Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Koda og arv

Ophavsret er en særlig form for formueret. Når en rettighedshaver dør, melder der sig derfor en række spørgsmål, som ikke er sædvanlige i den almindelige behandling af dødsboer.

Arvingerne indtræder som rettighedshavere i afdødes rettigheder.

Ophavsretten gælder 70 år efter ophavspersonens dødsår. Det betyder bl.a., at de rettighedsmidler, afdødes værker i den periode indtjener gennem Koda, skal uddeles til dennes arvinger.

Kodas sagsbehandling

Koda bliver ikke automatisk informeret om dødsfaldet. Det er derfor vigtigt, at du som arving eller bobestyrer giver Koda besked. 

Koda skal til sin behandling bruge flg. oplysninger:

  • navne på de, der arver – såvel livsarvinger som legatarer
  • arveloddets størrelse (f.eks. ’ligedeling med 1/3 til hver’, hvis der er tre arvinger)
  • adresse
  • telefonnummer
  • e-mailadresse
  • cpr-nummer

Når skifteretsattest og skiftefuldmagter foreligger, skal kopier heraf fremsendes til:

  • Koda
  • Copydan Tekst og Node
  • Koda kan oplyse om afdødes evt. tilknytning til musikforlag

Når arveforholdene er på plads, vil Kodas løbende udbetalinger ske til de registrerede arvingers respektive NemKonti. Koda-vederlag er skattepligtige og indberettes til SKAT som B-indkomst.

Bobehandling

Koda varetager ikke bobehandlingen, men bistår gerne med Koda-relaterede oplysninger, f.eks. om værker, værksandele, hidtidig indtjening, mv. Spørgsmål vedr. dødsboets behandling bedes rettet til den stedlige skifteret eller en eventuel bobestyrer.

I forbindelse med bobehandlingen skal afdødes ophavsrettigheder kapitaliseres. Opgørelsen sker i øjeblikket efter værdiansættelsescirkulæret § 29

Særligt om kreditorforfølgning

Efter ophavsretslovens § 62 kan ophavsretten ikke gøres til genstand for kreditorforfølgning, og der kan heller ikke foretages udlæg i retten til fremtidige vederlag – f.eks. Koda-vederlag. Således kan ophavsrettigheder heller ikke indgå i ophavspersonens insolvente dødsbo, og ophavsrettighederne skal tilfalde arvingerne uden om boet. 

Eksempel: Er den afdøde ophavspersons bo sluttet som insolvent bobestyrerbo, udbetaler Koda ikke rettighedsmidler til statskassen, men til afdødes arvinger.

Særligt om værkerne – sameje – kunstnerisk eksekutor

Ophavsretten gælder i 70 år efter ophavspersonens dødsår. Det betyder, at arvingerne i den periode har krav på betaling, når værkerne fremføres offentligt. Herudover kan værkerne generere penge ved anden udnyttelse, f.eks. ved brug i film, reklamer og musikdramatiske sammenhænge. Den brug kræver dog rettighedshavernes tilladelse. Medmindre enkeltværker er testamenteret til individuelle arvinger, er værkerne formueretlige samejer. Det medfører, at alle arvinger skal være enige om og samtykke i brugen af et givet værk i en bestemt sammenhæng. At høre alle arvinger kan være både administrativt tungt og en langsommelig proces.  

Det er derfor praktisk, at arvingerne udpeger en ’kunstnerisk eksekutor’, som på vegne af alle arvinger er bemyndiget til at træffe afgørelse om udnyttelse og vilkår for brug af afdødes værker i forbindelse med f.eks. film og reklamer.

Øvrige forhold

Koda forvalter ophavspersoners (tekstforfattere og komponister) og musikforlags rettigheder. Hvis afdøde også har deltaget som udøvende kunstner (musiker, sanger, solist) på musikindspilninger, vil det også være relevant at kontakte Gramex, som forvalter rettighederne på vegne af denne gruppe.

Kontakt Koda hvis du er arving eller bobestyrer

[email protected] eller tlf. 33 30 63 20