Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Kodas kulturelle midler 2017

Kodas kulturelle midler støttede musiklivet med 65 millioner kroner i 2017. De kulturelle midler medvirker til at sikre vilkårene for et levende musikliv og til at forbedre rammerne for Kodas forretning.

Op til ti procent af Kodas nettoindtægter afsættes årligt til kulturelle formål. Fordelingen af de kulturelle midler har fokus på at stimulere og understøtte skabelsen af ny musik. Via støtte til komponister og sangskrivere i form af arbejdslegater, produktionsstøtte, sangskrivercamps, undervisningsforløb, netværksinitiativer og muligheden for internationalt samarbejde, geninvesteres en vis andel af Kodas indtægter hvert år i udviklingen af musiklivet.

Kodas kulturelle midler bidrager herudover til en politisk og PR-mæssig indsats, der skal styrke rammevilkårene for Kodas medlemmer og forretning. Derfor er anvendelsen af de kulturelle midler også et tilbagevendende og konstant aktuelt fokusområde for Kodas bestyrelse. Bestyrelsen har i 2017 truffet en række beslutninger, der skal sikre, at fordelingen og administrationen af Kodas kulturelle midler, også fremover, opfylder de vedtagne formål.

Midlerne kan nu – modsat tidligere – søges af alle Kodas medlemmer, og ikke kun af medlemmer af de fire foreninger DJBFA, DKF, DPA og Musikforlæggerne. Det er også besluttet, at de kulturelle midler fremover krediteres og markedsføres som Koda Kultur, uanset om de er uddelt af Koda, eller af en af de fire foreninger. Bestyrelsen har derudover vedtaget en omfordeling af midlerne mellem de fire foreninger. Det betyder, at midlerne gradvist omfordeles, så hver forening i 2020, står for 20 procent hver og de sidste 20 procent placeres i en fælles pulje. Endelig er det besluttet, at administrationen af de kulturelle midler samles, sådan at medlemmerne fra 2019 kan søge om de kulturelle midler fra én fælles portal.

Som det fremgår af diagrammet blev der i 2017 anvendt 65 millioner kroner. Midlerne var fordelt i seks puljer mellem Koda, DKF, DPA, DJBFA og Musikforlæggerne samt en samarbejdspulje på tværs af de fire foreninger.  

I det følgende gives med en række nedslag et billede af de kulturelle midlers anvendelse og formål i 2017.

Koda

Koda, som også faciliterer Grønland og Færøerne, har i alt anvendt 6,3 millioner kroner af de kulturelle midler. Koda anvender de kulturelle midler til dels at synliggøre forretningen Koda overfor omverdenen og som en del af arbejdet omkring de politiske rammevilkår. Den største enkeltpost var juridisk rådgivning i forbindelse med en række ophavsretslige sager, samt bestyrelsens arbejde med at omlægge og nytænke anvendelsen af de kulturelle midler. Derefter følger Kodas finansiering af Koda Skolekontakt og støtte til MXD, Rettighedsalliancen og Spil Dansk.

I Grønland var den primære aktivitet den årlige prisuddeling, ‘Koda-prisen’. På Færøerne blev de kulturelle midler brugt til legater og anden støtte til det lokale musikmiljø.

DJBFA

DJBFA anvendte 24,9 millioner kroner af Kodas kulturelle midler til en række indsatser for komponister og sangskrivere. I 2017 samlede DJBFA alle sine mindre puljer i to store, Legatpuljen og Produktionspuljen. Legatpuljen uddelte for 5,8 millioner kroner. Der var fire ansøgningsrunder med i alt 889 ansøgninger, hvoraf 34,5 procent fik tildelt legat. 307 legater blev uddelt, med en gennemsnitsstørrelse på knap 19.000 kroner. Produktionspuljen uddelte for 6,1 millioner kroner. Der var fire ansøgningsrunder med i alt 1.359 ansøgninger, hvoraf 56 procent fik tildelt legat. 607 legater blev uddelt, med en gennemsnitsstørrelse på ca. 10.000 kroner. 2,1 millioner kroner gik til at 312 komponister blev tildelt ophold i et af DJBFA’s ni refugier, og endelig blev der givet støtte til ti intensive arbejdsophold.

DJBFA havde to kulturpolitiske fokusområder: 1. Musik og Sundhed og 2. Public Service. Derudover har DJBFA arbejdet med Folkemødet på Bornholm, Spotfestivalen, Kulturmødet på Mors, Music Days, nordiske, internationale samarbejder og lignende. Kulturpolitik og ophavsret ud-gjorde 3,3 millioner kroner.

DJBFA’s udgifter til administration var i 2017 3,2 millioner kroner.

DKF

DKF arbejder for en konstant udvikling og styrkelse af det kunstmusikalske område. I 2017 anvendte Dansk Komponistforening 10,7 millioner kroner fra Kodas kulturelle midler. 7,1 millioner kroner er anvendt til skabelse, produktion og formidling af ny dansk musik, primært via
foreningens puljer.

I 2017 organiserede DKF blandt andet netværksmøder om lydkunst i Aarhus og København, et udviklingsprojekt om musikdramatik skabt i samarbejde med udsatte borgergrupper, debat om lyd i det offentlige rum, kunstsaloner hvor kunstnere på tværs af genrer talte om den skabende proces, ligesom samarbejdet med Inter Arts Center Malmö om et residency for danske komponister, der arbejder eksperimenterende, blev videreudviklet.

