Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Musiker og Musikbrancheordbogen

I begyndelsen af 2016 udgav en af den danske musikbranches mest erfarne konsulenter Michael Højris bogen ”Musiker & Musikbranche ordbogen” – et opslagsværk over 675 ord, begreber og vendinger, som enhver der arbejder med musik bør kende samt 10 artikler om pladekontrakter, publishing, booking, crowdfunding med mere.

Dette er Højris’ 4 branchebog. Hans nyeste udgivelse er ”Den nye musikbranche 3.0” fra 2018.

Her kan du læse et uddrag fra bogen og blive klogere på nogle af de mange udtryk, som du vil støde på i dit arbejde med musikken. 

A

Arrangement bruges typisk i to sammenhænge

… et andet ord for ”koncert”, ”begivenhed” eller lignende.

… i forbindelse med ophavsret til musikværker. Beskrivelse af et bidrag til et musikværk der ikke udgør en egentlig medvirken til værkets skabelse men derimod en tilpasning af det færdige værk, f.eks. til en bestemt genre eller en bestemt orkesterbesætning. F.eks. et popnummer arrangeret som et heavy metal band ville spille det eller en jazzkomposition arrangeret således, at et symfoniorkester kan spille den.

Arrangør den der laver et arrangement.

Artwork [eng] grafisk illustration, fotografi o.l. der udgør det visuelle udtryk i forbindelse med et CD cover eller tilsvarende til brug for websites, plakater m.v. Bemærk at designere, illustratorer, fotografer m.v. typisk har ophavsret til det, de laver, og at det derfor er vigtigt at have skriftlige aftaler på plads med disse folk, før man bruger det, de har leveret.

Autor [eng] ophavsperson, rettighedshaver

 

B

Bandaftale Formel aftale mellem medlemmerne af en gruppe, et band/ensemble/orkester m.v.

Biblioteksafgift Rådighedsbeløb for grammofonplader. Offentlig støtteordning som kunstnere, hvis cd’er, grammofonplader og andre lydbærende materialer, som er udgivet i Danmark og som benyttes på bibliotekerne, kan ansøge om andel i.

Booklet hæfte indlagt i CD-æske.

Brand [eng] bruges om bl.a. virksomheders, produkters og kunstneres særlige varemærke og identitet.

Breakeven [eng] beskriver den situation hvor indtægter og udgifter ved en given aktivitet er lige store.

Bundle [eng] ”sampak”, anvendes i musikbranchen hovedsagelig i disse sammenhænge
… når et antal produkter sælges sammen til en samlet pris (f.eks. to-til-en-pris).
… når et produkt sælges i sammenhæng med et andet produkt, som da leveres gratis.
… når f.eks. en smartphone sælges med musikindhold installeret i telefonens hukommelse.
… når f.eks. et antal indspilninger på en streaming- eller downloadtjeneste kun kan streames/downloades som en helhed.

Business manager [eng] forretningsfører. Optræder typisk i udenlandske managementaftaler, hvor betegnelsen gælder den revisor eller lignende virksomhed, der varetager en kunstners økonomiske forhold (regnskabsførelse m.v.).

Buy-out [eng] benyttes typisk i forbindelse med opkøb af en virksomhed eller i forbindelse med engangsbetaling for en vare eller en tjenesteydelse. En master recording buy-out betyder således at den pågældende indspilning sælges til en fast samlet pris uden yderligere betaling (dvs. uden f.eks. royalties). I en kontrakt med et spillested betyder buy-out at spillestedet, i stedet for at sørge for f.eks. catering m.v., betaler bandet et beløb, så de selv sørger for det.

C

Catalogue [eng] Katalog. Benyttes typisk som betegnelse for udgivelser/indspilninger der er af ældre dato og ikke længere aktivt promoveres.

Clause [eng]”Paragraf”, afsnit/punkt i aftale/kontrakt.

Compilation [eng] Samling/opsamling. Benyttes typisk i forbindelse med pladeudgivelser bestående af enten en samling indspilninger med en række forskellige kunstnere eller en samling indspilninger med samme kunstner, men stammende fra andre/tidligere udgivelser med samme kunstner.

