Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Kodas persondatapolitik for andre rettighedshavere

Herunder kan du læse, hvordan Koda håndterer data om komponister og tekstforfattere, selv når de ikke er medlem af Koda.

Det kan skyldes to ting:

 • at et medlem har anmeldt et musikværk (med eller uden tilhørende tekst) med et ikke-medlem som medophavsperson, eller
 • at et musikværk (med eller uden tilhørende tekst) har et ikke-medlem som ophavsperson, og værket er blevet anvendt på et område, hvor der er såkaldt aftalelicens. Aftalelicens er reguleret i ophavsretsloven, og giver Koda forpligtelser i forhold til blandt andet Danmarks Radio, TV 2 og tv-distributørerne. Læs mere herom på Kulturministeriets hjemmeside her

Uanset hvad grunden er, kræver persondatareglerne, at Koda oplyser dig om, at Koda er dataansvarlig for håndtering af dine data som ikke-medlem, når du er komponist eller forfatter til en tekst til musik.

Håndtering af de nedennævnte data er nødvendig for at Koda kan give dig den betaling du har krav på for brugen af din musik og dertil hørende tekst.

Koda har ret til behandlingen af dine personoplysninger ifølge artikel 6, stk. 1, c) og f) i persondataforordningen (Koda har en retlig forpligtelse og en legitim interesse).

Efter persondatareglerne har du ret til at anmode Koda om indsigt i og berigtigelse eller sletning af data om dig, ret til begrænsning af og til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til dataportabilitet, dvs. ret til at få udleveret en ”pakke” med dine data, som du kan bruge til anden rettighedsforvaltning end i Koda. Hensynet til Kodas lovpligtige dokumentation af sin virksomhed og til optimal forvaltning af andres rettig­heder kan dog begrænse din ret til sletning og begrænsning af behandling. 

Du kan klage over Kodas behandling af dine data til Datatilsynet.

Koda håndterer fire typer data om dig: 

1. Oplysninger om dig som rettighedshaver

Hvilke data:

 • Nummer i de Koda-lignende forvaltningsselskabernes internationale rettighedshaverregister 'IPI' (samt et fiktivt Koda-medlemsnummer, som vi giver dig af rent tekniske grunde)
 • Navn, eventuelt hemmeligt pseudonym og eventuelle navneændringer.
 • Cpr.nr, hvis du har et, og desuden bankoplysninger, hvis ikke du har NEM-konto.
 • Adresse, e-mail, telefonnr.
 • Eventuel fuldmægtig, fx manager eller musikforlægger, du har bemyndiget til at være kontakt til Koda på dine vegne.
 • Eftersom ophavsretten gælder 70 år efter ophavspersonens død, vil vi også – til sin tid – gemme oplysninger om dit dødsår. Vi vil desuden gemme tilsvarende oplysninger som nævnt i denne liste om dine arvinger.

Hvem deler Koda disse data med:

Dit IPI-nummer, nævnt herover, kan ses af:

 • Kodas forvaltningspartnere NCB og NMP
 • Andre Koda-lignende forvaltningsselskaber i CISACs systemer. Læs mere om CISAC her
 • Dine medautorer

Data nævnt under punkt 2 og 5 under 'Hvilke data', dit navn, eventuelt hemmeligt pseudonym og eventuelle navneændringer, samt – til sin tid – dit dødsår kan ses af:

 • Kodas forvaltningspartnere NCB og NMP samt Polaris Nordic Hub (der laver multiterritoriale onlineaftaler med bl.a. YouTube på vegne af Koda, finske Teosto og norske TONO)
 • Andre Koda-lignende forvaltningsselskaber

Cpr.nr. og bankoplysniger deles kun med SKAT og Kodas revision.


Hvor længe opbevarer Koda disse data:

 • Koda opbevarer disse data, så længe de har relevans for din ophavsret. I det omfang, dine da-ta fremgår af værksanmeldelser, kan vi ikke påtage os at slette uaktuelle oplysninger om fx kontaktadresser eller kontaktpersoner.
   

