Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Tidligere udbetalinger
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Det indebærer bestyrelsesarbejdet i Koda

På Kodas generalforsamling 2020 er der valg til de tre poster som autormedlem. Til alle dem, som har lyst til stille op, er her et overblik over, hvad bestyrelsesarbejdet i Koda indebærer.

 

På generalforsamlingen tirsdag den 28. april 2020 er der valg til Kodas bestyrelse. På generalforsamlingen skal Kodas medlemmer vælge fem ud af ni bestyrelsesposter. To af de fem skal være musikforlæggere, mens tre skal være autormedlemmer. Sidste år var der valg til de to pladser som forlagsmedlem, og i år er der valg til de tre pladser som autormedlem.

At være en del af bestyrelsen er en unik mulighed for at være med til at præge Koda, og bringe foreningen og forretningen godt ind i fremtiden.

I en ny digital virkelighed, på et marked i konstant forandring og med mange forskellige interesser, der skal balanceres, er den opgave både vigtig, spændende og temmelig kompleks. Det betyder imidlertid også, at det er klogt, at gøre sig klart, hvad det er for at arbejde, man påtager sig.

Arbejdet i bestyrelsen tager tid, og indebærer et stort ansvar. Som medlem af bestyrelsen skal man være indstillet på at bidrage strategisk og aktivt, og i stand til at sætte sig ind i ganske omfattende og komplekst stof på de mange områder, der har indflydelse på forretningen.

Bestyrelsens opgave

I Koda er generalforsamlingen det øverste besluttende organ. Generalforsamlingen vælger medlemmer til bestyrelsen, der herefter skal lede selskabet. Bestyrelsen har ansvaret for at ansætte en direktion, der står for den daglige drift af selskabet.

Generalforsamlingen, bestyrelsen og direktionen udgør således tre dele af det samlede ledelsessystem. Strukturen skal sikre ansvarlighed og gennemsigtighed i ledelsen – men også, at der er en klar magt- og ansvarsfordeling i systemet, og en intern kontrolmekaniske. Herunder ses en oversigt over ledelsessystemet med angivelse af hver deres roller.

Når man sidder i en bestyrelse, har man ansvar for hele virksomheden. Man er altså valgt for at sikre, at virksomhedens interesser varetages bedst muligt, og ikke for at fremme særinteresser. Bestyrelsens arbejde er grundlæggende at sikre, at Koda som organisation og virksomhed drives i en retning og på en måde, der tjener virksomhedens langsigtede interesser bedst. Som medlem af bestyrelsen forpligter man sig derfor til at sætte personlige interesser til side, når der skal forberedes og træffes beslutninger på kollektivets vegne.

Medlemmer af bestyrelsen skal være villig til at sætte sig grundigt ind i regler, vedtægter, økonomi, forretningsplan og andet, der har betydning for foreningens drift.

Det er bestyrelsen, der varetager den overordnede strategiske ledelse, mens direktionen varetager den daglige ledelse. Det kræver, at der er tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem bestyrelse og direktion, og at begge parter bidrager til at informationskløften er så lille som mulig, så alle beslutninger træffes på at oplyst grundlag.

Er man juridisk ansvarlig som almindeligt bestyrelsesmedlem?

Ja. Når man siger ja til at deltage i en bestyrelse, siger man samtidigt ja til at deltage aktivt i bestyrelsen og sætte sig ind i de forhold, som foreningen nu beskæftiger sig med, herunder økonomien. For bestyrelsesmedlemmer gælder der de almindelige regler om erstatningspligt, fuldmagt og ansvar. Det betyder, at man som bestyrelsesmedlem risikerer at pådrage sig et personligt ansvar, hvis man handler uden for de aftalte retningslinjer, eller hvis man handler uforsvarligt og i strid med det, man kunne forvente af et almindeligt fornuftigt bestyrelsesmedlem.
I selskabsloven § 115 er de generelle opgaver, der påhviler bestyrelser beskrevet. En bestyrelse har ansvaret for at sikre:

  • At selskabet har en forsvarlig organisation og at hovedlinjerne for, hvordan virksomhedens drift skal tilrettelægges, er defineret
  • At bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en tilfredsstillende måde
  • At der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller
  • At bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering og at direktionen udøver sit hverv på behørig vis og efter bestyrelsens retningslinjer.
  • At kapitalberedskabet er forsvarligt og at føre tilsyn med virksomhedens økonomi

Medlemmer af bestyrelsen kan altså blive draget personligt til ansvar, hvis bestyrelsen træffer afgørelser, der f.eks. påfører Koda tab eller unødig risiko. Som medlem af bestyrelsen kan man desuden ikke deltage i behandlingen af sager, hvor man selv eller en nærtstående part er involveret. Læs mere om inhabilitet i:

Hvor meget tid kræver bestyrelsesarbejdet?

Bestyrelsesarbejdet er til tider en ganske tidskrævende affære. Ud over det ganske omfattende pensum, man er nødt til at sætte sig ind i for at kunne fungere som strategisk og retningsanvisende sparringspartner for direktionen, og foruden de både faste og løbende møder, kan der også være rejseaktivitet hen over året.

Som bestyrelsesmedlem har man pligt til at deltage i bestyrelsens møder. Bestyrelsen mødes fast en gang om måneden (juli undtaget) til bestyrelsesmøder af 4-6 timers varighed. Møderne kræver forberedelse, typisk 4-6 timer pr. møde. Forberedelsen består typisk i at læse og sætte sig ind i det af ganske omfattende skriftlige materiale, der rundsendes forud for hvert møde. Det er desuden nødvendigt at holde sig orienteret omkring udviklingen på musikmarkedet, både herhjemme og internationalt.

Ud over bestyrelsesmøderne afholdes der 1-2 årlige bestyrelsesseminarer af 1-2 dages varighed, hvor det typisk er de større strategiske temaer og retningslinjer, der drøftes. Bestyrelsens medlemmer deltager desuden på Kodas årlige generalforsamling.

Som supplement til de faste bestyrelsesmøder, kan bestyrelsen løbende nedsætte udvalg til løsning af enkeltsager, som kun enkelte medlemmer deltager i.

Bestyrelsesarbejdet er lønnet. Det årlige honorar udgør for ordinære medlemmer af bestyrelsen cirka 145.000 kr. årligt.

Hvis du vil vide mere

Den 27. februar kl. 15.30 afholder vi et medlemsmøde om netop bestyrelsesarbejdet. Mødet afholdes på Koda, og alle er velkomne. Mødet afholdes samtidig med Seminar & Bar, der også er åbent for alle Kodas medlemmer.

Tilmeld dig medlemsmødet her