Aftaler med musikforlag

Hvad er et musikforlag?

Et musikforlags kernefunktion er at arbejde for udbredelsen af og kendskabet til dine musikalske værker.

Forlaget samarbejder med dig i en kreativ sparring for at udvikle værkerne, men er også en slags sælger af de færdige værker. Den kreative sparring kan også føre til, at forlæggeren sætter co-writer sessions op med andre komponister eller tekstforfattere for at optimere værkerne. Musikforlaget overvåger løbende brug af værkerne og søger placering af musikken på relevante platforme i forbindelse med fx koncerter, online, film, radio, reklamer, noder/tekst, tryk og tv.  

Derudover varetager musikforlaget typisk en række administrative opgaver, som bl.a. omfatter håndtering af værkregistreringer, kontrol af udbetalinger fra Koda/NCB, herunder for fremførelser i udlandet, forvaltning af dine trykrettigheder samt udbetaling af royalties for nodeleje og -salg.

Ofte vil en aftale med et musikforlag også indebære, at musikforlaget håndterer forespørgsler fra tredjemand om tilladelse til at bruge dine værker i særlige sammenhænge. Det kan fx være i forbindelse med andre rettighedshaveres ønske om at bearbejde din musik/tekst, et bogforlags ønske om at trykke noder (melodi eller tekst), eller en  producents ønske om at synkronisere din musik til film eller reklamer.

Andele til musikforlaget

Det er op til forlaget og dig at aftale sig frem til, hvad forlaget skal have for sit arbejde. Det klare udgangspunkt er, at forlaget får andel i din indtjening på de forskellige værker. Hos Koda er der regler, som regulerer, hvor store andele et musikforlag maksimalt kan få på musikværker. Dem kan du læse mere om her

Hvad er en generelkontrakt med et forlag?

En ophavsmand kan indgå aftale med et forlag, som gælder for nogle bestemte af ophavsmandens værker, eller han/hun kan indgå en generalkontrakt med et forlag, hvilket betyder, at forlaget har ret til andele på samtlige af ophavsmandens værker. Generalkontrakten kan evt. være begrænset til at gælde fra en given dato eller i en bestemt, afgrænset periode.