Copyright [eng] Ophavsret. Oftest grafisk repræsenteret ved © stammer fra amerikansk ophavsretsjura og har i en amerikansk sammenhæng ikke samme betydning som i f.eks. Danmark, da den juridiske opfattelse af ophavsret i USA og DK er meget forskellig.

D

DAB [eng] Digital Audio Broadcast – Digital Radio (i modsætning til analog radio, fx. FM-radio).

Demo kaldes også en prøveoptagelse. En optagelse af et eller flere musikværker der fortages forinden man igangsætter den egentlige optagelse af værkerne. Demooptagelser kan forekomme i såvel meget enkel kvalitet som i decideret studiekvalitet.

Detailsalg salg til forbrugerne via butikker.

Digital Rights Management [eng] forkortes ofte DRM. Dækker over en række systemer udviklet til at kontrollere brugen af musik- og video-filer.

Distribution fordeling af varer fra et centralt lager til detailhandelen eller til forbrugeren. I musikbranchen varetager distributionsselskaber også (efter aftale) visse promotion og markedsføringsaktiviteter.

Downloading handlingen at overføre digitale filer fra et web-sted til f.eks. en computer. Et download kan være
… permanent, f.eks. når man har købt en lydfil.
… midlertidigt, når det f.eks. kun kan aflyttes, når man er abonnent på en bestemt online (f.eks. streaming) tjeneste eller der f.eks. er sat en tidsbegrænsning på muligheden for at aflytte lydfilen.

E

EAN (opr. European Article Number, nu International Article Number), stregkodestandard som verden over anvendes til at mærke såvel fysiske som digitale produkter.

Endorsement [eng] ”påtegning”. Beskriver den situation hvor en person eller virksomhed (el.lign.) udtrykker sin støtte til, taler rosende om, anbefaler eller på anden måde fremhæver en anden person, en virksomhed eller et produkt.

Enhed [eng unit] betegner f.eks. et enkelt eksemplar af noget, f.eks. en CD. Når man da taler om salg af f.eks. 10 enheder menes dermed salg af 10 stk. CD.

F

Flat fee [eng] ”blokbeløb”. Betegnelse for større engangs- og forskudsbetalinger, f.eks. i forbindelse med aftaler om synkronisering, produktion og salg af merchandise o.l.

Force majeure [jura] term der beskriver i hvilke særligt ekstraordinære situationer, hvor en eller flere parter i f.eks. et aftaleforhold bliver ude af stand til at opfylde aftalen, kan friholdes for ansvar, uanset de ikke lever op til aftalen. På engelsk: Act Of God (Guds gerning).

Førstegangsudnyttelse begreb i Ophavsretten der handler om, at en ophavsperson til et værk (en komposition, en indspilning el.lign.) skal give sin tilladelse til at værket første gang udnyttes, dvs. udgives/offentliggøres.

H

Honorar vederlag, betaling, hyre.

I

Indie promo/promotion [eng] betegnelse for promotion, som varetages af en virksomhed eller personer udenfor f.eks. det pladeselskab eller musikforlag, som iværksætter denne promotion.

ISRC [eng] International Standard Recording Code. Producentkode, kode som identificerer en musikindspilning (gramex.dk og isrc.ifpi.com)

ISWC [eng] International Standard Work Code. Kode som identificerer et musikværk (koda.dk og iswc.org).

J

Joint release [eng] beskriver den situation hvor to kunstnere går sammen om at udgive et fonogram som indeholder begge kunstneres indspilninger – typisk på vinyl, hvor hver kunstner har en side for sig selv.

Joint Venture [eng] et forretningssamarbejde mellem to af hinanden uafhængige virksomheder.

K

Koncertarrangør person, forening eller virksomhed der tilrettelægger og afholder koncertarrangementer.

Kreditering Ophavsretsloven §3 siger, at enhver der har bidraget til skabelsen af et værk har ret til at blive nævnt/krediteret når dette værk anvendes offentligt. Dette gælder både ved f.eks. radioafspilning af et værk, eller ved angivelse af navn på f.eks. et CD-cover.