Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Registrering af musik med brug af AI

Kunstig intelligens (AI) er hastigt med til at ændre, hvordan musikken bliver til. Vi har derfor lavet et simpelt regelsæt, der klargør, hvilke krav Koda stiller til din registrering af sange eller kompositioner, hvor AI er anvendt i skabelsesprocessen. Helt overordnet skelner vi mellem AI-assisteret og AI-genereret.

 

Som tommelfingerregel kan du registrere dig selv som rettighedshaver, når du har lavet ny musik og tilhørende tekst - også når du har brugt AI som et værktøj i den kreative proces. Det kræver dog, at du selv har lavet et væsentligt kreativt bidrag. Derimod kan du ikke registrere en sang, hvor både musik og tekst er fuldt ud AI-genereret.

Musik, der er 100 procent AI-genereret, kan ikke registreres

Det er almindeligt anerkendt, at der kun kan opnås ophavsretlig beskyttelse af et musikværk, hvis det er resultat af en menneskelig, kreativ indsats. Hvis en sang er 100 procent genereret af AI, kan den derfor ikke registreres som et værk.

AI-assisteret musik registreres af ophavspersonen

Når du bruger generative AI-værktøjer som en del af din kreative proces, betragter Koda disse værktøjer som hjælpemidler, der sammen med en tilstrækkelig menneskelig og kreativ indsats kan bidrage til det færdige værk. Det kræver dog, at du bearbejder teksten eller musikken, som AI har genereret, for at opnå ophavsretlig beskyttelse. I så fald er udgangspunktet, at du som ophavspersonen kan registrere den AI-assisterede tekst eller musik hos Koda.

Hvis enten tekst eller musik er 100 procent AI-genereret

Hvis kun et af elementerne i en sang – enten teksten eller musikken – er 100 procent genereret af AI, vil Koda hverken modtage betaling for eller udbetale for det AI-genererede element. Det menneskeskabte element vil nyde almindelig beskyttelse og udbetaling. Det 100 procent AI-genererede værkselement skal registreres med rettighedshavertypen ”AI Koda". 

Hvor meget skal der til, for at et værk anses som AI-assisteret og ikke for rent AI-genereret?

Grænsen mellem, hvornår AI blot assisterer eller fuldt ud anses for at have genereret et stykke musik/tekst, er ikke veldefineret. Dog kræves der formentlig mere end blot en ændring af et komma, justering af nogle få ord, beskæring af nogle linjer eller lignende mindre redigering i et AI-genereret produkt, før det med rette kan betegnes som et AI-assisteret værk.

Hvis man har lagt så meget personlig kreativitet i efterbearbejdelsen af et AI-genereret produkt, at "AI-produktet" ændrer karakter til "værk", der kan beskyttes efter ophavsrettens krav til menneskelig kreativitet og originalitet, vil dette (teksten, musikken eller begge dele), kunne beskyttes ophavsretligt og forvaltes af Koda.

Fælles internationale principper

Koda ønsker at have enkle og gennemsigtige regler, der både beskytter den menneskeskabte musik og understøtter musikskabernes brug af ny teknologi. Kodas regler for registrering af musik, hvor AI er blevet anvendt, afspejler den internationale ophavsret og de retningslinjer, der er enighed om blandt Kodas internationale samarbejdspartnere. Derfor indfører vi også disse enslydende principper i samarbejde med vores nordiske søsterorganisationer.

Husk, at du har ansvaret for, at din registrering hos Koda er korrekt

AI-virksomheder kan have forbeholdt sig rettighederne til tjenestens output, hvilket kan resultere i, at du ikke har rettighederne til den musik eller tekst, der genereres i AI-tjenesten. Husk, at du som ophavsperson altid selv er ansvarlig for dine Koda-registrerede musikværker. Når du registrerer musik og tekst hos Koda, erklærer du, at det er dit eget værk, og at du har alle rettighederne til det (eventuelt sammen med andre rettighedshavere). Koda forbeholder sig altid retten til at afvise registreringer, der bryder reglerne. Det gælder selvfølgelig også, når der er anvendt generativ AI. 

Desuden bør du være opmærksom på, at mange AI-tjenester ikke oplyser, hvilken musik og hvilke tekster, de anvender til at træne deres AI-systemer. Som bruger af AI-tjenester kan du derfor ikke være sikker på, om tjenesten krænker andres ophavsret – eller endda din egen. Koda arbejder på at fremme gennemsigtighed og lovgivning på dette område for at sikre betaling til medlemmerne.

 

Sådan registrerer du

  • Du kan godt registrere et værk, hvor du har brugt AI som et værktøj i den kreative proces, og hvor du selv har bidraget tilstrækkelig kreativt til, at det efter ophavsretsloven kan anses som et værk
  • Du skal selv (evt. sammen med andre medvirkende menneskelige rettighedshavere) registreres som ophavsperson, når du har brugt AI-værktøjer til at assistere dig
  • Du kan ikke registrere sange, der er 100 procent AI-genereret
  • Hvis et af elementerne i en sang – enten teksten eller musikken – er 100 procent genereret af AI, registreres denne del med rettighedshavertypen ”AI Koda”. Koda vil ikke modtage betaling og heller ikke udbetale for det rent AI-genererede element
  • Vær opmærksom på, at Koda forbeholder sig ret til at opkræve et administrationsgebyr, hvis du ønsker at registrere et usædvanligt stort antal værker