2. Oplysninger om dine værker

Hvilke data:

 • Værker, med evt. ISWC-nummer hvor du er registreret som skabende rettighedshaver samt dit IPI-nr.
 • Eventuelle øvrige skabende rettighedshavere (komponister, tekstforfattere, bearbejdere, ar-rangører)
 • Eventuelle musikforlag for dig og de øvrige skabende rettighedshavere
 • Jeres indbyrdes andele


Hvem deler Koda disse data med:

 • I forhold til de to første punkter under 'Hvilke data' herover gør Koda så vidt muligt offentligt tilgængelige, jf. ophavsretslovens § 3, og deler i hvert fald med andre rettighedshavere, de under punkt 3 nævnte producenter af audio- og audiovisuel-le produktioner, brugere af musik (navnlig koncertarrangører, biografer, radio- og tv-stationer samt online-tjenester), de andre Koda-lignende forvaltningsselskaber over hele verden samt med musikovervågningstjenester
 • Alle oplysninger om dine værker indgår både i Kodas interne databaser og i de databaser, Ko-da deler med sine forvaltningspartnere, NCB og NMP, Polaris Nordic Hub samt med andre Koda-lignende for-valtningsselskaber over hele verden – i kraft af Kodas aftaler om gensidig repræsentation med disse – til brug for deres afregninger til bl.a. Koda, som Koda kan videreafregne til bl.a. dig. Desuden indgår de i musikovervågningstjenesters databaser.


Hvor længe opbevarer Koda disse data:

 • Koda opbevarer disse data uden tidsbegrænsning, fordi de også er af betydning for optimal forvaltning af andres rettigheder.

 

3. Oplysninger om brugen af dine værker

Hvilke data:

 • Anvendelsen i udgivne audio- og audiovisuelle produktioner, i det omfang oplysningerne kan bidrage til at gøre din afregning mere retvisende
 • Rapportering af brugen fra koncerter, biografer, radio- og tv-stationer samt online-tjenester
 • Opgørelser om brugen hos kunder i andre Koda-lignende forvaltningsselskaber og den tilhø-rende afregning, som Koda kan videreafregne til dig
 • Data fra musikovervågningstjenester om musikbrug på områder med utilstrækkelig rapporte-ring
 • Førstegangsopførelser (”uropførelser”)


Hvem deler Koda disse data med:

 • I kontroløjemed deles data med producenterne af de angivne produktioner, brugerne og de andre Koda-lignende forvaltningsselskaber, NMP, Polaris Nordic Hub samt med musikovervågningstjenester, der leve-rer data over musikbrug til Koda
 • I test- og udviklingsøjemed kan enkelte dele af data deles med de nævnte for at sikre den bedste og mest omkostningseffektive kortlægning af musikbrugen


Hvor længe opbevarer Koda disse data:

 • Koda opbevarer disse data, så længe de har relevans for afregningen til dig og til andre rettig-hedshavere. Som udgangspunkt opbevares alle data i mindst fem år efter udløbet af kalen-deråret. I visse tilfælde opbevares data længere tid, hvis data er længe undervejs, kontrollen er særligt tidskrævende, eller aftale om fordeling udestår. Data kan også opbevares i længere tid, hvis Koda skønner, at de kan få betydning for indgåelse af nye aftaler med musikbrugerne.

 

4. Oplysning om afregning for brugen af værker, herunder udbetalinger til dig

Hvilke data:

 • Størrelsen af beløb afregnet til dig
 • Eventuelle transporter og udlæg, der betyder at udbetaling ikke sker til dig
 • Hvem deler Koda disse data med:
 • SKAT, NMP, Kodas revision


Hvor længe opbevarer Koda disse data:

 • Som udgangspunkt opbevarer Koda disse data i mindst fem år efter udløbet af kalenderåret. Herefter vil du kunne bede om at få disse data slettet, men Koda opbevarer dem typisk tids-ubegrænset, fordi nogle rettighedshavere efterspørger data for deres ”livsindtægt”.