Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Om din udbetaling

Sådan får du besked om din udbetaling

Når du modtager udbetaling fra Koda, sender vi dig en e-mail.  Derfor er det vigtigt at din e-mail adresse er opdateret.  Du kan opdatere din e-mail på Mit Koda under menupunktet "Profil". Har du ikke allerede en profil på Mit Koda, skal du selv oprette en.

 

Skat af din indtjening

Du betaler B-indkomst af din indtjening fra Koda og NCB. Derfor skal du være opmærksom på, at skatten ikke er trukket af det beløb du modtager. Du skal også betale AM- bidrag af din indtjening fra Koda. AM-bidraget trækkes fra inden skatten trækkes. Vi sender oplysningerne om din indtjening til SKAT.

Indberetning til SKAT

Din indtjening fra Koda kan vi indberette til SKAT på to måder.

1. På dit CPR nummer
Din indtjening fra Koda bliver indberettet til SKAT på dit cpr-nummer. 

2. På et forlag eller en virksomhed.
Vi kan skatteindberette på andre end dig selv i disse særlige tilfælde:

 • Forskud fra forlag

Har du fået et forskud fra dit forlag kan vi indberette skatten på forlaget indtil forskuddet er betalt tilbage. Forlaget skal kunne dokumentere, at de har udbetalt et forskud. Du skal lave en transportaftale med forlaget, hvor det fremgår, at forlaget skal betale skatten

 • Eneejer af virksomhed

Er du eneaktionær og eneejer af et selskab/virksomhed kan vi indberette skatten på dit selskab. Du skal dog kunne dokumentere overfor Koda, at du er eneaktionær og eneejer af selskabet. Du skal udfylde en blanket om overdragelse af dine rettigheder til din virksomhed og sende den til [email protected]

Erklæring om overdragelse af rettigheder til selskab

Når dit selskab har fået et CVR-nummer, skal du indberette en NemKonto i dit pengeinstitut. Du kan selv vælge hvilket af selskabets erhvervskonti, der skal står som NEM konto. Du kan ikke benytte din personlige NEM konto til formålet.

Spørgsmål om SKAT

Vær opmærksom på, at du ikke kan få rådgivning hos Koda om skattemæssige forhold. Ønsker du særlige skatteforhold belyst, og har du brug for hjælp og vejledning, skal du kontakte SKAT.

Du kan finde en række generelle informationer om skatteforhold for kunstnere i Dansk Kunstnerråds vejledning.

Udbetaling til Nemkonto

Du modtager dine udbetalinger fra Koda på din Nemkonto, med mindre du har oplyst en anden konto. Vi får automatisk besked, hvis du skifter Nemkonto. Læs eventuelt mere om NemKonto her.

Udbetaling til alternativ bankkonto

Hvis du ønsker udbetaling til en anden konto skal du kontakte Kodas Forlags- og Medlemsservice på email: [email protected] eller telefon 33 30 63 20.

Hvis du bor på Grønland, Færøerne eller udenfor Danmark kan du ikke benytte NemKonto. I disse tilfælde skal du sende dine bankoplysninger til [email protected].

Underretning efter Persondataloven

Da der sker en elektronisk udveksling af dine NemKonto-data mellem NemKonto-systemet, via vores bank, og Koda, så har du krav på nedennævnte underretning ifølge persondataloven § 29.

Økonomistyrelsen har som dataansvarlig ansvaret for oprettelsen og driften af NemKonto-systemet, men har konkret overdraget databehandlingsopgaven (driften af edb-systemet m.v.) til virksomheden KMD A/S.

Formålet med den elektroniske udveksling af dine NemKonto-oplysninger er alene eventuelle forestående udbetalinger fra os til din NemKonto.

Transporter og inddækning af forskud
Transporter

En ophavsperson (transportgiver) kan frivilligt give et musikforlag (transporthaver) transport på sin udbetaling fra Koda og/eller NCB.

Ved transportens indgåelse skal indsendes en transporterklæring. Transport skal noteres separat hos Koda og NCB.

Transporten har en begrænset varighed på maksimalt 1 år ad gangen, dog med følgende undtagelse: Hvis transporten er etableret på baggrund af et forskud, som musikforlaget har betalt til ophavspersonen, er den ikke omfattet af grænsen for gyldighed på 1 år.

Det er en forudsætning at transportgiver (ophavspersonen) er medlem af Koda, og at transporthaver (musikforlaget) er medlem af Koda eller et af Kodas udenlandske søsterselskaber.

Det er ligeledes en forudsætning, at forlaget mindst en gang om året giver ophavspersonen en status på inddækning (recoupment) af forskuddet.

Transporten kan gælde hele ophavspersonens udbetaling eller en mere detaljeret transport af udbetaling for fx udvalgte værker, eller den kan være afgrænset til visse fremførelsesområder.

Koda og NCB oplyser hele ophavspersonens indtjening til Skat – også den del, der er transport på. Forlaget og ophavspersonen skal i samråd sikre, at forskud ikke bliver skatteberegnet to gange.

Inddækning af forskud

Når et forskud – fra originalforlag eller subforlag – til en ophavsperson (medlem af Koda/NCB) skal dækkes ind (recoupes), kan det ske på følgende måder:

 • Forskud fra originalforlag
  Ophavspersonen kan give originalforlaget transport i samtlige indtægter eller i afgrænsede fremførelsesområder/værker. En transport er bindende for ophavspersonen i den periode, den er noteret for. Se mere om dette i afsnittet om transport.

  En anden mulighed er at lade forlaget blive registreret som betalingsadresse. Så bliver ophavspersonens udbetalinger sendt til forlaget, indtil enten ophavspersonen selv eller forlaget giver besked om, at denne ordning skal ophøre.

