Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Fordeling af andele mellem ophavspersoner

Når man registrerer værker hos Koda og NCB er det vigtigt, at man er opmærksom på de forskellige kategorier af rettigheder ophavsretten beskytter og skelner klart mellem f.eks.  autorrettigheder (komponister, tekstforfattere, oversættere og arrangører) og udøverrettigheder (musikere og sangere, der medvirker ved fremførelsen af værket live eller på indspilninger).  

Koda forvalter alene rettigheder for komponister, tekstforfattere, oversættere og arrangører samt forlagsrettigheder.  

Udøverne har deres egen beskyttelse i kraft af det, der i ophavsretten kaldes de nærtstående rettigheder. I Danmark forvaltes disse rettigheder på musikkens område ikke af Koda og NCB men af Gramex.  

Når du registrerer et værk i Koda, skal du altså ikke anføre de medvirkende musikere som rettighedshavere, men alene de autorer, der har bidraget med komposition og tekst eller har haft en rolle som arrangør eller tekstbearbejder med en indsats, der i sig selv skønnes at kunne beskyttes efter ophavsrettens autor- eller bearbejderbeskyttelse. 

Fordelingen af andele på et værk skal afspejle den indsats, den enkelte har ydet til at skabe værket. Hvis I fx har været to om at lave et nummer og er enige om, at I har bidraget lige meget til skabelsen, skal I fordele rettighederne, så I har 50 procent hver. Det betyder i sidste ende, at I hver får halvdelen af den udbetaling, jeres nummer kommer til at generere.

SE VIDEO 

Sådan kan du fordele andele

Via dit medlemskab af Koda er du forpligtet til at følge Kodas retningslinjer for procentfordeling. Du kan benytte enten Kodas standardfordeling eller en såkaldt aftalt fordeling.

 • Standardfordeling
  Hvis et værk har standardfordeling betyder det, at komponisterne ligeligt deler 50 procent, og at tekstforfatterne ligeligt deler de resterende 50 procent. Har værket ingen tekst, deler komponisterne 100 procent ligeligt mellem sig.

  Se standardfordelingsregler: Koda (pdf) og NCB (pdf)

 • Aftalt fordeling
  Hvis alle komponister og tekstforfattere til et værk er enige om, at rettighederne ikke skal fordeles ligeligt, kan man aftale en anden fordeling. Selv ved aftalt fordeling er der dog visse minimums- og maksimumsgrænser, som skal overholdes. For fordeling af Koda-andele gælder:
 • at komponisterne tilsammen skal have minimum 25% og maksimum 75%
 • at forfatterne tilsammen skal have minimum 25% og maksimum 75%.
 • at ingen komponist eller forfatter få en andel på mindre end 1 %.

Inden for disse grænser kan der deles ulige mellem henholdsvis komponisterne og forfatterne. For fordeling af NCB andele er der ingen top- eller bundgrænser for fordelingen mellem musik og tekst.

Arrangør- og oversætterandel

For arrangementer og oversættelser er den maksimale andel på 16,67 procent, når der er tale om et dansk værk. Er der tale om både arrangement og oversættelse, deler arrangør og oversætter andelen på maksimum 16,67 procent. Er der tale om et arrangement eller oversættelse af et udenlandsk værk, afhænger andelen af de regler, der gælder for de udenlandske ophavspersoners forvaltningsselskab.

Producerens rolle

Producerbegrebet anvendes om et stort antal funktioner i forbindelse med musikproduktion, og det er vores erfaring, at producere i dag i nogle tilfælde spiller en større rolle, end de før har gjort. 

En producer kan yde teknisk assistance og få betaling for det, uden at sangskriveren afgiver rettigheder, men producere kan også være med til at bearbejde musikken i en sådan grad, at de kan være berettiget til en arrangørandel. Derudover kan en producere gøres til co-writer og indgå i værkets fordeling som komponist eller tekstforfatter, hvis den kreative indsats berettiger til det.

Det er originalkomponisten, der afgør, om produceren har ydet en kreativt skabende indsats i musikken, der berettiger til en andel af rettighedspengene. Komponisten afgør, om indsatsen svarer til rollen som arrangør (der gives max. 16,67 procent) eller som komponist eller tekstforfatter (hvor der kan gives en hvilken som helst procentandel). Hvis I er flere komponister eller tekstforfattere på et musikværk, skal du være opmærksom på, at I alle skal være enige, hvis I vælger at bearbejde det producerede værk i fremtiden.

Anvender du en producer til at versionere dit eget original-materiale, er det en god ide at registrere dit eget original-materiale - samt gemme dokumentation for dette - før registreringen af den producerede version, således at der ikke efterfølgende opstår tvivl om, hvem der har bidraget med hvad.

Vi opfordrer til, at procentfordelingen af rettighederne afspejler den skabende indsats, og at aftalerne om procentandele sker tidligt i samarbejdet, og inden dit værk registreres hos Koda.

Ligedelingsprincippet

Koda fraråder, at ligedeling som fordelingsprincip anvendes uden vægtet hensyn til den enkeltes faktiske rolle som komponist, forfatter, arrangør eller oversætter. 80% af de tvistsager, der opstår i Koda skyldes, at originalautorerne har ladet sig overtale til at ligedele med f.eks bandmedlemmer eller andre, der ikke har en faktisk rolle som komponist, forfatter, arrangør eller oversætter. Det er åbenbart, at man i ophavsretten ikke har sigtet på at yde beskyttelse som autor til udøvere og andre, der alene bidrager til et værk med almindelige musikerhåndværksmæssige eller tekniske elementer. Tværtimod har man valgt at tillægge de udøvende kunstnere en egen, selvstændig beskyttelse i form af de nærtstående rettigheder, jvf. bestemmelsen i ophavsretslovens § 65. Kodas forvaltning sigter ikke på forvaltning af sådanne bidrag.

Værker med flere rettighedshavere

Når du registrerer et værk med flere rettighedshavere i Mit Koda, får alle involverede rettighedshavere automatisk besked, når du har sendt værkregistreringen. På samme måde vil du også få besked, hvis andre registrerer et værk med dig som rettighedshaver.