Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Rettighedstvister

Beskrivelsen vedrører tvister, hvor kun Koda-medlemmer er involveret. Der kan være afvigelser fra beskrivelsen, hvis tvisten involverer andre selskabers medlemmer.
Hvornår er der tale om en rettighedstvist?

Der er tale om en rettighedstvist, når der er berettiget tvivl om rettighederne til et værk.

 

Nogle typiske eksempler på berettiget tvivl:

  • Hvis der er uenighed mellem ophavsperson/rettighedshavere og forlag vedrørende en forlagskontrakt.
  • Hvis der er uenighed mellem ophavspersoner/rettighedshavere om fordeling på værker. 
  • Hvis et værk hævdes at være et plagiat.

 

Der er ikke berettiget tvivl, hvis uenigheden kan afklares rent administrativt, for eksempel ved hjælp af Kodas fordelingsregler.

 

Nogle typiske eksempler på ikke-berettiget tvivl:

  • Hvis betingelserne for aftalt fordeling eller for bearbejderandel ikke er overholdt.
  • Hvis grænsen for forlagsandel er overskredet.
Hvad skal man gøre, hvis man er part i en tvist?
Hvis man selv rejser en tvistsag:

Hvis man selv rejser sagen, skal man dokumentere over for Koda, at der er berettiget tvivl om fordelingen. Man skal desuden give den anden part skriftlig besked, og en kopi af denne besked skal man sende til Koda.

Når det er sket, kan Koda på denne anmodning spærre for udbetaling af de andele, der er uenighed om.

Hvis man bliver involveret i en tvistsag

Når Koda får kendskab til, at en rettighedshaver er part i en tvistsag, vil vi kontakte personen med vejledning om, hvordan ham eller hende skal forholde sig.

Hvad er Kodas rolle?

Vi er hos Koda altid neutrale, når det drejer sig om rettighedstvister, blandt andet fordi vi repræsenterer begge parter i forbindelse med opkrævning og vederlag. Princippet om, at Koda er neutral, gælder også, selvom den ene part ikke er medlem af Koda.

Koda vurderer fra sag til sag, om der er grundlag for at tilbyde sagens parter bistand i form af enten musikfaglig rådgivning eller mægling.

Koda kan ikke bidrage til løsning af sager, der skyldes manglende dokumentation for parternes indgåede aftaler, påstand-mod-påstand-situationer, tvang, svig eller bevidst omgåelse af retningslinjerne for Kodas forvaltning. Sådanne sager henvises til behandling i retssystemet, f.eks. via småsagsproces.

I grelle tilfælde kan sådanne sager desuden føre til ophævelse af de involverede parters medlemskab af Koda.

Musikfaglig rådgivning

Musikfaglig rådgivning vil særligt være relevant i efterligningssager samt sager vedr. sampling og anden bearbejdelse.

En egentlig musikfaglig vurdering forudsætter altid, at alle sagens parter skriftligt anmoder Koda om at få foretaget en sådan.

I særlige tilfælde kan en sekundær musikfaglig vurdering indhentes hos kompetente eksterne rådgivere.

Mægling

Koda kan vælge at tilbyde mægling i sager af principiel karakter samt i sager af væsentlig økonomisk betydning. Mægling foretages af en ekstern mægler, som engageres af Koda, og som skal bistå parterne med at finde en løsning på deres tvist.

En sag fører kun til musikfaglig vurdering eller mægling, såfremt parterne er enige om det, og Koda finder sagen egnet hertil.

 

 

Hvor længe spærres der for udbetaling?

Som udgangspunkt spærrer Koda og NCB for udbetaling i fire måneder.

Hvis det lykkes parterne at blive enige inden dette tidsrum, skal Koda have skriftlig besked om det. Spærrede beløb vil herefter blive udbetalt - normalt ved Kodas og NCB's førstkommende udbetalinger.

Hvis parterne er i gang med en privat forhandling, kan spærringen forlænges med yderligere fire måneder.

Hvis parterne forhandler via Kodas tilbud om hjælp til løsning af tvister, opretholdes spærringen, mens forhandlingen foregår. Hvis resultatet af forhandlingen ikke fører til enighed mellem parterne, indtræder en ny fire måneders spærring fra det tidspunkt, hvor dette er konstateret.

Hvis parterne har indledt em retssag, opretholdes spærringen, indtil Koda får besked om udfaldet.

Uløste tvister

Når de respektive perioder med spærring er udløbet, kontakter Koda tvistsagens involverede parter for at få oplyst, om der er grundlag for at ophæve spærringen.

Hvis der intet er sket i en tvistsag, fx fordi de involverede part(er) ikke reagerer, er det op til Koda at foretage en konkret vurdering af, om der er grundlag for at ophæve spærringen. Erfaringen viser, at Koda i sådanne tilfælde ofte ser sig nødsaget til at opretholde spærring.