  Koda og NCB oplyser ophavspersonens indtjening til Skat uanset, at der er hel eller delvis transport eller betalingsadresse hos et forlag.
 • Forskud fra subforlag
  Det kan aftales, at et subforlag i et andet land må indkassere hele ophavspersonens andel af et værks mekaniske indtægter. Dette er muligt, hvis subforlaget har betalt originalforlaget et forskud, og ophavspersonen har fået del i dette forskud. Ophavspersonen skal skrive under på, at han/hun er indforstået hermed. Koda skal have besked, når forskuddet er dækket ind, så vi kan sørge for orientering til vores søsterselskaber om, at der igen skal udbetales mekanisk andel til ophavspersonen (gennem NCB).

  Hvis et forlag anmelder, at subforlaget må indkassere 100 % af de mekaniske rettigheder, uden at der medfølger en underskrift fra ophavspersonen, giver Koda besked til denne. Det gør vi for, at han/hun får mulighed for at gøre indsigelse. Hvis vi får det svar, at der ikke er givet forskud, eller at forskuddet er dækket ind, vil vi give vores søsterselskaber besked på, at ophavspersonens andel skal sendes til NCB.
Der gælder følgende undtagelser for forskudsreglen

NCB anbefaler subforlægning med 100% til subforlag, uden at der er givet forskud, i nogle specifikke områder, nærmere bestemt følgende:

 • Sydamerika (dog ikke Brasilien og Argentina)
 • Fjernøsten (dog ikke Japan, Australien og Hong Kong)
 • Mellemamerika
 • Afrika (dog ikke Sydafrika)
 • USA, (accepteres fordi det kan være svært at forhandle sig til en subforlagsaftale, hvis subforlaget ikke får lov til at indkassere 100%, som det er praksis med nationale amerikanske værker).
Beløbsgrænser for udbetaling

Du modtager først udbetaling, når du har tjent over 100 kr. Hvis du har en udenlandsk bankkonto er beløbsgrænsen 1000 kr.

Reklamationer og klager

Med Kodas nye vedtægter (december 2016) blev rettighedshaverens klage- og reklamationsfrist forlænget fra 15 måneder til 36 måneder talt fra afregningstidspunktet.

36-månedersfristen gælder for klager/reklamationer vedr. afregningen 16. september 2015 og fremad, mens klager/reklamationer over tidligere afregninger er forældet efter den tidligere gældende 15-månedersfrist.  

Læs om de forskellige klage og reklamationsmuligheder her

Konkurs

Kort om sagsgangen i konkurs

Når en fysisk eller juridisk person (virksomhed) ikke længere kan opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder, er personen insolvent. 

Når personen er insolvent, skal pågældendes bo tages under konkursbehandling. Konkurssagen begynder ved, at enten skyldneren selv eller en kreditor indgiver en konkursbegæring lokale skifteret eller Sø- og Handelsretten. 

Fra det tidspunkt, hvor skifteretten eller Sø- og Handelsretten afsiger konkursdekret, mister personen sin ret til at råde over sin formue. Personen kan derfor ikke længere f.eks. overdrage sine aktiver eller modtage betaling.  

Skifteretten udpeger en ansvarlig for bobehandlingen, en kurator. Kurator skal indhente oplysninger om aktiver og gæld, afslutte mellemværender, realisere aktiver, mv. Når kurators arbejde er færdigt, afsluttes boet. I visse tilfælde sluttes boet ved, at der er nogle penge, som skal uddeles på kreditorerne. I andre tilfælde sluttes boet ved, at kurator konstaterer, at der ikke er midler til at dække omkostningerne til boets fortsatte behandling. 

Reglerne om behandling af konkurs står i Konkursloven.    

Koda-medlemmers konkurs

Det sker somme tider, at et Koda-medlem – en komponist, tekstforfatter eller et musikforlag – erklæres konkurs. 

Et medlems konkurs vil blive behandlet efter de almindelige konkursregler. Men fordi ophavsret er en særlig form for formuerettighed, kan kurator ikke bare sælge komponistens, tekstforfatterens eller forlagets værker eller værkandele på samme måde, som han sælger lager og inventar fra en konkursramt restaurant eller boghandel.  

Derfor, hvis du eller dit musikforlag går konkurs, er det vigtigt for dig og for Kodas forvaltning af dine rettigheder, at du hurtigst muligt kontakter Kodas Repertoireafdeling. 

Koda vil så kontakte konkursboets kurator for at oplyse om ophavsrettens særlige karakter og Koda-rettigheder.

Betingelser for forskud

Kodas forlagsmedlemmer har efter individuel vurdering mulighed for at opnå forskud på en del af deres kommende udbetaling.

Der lægges blandt andet vægt på

 • at forlagets saldo hos Koda/NCB har været positiv i mindst tre hele kalendermåneder,
 • at forlaget ikke har givet tredjepart (fx et andet forlag) transport i sin udbetaling,
 • at forskuddet ikke strider mod tredjeparts bedre ret (fx Gældsstyrelsens eller retligt udlæg),
 • at forlaget har en årlig gennemsnitlig udbetaling på mindst 100.000 DKK, baseret på en gennemsnitsberegning lavet af Koda, af de seneste tre års udbetalinger.

Der opkræves 250 DKK for de administrative omkostninger forbundet med behandlingen af forskuddet.

Eventuelt forskud ydes efter en samlet, konkret vurdering af forholdene. Vær opmærksom på, at man ikke har et juridisk krav på at få forskud.

Hvis forlagsmedlemmet opnår forskuddet, vil Koda indberette beløbet til SKAT i forbindelse med udbetalingen.

Ovennævnte gælder alene for forlag. Henvendelser kan ske til Associate Director for Musikforlag, Andreas Rasmus Elley [email protected].