Udover foreningens musikpolitiske indsats gennem medier, politiske møder og forhandlinger, arbejder foreningen også med at engagere børn og unge i den levende musik, både som lyttere og komponister. I 2017 udmøntede denne satsning sig blandt andet i undervisningsmaterialer til musikundervisningen i folkeskolen, videreuddannelseskurser for komponister, mentorforløb for musikskoleelever med professionelle komponister og undervisningsforløb.

Et andet vigtigt indsatsområde i 2017 var diversitet i det klassiske musikliv, blandt andet ved afholdelse af et internationalt topmøde. De kulturelle midler blev derudover også anvendt i for-
bindelse med en debat på Folkemødet på Bornholm om den musikalske fødekæde og vilkårene for professionelle komponister i Danmark, samt en høring i Folketinget om organisering af orkestre og samspillet med DR.

DKF anvendte i 2017 godt 1,3 millioner kroner af de kulturelle midler til administration.

DPA

DPA arbejder politisk for de bedste rammer for den musik, der retter sig mod markedet. DPA anvendte 15,4 millioner kroner af Kodas kulturelle midler. DPA’s legatpulje, som uddeles fire gange om året, uddelte 7,2 millioner kroner fordelt på 583 projekt- og rejselegater. 597 ansøgninger blev afvist. Legatstørrelserne var mellem 1.600 kroner og 60.000 kroner. DPA’s Akut Eksport-
pulje tildelte 515.000 kroner, fordelt på 69 akut eksportlegater, der lå på mellem 2.000 og 20.000 kroner.

DPAs kursuslegater er på op til 5.000 kroner eller 80 procent af udgiften til kurset. Der blev uddelt 24 kursuslegater. DPA indledte et samarbejde med MXD om støtte til de managere, som arbejder målrettet for deres sangskrivere og deres tracks rettet mod udlandet, og fordelte her 200.000 kroner.

DPA uddelte 66 legatophold til London og Los Angeles.

Det politiske arbejde havde fokus på at skabe de bedste rammebetingelser for den populære musik, der retter sig mod markedet herunder, eksport, videndeling og samarbejder, i Danmark og internationalt. DPA arbejdede blandt andet med SPOT, særligt med fokus på internationale sangskrivere og med Campen Aarhus Calling, Folkemødet på Bornholm og Kulturmødet på Mors med fokus på musik som erhverv og iværksætteri i musiklivet. DPA anvendte 1,5 millioner kroner på kulturpolitiske aktiviteter. Derudover tildelte DPA’s bestyrelse 2,2 millioner kroner i støtte til dansk musikliv.

DPA anvendte to millioner kroner på administration af de kulturelle midler.

Musikforlæggerne

Musikforlæggerne anvendte 6,4 millioner kroner af Kodas kulturelle midler til fordeling. Der blev bevilget to millioner kroner i produktions- og udgivelsesstøtte, fordelt på 133 forskellige ophavsmænd på 28 musikforlag. 22 komponister og sangskrivere på forskellige musikforlag fik deres værker udgivet på node med i alt 462.000 kroner i produktionsstøtte til noder.
Der blev bevilget i alt 1,1 millioner kroner i arbejds- og rejselegater til 21 musikforlag og 38 ophavsmænd. Lidt mere end 210.000 kroner gik til støtte af koncerter. Der blev anvendt 115.000 kroner til kursusvirksomhed og lignende. I forbindelse med en principiel sag blev der anvendt godt 32.000 kroner til juridisk bistand.

Til PR, der omfatter både PR for fysiske og digitale udgivelser, deltagelse i messer og udstillinger, støtte til Spil Dansk Sekretariatet og Dansk Musikomsætning 2016, blev der anvendt 1,2 millioner kroner.

Musikforlæggerne har anvendt 1,2 millioner kroner af Kodas kulturelle midler til at dække admini-
strationsomkostninger.

De fire foreningers fælles pulje

De fire foreninger omkring Koda, DJBFA, DKF, DPA og Musikforlæggerne, har i en årrække haft en række fælles initiativer, som er blevet til fra en pulje afsat til formålet fra de kulturelle midler, før de resterende midler er fordelt mellem Koda og foreningerne. I 2017 var det en million kroner.
Samarbejdet er, ligesom det øvrige arbejde omkring de kulturelle midler, i en forandringsfase og blandt andet derfor har initiativerne i 2017 været afventende.

De primære to projekter puljen har støttet har været BFM, Brancheforeningen for Mediekomponister, med 650.000 kroner for 2017 og 2018, og Ophavsret DK, som arbejder fokuseret på at støtte ophavsretten politisk og i fællesskab, med 200.000 kroner for 2017 og 2018. Derudover er der ydet støtte på 10.000 kroner til en undersøgelse af spilkomponisters vilkår, støtte til Musik og Erhverv på knap 70.000 kroner og godt 33.000 kroner til kommunikation i samme. Endelig er der brugt cirka 22.000 kroner på økonomi, facilitering af møder og knap 15.000 kroner på revisor.

 

 

 

 

 

<< Læs forrige artikel                                                                      Læs næste artikel >>

 

 

 

Andendelse af 65 millioner kroner

Kodas kulturelle midler 2017