliste, eller vælge visningen ”Ikke registrerede værker” eller ”Nye værker registreret af andre”.

Der kan sorteres på følgende kolonner

  • Titel: Værkerne står default i alfabetisk rækkefølge
  • Dato: Ældste eller nyeste værker baseret på registreringsdato

Alle søgninger og filteringer kan annulleres på "Nulstil".