Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Valg: Det indebærer bestyrelsesarbejdet i Koda

På den kommende generalforsamlingen er der nu for første gang direkte valg af medlemmer til Kodas bestyrelse. Til alle dem, som har lyst til stille op, gives her overblik over, hvad bestyrelsesarbejdet i Koda indebærer.

På generalforsamlingen den 27. april er der valg til Kodas bestyrelse. Som en følge af de nye vedtægter, der blev vedtaget i efteråret, er der nu for første gang direkte valg af medlemmer til Kodas bestyrelse. På generalforsamlingen i april skal Kodas medlemmer vælge fem ud af ni bestyrelsesposter. To af de fem skal være musikforlæggere, mens tre skal være autormedlemmer.

At være en del af bestyrelsen er en unik mulighed for at være med til at præge Koda i den retning, der skal bringe foreningen og forretningen bedst muligt ind i fremtiden.

I en ny digital virkelighed, på et marked i konstant forandring og med mange forskellige interesser, der skal balanceres, er den opgave både vigtig, spændende og temmelig kompleks. Det betyder imidlertid også, at det er klogt, at gøre sig klart, hvad det er for at arbejde, man påtager sig.

Man skal vide, at det tager tid. Man skal vide, at man påtager sig et stort ansvar. Og så skal man, ikke mindst, være indstillet på at bidrage strategisk og aktivt, og i stand til at sætte sig ind i ganske omfattende og komplekst stof på de rigtig mange områder, der har indflydelse på forretningen.

Så til dig, der overvejer om en plads i bestyrelsen er det rigtige for dig, kommer her en kort beskrivelse af, hvad bestyrelsesarbejdet egentlig går ud på, hvad det kræver og hvilket ansvar, der følger med:

Bestyrelsens opgave

I Koda er generalforsamlingen det øverste besluttende organ. Generalforsamlingens vigtigste rolle er at vælge medlemmer til bestyrelsen, der herefter skal lede selskabet. Bestyrelsen har herefter ansvaret for at ansætte en direktion, der står for den daglige drift af selskabet.

Generalforsamlingen, bestyrelsen og direktionen udgør således tre dele af det samlede ledelsessystem. Strukturen skal sikre ansvarlighed og gennemsigtighed i ledelsen – men også, at der er en klar magt- og ansvarsfordeling i systemet, og den interne kontrolmekaniske, der ligger i det. Herunder ses en oversigt over ledelsessystemet med angivelse af hver deres roller.

 

 

Når man sidder i en bestyrelse, har man ansvar for hele virksomheden. Man er altså valgt for at sikre, at virksomhedens interesser varetages bedst muligt, ikke for at fremme særinteresser. Bestyrelsens arbejde er grundlæggende at sikre, at Koda som organisation og virksomhed drives i en retning og på en måde, der tjener virksomhedens langsigtede interesser bedst.

Som medlem af bestyrelsen forpligter man sig derfor til at sætte personlige interesser til side, når der skal forberedes og træffes beslutninger på kollektivets vegne. Ligesom man skal være villig til at sætte sig grundigt ind i regler, vedtægter, økonomi, forretningsplan og andet, der har betydning for foreningens drift.

Det er bestyrelsen, der varetager den overordnede strategiske ledelse, mens direktionen varetager den daglige ledelse. Det kræver, at der er tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem bestyrelse og direktion, og at begge parter bidrager til at informationskløften er så lille som mulig, så alle beslutninger træffes på at oplyst grundlag.

Er man juridisk ansvarlig som almindeligt bestyrelsesmedlem?

Ja. Når man siger ja til at deltage i en bestyrelse, siger man samtidigt ja til at deltage aktivt i bestyrelsen og sætte sig ind i de ting, som foreningen nu beskæftiger sig med, herunder økonomien. For bestyrelsesmedlemmer gælder der de almindelige regler om erstatningspligt, fuldmagt og ansvar. Det betyder, at man som bestyrelsesmedlem risikerer at pådrage sig et personligt ansvar, hvis man handler uden for de aftalte retningslinjer, eller hvis man handler uforsvarligt og i strid med det, man kunne forvente af et almindeligt fornuftigt bestyrelsesmedlem.

I selskabsloven § 115 er de generelle opgaver, der påhviler bestyrelser beskrevet. En bestyrelse har ansvaret for at sikre:

  • At selskabet har en forsvarlig organisation og at hovedlinjerne for, hvordan virksomhedens drift skal tilrettelægges, er defineret
  • At bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en tilfredsstillende måde
  • At der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller
  • At bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering og at direktionen udøver sit hverv på behørig vis og efter bestyrelsens retningslinjer.
  • At kapitalberedskabet er forsvarligt og at føre tilsyn med virksomhedens økonomi

Du skal altså vide, at du kan blive draget personligt til ansvar, hvis bestyrelsen træffer afgørelser, der f.eks. påfører Koda tab eller unødig risiko. Du skal også vide, at du ikke kan deltage i behandlingen af sager, hvor du selv eller en nærtstående part er involveret. Du kan læse mere om inhabilitet i:

Hvor meget tid skal man afsætte?

Bestyrelsesarbejdet er til tider en ganske tidskrævende affære. Ud over det ganske omfattende pensum, man er nødt til at sætte sig ind i for at kunne fungere som strategisk og retningsanvisende sparringspartner for direktionen, og foruden de både faste og løbende møder, man forventes at deltage i, skal man også påregne nogen rejseaktivitet hen over året.

Som bestyrelsesmedlem har man pligt til at deltage i bestyrelsens møder. Bestyrelsen mødes fast en gang om måneden (juli undtaget) til bestyrelsesmøder af 4-6 timers varighed. Møderne kræver nogen forberedelse, typisk 4-6 timer pr. møde. Forberedelsen består typisk i at læse og sætte sig ind i det af og til ganske omfattende skriftlige materiale, der rundsendes forud for hvert møde. Samt i det hele taget at holde sig orienteret omkring udviklingen på musikmarkedet, både herhjemme og internationalt.

Ud over bestyrelsesmøderne afholdes der 1-2 årlige bestyrelsesseminarer af 1-2 dages varighed, hvor det typisk er de større strategiske retningslinjer, der drøftes. Herudover deltager bestyrelsens medlemmer på Kodas årlige generalforsamling.

Som supplement til de faste bestyrelsesmøder, kan bestyrelsen løbende nedsætte udvalg til løsning af enkeltsager, som kun enkelte medlemmer deltager i. Et sådant udvalg er f.eks. fordelingsudvalget, der står for at udarbejde forslag til Kodas overordnede fordelingspolitik.

Bestyrelsesarbejdet er lønnet. Det årlige honorar udgør for ordinære medlemmer af bestyrelsen cirka 145.000 kr. årligt.

Hvis du vil vide mere

Den 5. april kl. 17 afholder vi et medlemsmøde om netop bestyrelsesarbejdet. Mødet afholdes på Koda, og alle er velkomne.

Tilmeld dig medlemsmødet her