Rettighedstvister

Beskrivelsen vedrører tvister, hvor kun Koda-medlemmer er involveret. Der kan være afvigelser fra beskrivelsen, hvis tvisten involverer andre selskabers medlemmer.
Hvornår er der tale om en rettighedstvist?

Der er tale om en rettighedstvist, når der er berettiget tvivl om rettighederne til et værk.

 

Nogle typiske eksempler på berettiget tvivl:

  • Hvis der er uenighed mellem ophavsmand/rettighedshavere og forlag vedrørende en forlagskontrakt.
  • Hvis der er uenighed mellem ophavsmænd/rettighedshavere om fordeling på værker. 
  • Hvis et værk hævdes at være et plagiat.

 

Der er ikke berettiget tvivl, hvis uenigheden kan afklares rent administrativt, for eksempel ved hjælp af Kodas fordelingsregler.

 

Nogle typiske eksempler på ikke-berettiget tvivl:

  • Hvis betingelserne for aftalt fordeling eller for bearbejderandel ikke er overholdt.
  • Hvis grænsen for forlagsandel er overskredet.
Hvad skal man gøre, hvis man er part i en tvist?
Hvis man selv rejser en tvistsag:

Hvis man selv rejser sagen, skal man dokumentere over for Koda, at der er berettiget tvivl om fordelingen. Man skal desuden give den anden part skriftlig besked, og en kopi af denne besked skal man sende til Koda.

Når det er sket, kan Koda på denne anmodning spærre for udbetaling af de andele, der er uenighed om.

Hvis man bliver involveret i en tvistsag

Når Koda får kendskab til, at en rettighedshaver er part i en tvistsag, vil vi kontakte personen med vejledning om, hvordan ham eller hende skal forholde sig.

Hvad er Kodas rolle?

Vi er hos Koda altid neutrale, når det drejer sig om rettighedstvister, blandt andet fordi vi repræsenterer begge parter i forbindelse med opkrævning og vederlag. Princippet om, at Koda er neutral, gælder også, selvom den ene part ikke er medlem af Koda.

Men for at imødekomme et ønske fra medlemmerne, har vi etableret et tilbud om fakta-møder, som en hjælp i forbindelse med løsning af tvister.

Fakta-møde

Når det er konstateret, at der er en reel rettighedstvist, inviterer Koda til et fakta-møde. Dette møde, der skal afholdes inden for fire måneder efter, at der er konstateret en tvist, tilbydes alle uanset tvistens karakter eller økonomiske omfang. Der er tale om et frivilligt møde, som Koda ikke vil kunne tvinge parterne til deltage i. Manglende deltagelse udløser dermed ikke sanktioner.

Mødet kan enten være et fællesmøde, hvor alle parter deltager, eller der kan afholdes møder med hver af parterne, såfremt dette foretrækkes.

Dagsordenen for mødet vil være en afklaring af fakta, herunder af Kodas regler på det respektive område.

På baggrund af resultatet af fakta-mødet og sagens omstændigheder i øvrigt vurderer Koda, om der er grundlag for at tilbyde sagens parter yderligere bistand i form af enten musikfaglig rådgivning eller mægling.

Musikfaglig rådgivning

Dette vil særligt være relevant i efterligningssager samt sager med sampling og anden bearbejdelse.

En musikfaglig vurdering gennemføres kun når alle involverede parter i en sag i enighed anmoder skriftligt herom.

I særlige tilfælde kan en sekundær musikfaglig vurdering indhentes hos kompetente eksterne rådgivere.

Mægling

Dette tilbydes i sager af principiel karakter samt i sager af væsentlig økonomisk betydning. Der er tale om en ekstern mægler, som engageres af Koda i de pågældende sager, og som skal bistå parterne med at finde en løsning på deres tvist.

En sag føres kun videre fra et fakta-møde til musikfaglig vurdering eller mægling, såfremt parterne er enige om det.

 

Hvor længe spærres der for udbetaling?

Som udgangspunkt spærrer Koda og NCB for udbetaling i fire måneder.

Hvis det lykkes parterne at blive enige inden dette tidsrum, skal Koda have skriftlig besked om det. Spærrede beløb vil herefter blive udbetalt - normalt ved Kodas og NCB's førstkommende udbetalinger.

Hvis parterne er i gang med en privat forhandling, kan spærringen forlænges med yderligere fire måneder.

Hvis parterne forhandler via Kodas tilbud om hjælp til løsning af tvister, opretholdes spærringen, mens forhandlingen foregår. Hvis resultatet af forhandlingen ikke fører til enighed mellem parterne, indtræder en ny fire måneders spærring fra det tidspunkt, hvor dette er konstateret.

Hvis parterne har indledt em retssag, opretholdes spærringen, indtil Koda får besked om udfaldet.

Uløste tvister

Når de respektive perioder med spærring er udløbet, kontakter Koda tvistsagens involverede parter for at få oplyst, om der er grundlag for at ophæve spærringen.

Hvis der intet er sket i en tvistsag, fx fordi de involverede part(er) ikke reagerer, er det op til Koda at foretage en konkret vurdering af, om der er grundlag for at ophæve spærringen. Erfaringen viser, at Koda i sådanne tilfælde ofte ser sig nødsaget til at opretholde spærring.