Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Ændringer i Kodas fordelingsplan for 2015 og 2016

Med virkning fra 2016 er der besluttet en række ændringer. Det er resultatet af blandt andet input fra tema-medlemsmøderne i foråret 2015 om netop fordelingsplanen. Møder, som Kodas bestyrelse efterfølgende har fulgt op på.

Ændringerne vedrører følgende tre områder:

 • Baggrundsmusik med rapportering
 • DR radio og tv
 • Subventionerede koncerter

 

Baggrundsmusik. Fem nye områder, nu med rapportering

Der vil for baggrundsmusik spillet i 2015 blive udbetalt for fem nye baggrunds-områder med et rapporteringsgrundlag. Det betyder en mere præcis afregning af baggrundsmusik på områderne:

 • Supermarkeder og dagligvarer
 • Café, restaurant og bar
 • Musik-tv i fitness-centre
 • Tøjbutikker
 • Baresso-kæden

Der har været et øget fokus i medlemskredsen på at kunne ’følge sine værker’ i forhold til, hvor det er blevet spillet. Siden starten af 2015 har vi haft mulighed for at indhente rapportering på de nævnte områder. Koda modtager data fra en række professionelle samarbejdspartnere, som tilbyder musikløsninger til eksempelvis supermarkeder, cafeer, fitness-centre og tøjbutikker. Statistisk set er det et både repræsentativt og meget et omfattende datagrundlag, vi modtager fra de eksterne leverandører, baseret på helt konkret musikbrug hos en lang række af vore kunder.

Man kan dog stadig opleve, at ens musik f.eks. er blevet spillet i den lokale tøjforretning, uden at det bliver rapporteret til Koda. Sådanne eventuelle 'ikke rapporterede' fremførelser afregnes via den hidtidige ordning. Det samme gælder for Kodas resterende baggrundsmusik indtægter, hvor der som hidtil sker en beregning baseret på genbrug af allerede afregnede værker fra det samme år. Det vil sige, vi bruger en række relevante radioplaylister, tv og koncertrapporteringer til at give et repræsentativt billede af musikbrugen på de baggrundsmusikområder, vi endnu ikke modtager en egentlig rapportering fra.

Herunder er vist puljerne med såkaldt genbrug/analog afregning ud fra forskellige nævnte kriterier:

 • Radio i dagtimerne (P4, P3, kommercielle radioer, DAB og lokalradioer)
 • Øvrig musik til fitness (kommercielle radioer)
 • TV, på blandt andet hoteller (ny analog kilde indført fra 2015)
 • Indspillet musik, der også er spillet ved koncerter
 • Evergreen - det vil sige et værk, som har været spillet både inden for radio/tv og ved koncert/live-optræden i hvert af de seneste fem afregningsår

Indtægter for musik på:

 • Specialkomponeret baggrundsmusik
 • Diskoteker/klubber

vil som hidtil blive afregnet på baggrund af indhentet rapportering.

Dermed afregnes indtægter fra baggrundsområdet således nu via totalt 12 forskellige baggrundsmusik puljer, hvoraf de 7 er med et egentlig rapporteringsgrundlag. Første udbetaling finder sted i juni 2016.

 

DR radio og tv

Et nyt princip for fordelingen af DR´s betaling for radio og tv er, at fra 2016 vil både kanalernes samlede 'faktiske musikminut forbrug' og kanalernes 'faktiske lytning / sening' ligge til grund for beregningen af forholdet DR radio / DR tv. Og ligeledes for beregningen af det indbyrdes forhold mellem de enkelte DR radio/tv kanaler. Hidtil har denne vægtning alene været baseret på kanalernes målte antal lyttere og seere.

Dette betyder også, at der fremover beregnes nye og særskilt årligt opgjorte afregningsminutværdier for alle individuelle kanaler – både på DR radio, FM og DAB, samt for DR tvkanaler.

Samlet set vil der være tale om en omlægning af DR afregningen. Ud fra det nuværende kendskab til aktuelle lyttertal og kanalernes seneste musikforbrug vil det betyde, at afregningen for DR FM falder, mens f.eks DAB P5 og P7 stiger.

DR FM vil, for at imødegå en pludselig større ændring for det enkelte medlem, blive indfaset via en overgangsordning over de kommende tre år. Tilføjelsen af den enkelte kanals samlede forbrugte - det vil sige afspillede musikminutter, som nyt parameter betyder samtidig, at den hidtidige DAB subventionering bortfalder fra 2016.

Ændringerne sker med virkning fra 2016, og de nye minutværdier vil blive offentliggjort første gang i forbindelse med udbetalingen i september 2016. Minutværdierne vil på det tidspunkt være baseret på DR's aktuelle lytter/seer tal fra 1. halvår 2016.

 

Subventionerede koncerter

På koncertområdet er kriterierne for de såkaldte subventionerede koncerter blevet justeret.

Subventionerede koncerter er koncerter, der får tilført ekstra midler fra andre af Kodas indtægtsområder. Denne subventionering har til formål at understøtte smallere musikgenrer. Der er tradition for tilsvarende ordninger hos de fleste af Kodas europæiske søsterselskaber.

Den kommende ændring vil blandt andet betyde, at enkelte koncertarrangører ikke længere automatisk subventioneres. Disse arrangørers koncerter vil fremover som udgangspunkt blive afregnetvederlagsbestemt, men som noget nyt vil alle have mulighed for at søge subventionering enkeltvis.

Ændringerne i den subventionerede koncertpulje betyder samlet set:

 • Landsdelsorkestrene og DR´s ensembler indgår ikke længere i den subventionerede koncertpulje, men afregnes fremover direkte ud fra de vederlag, som er betalt via Kodas aftaler med landsdelsorkestrene og DR.
 • Et større antal andre koncerter og enkelte ensembler vil heller ikke pr. automatik tilhøre den subventionerede pulje. Det drejer sig blandt andet om koncerter på og relateret til musikkonservatorierne, samt koncerter i en række musikforeninger. Disse koncerter vil  blive afregnet vederlagsbestemt - men vil kunne ansøge om subventionering enkeltvis.
 • For at lette ansøgningsprocessen mest muligt, bliver der etableret et on-line ansøgningsmodul via Kodas hjemmeside. Den kommende ansøgningsfrist vil være 1. februar 2017.
 • Et nyt referenceudvalg (bestående af fem udvalgsmedlemmer herunder en ekstern deltager) varetager behandlingen af ansøgningerne. Dette udvalg erstatter det nuværende musikfaglige udvalg.
 • De hidtidige reduktionsfaktorværdier justeres. Det betyder, at jo flere gange et værk subventioneres, jo mindre bliver beløbet, der subventioneres. Denne ændring vil være til glæde for et nyere repertoire i den subventionerede pulje.

Ovenstående er gældende med virkning fra 2016 og vil være en del af udbetalingen i juni 2017.