Om din udbetaling

Sådan får du besked om din udbetaling

Når du modtager udbetaling fra Koda, sender vi dig en e-mail. Derfor er det vigtigt, at din e-mail adresse er opdateret. Du kan opdatere din e-mail på Mit Koda under menupunktet 'Profil'. Har du ikke allerede en profil på Mit Koda, skal du selv oprette en.

Du modtager først udbetaling, når du har tjent over 100 kr. Hvis du har en udenlandsk bankkonto er beløbsgrænsen 1000 kr.

Udbetaling til Nemkonto

Du modtager dine udbetalinger fra Koda på din Nemkonto, med mindre du har oplyst en anden konto. Vi får automatisk besked, hvis du skifter Nemkonto. Læs eventuelt mere om NemKonto her.

Udbetaling til alternativ bankkonto

Hvis du ønsker udbetaling til en anden konto skal du kontakte Kodas Forlags- og Medlemsservice på email: medlem@koda.dk eller telefon 33 30 63 20.

Hvis du bor på Grønland, Færøerne eller udenfor Danmark kan du ikke benytte NemKonto. I disse tilfælde skal du sende dine bankoplysninger til medlem@koda.dk

Underretning efter Persondataloven

Da der sker en elektronisk udveksling af dine NemKonto-data mellem NemKonto-systemet, via vores bank, og Koda, så har du krav på nedennævnte underretning ifølge persondataloven § 29.

Økonomistyrelsen har som dataansvarlig ansvaret for oprettelsen og driften af NemKonto-systemet, men har konkret overdraget databehandlingsopgaven (driften af edb-systemet m.v.) til virksomheden KMD A/S.

Formålet med den elektroniske udveksling af dine NemKonto-oplysninger er alene eventuelle forestående udbetalinger fra os til din NemKonto.

Overførsel af dine penge til andre
Frivillig overførsel af din udbetaling

En overførsel af dine penge til en tredjepart kaldes en transport. Det er en frivillig aftale mellem dig som medlem og en tredjepart om at transportere dine udbetalinger fra Koda. Ofte indgås en aftale om transport fordi en anden part har et tilgodehavende hos dig.  

Der findes to typer transporter:

 1. Transporter til musikforlag
  Hvis du har fået et forskud fra dit forlag da du indgik en kontrakt med dem, kan du give dem transport i din udbetaling fra Koda og NCB. Det betyder, at forlaget står som modtager af din udbetaling fra Koda. Ved denne type transporter er der ingen tidsbegrænsning, men løber indtil forskuddet er tjent ind. Vi forudsætter at forlaget giver dig en status på inddækningen (recoupment) af dit forskud.
 2. Transporter til andre
  Du kan også indgå en aftale om transport med fx en manager, booker eller advokat. Denne type transporter har altid en begrænset gyldighed på et år ad gangen, og skal herefter fornyes. Der skal sendes en ny transporterklæring til Koda.

  OBS! Det koster et administrationsgebyr på 500 kr. for hver registreret transport af denne type. Beløbet bliver fratrukket transporthaverens konto i forbindelse med registreringen af transporten.

Fælles for begge typer transporter:

 • Der skal indsendes en underskrevet transporterklæring til Koda ved transportens indgåelse.
 • Det skal fremgå klart om den gælder for både Koda og NCB udbetalinger.
 • Du kan ikke selv opsige transporten hos Koda. Det skal gøres via transporthaver.
 • Oftest gælder transporten hele medlemmets udbetaling i perioden. (Fra transportens indgåelse og et år frem, med mindre det drejer sig om inddækning af forskud til musikforlag, som ikke har tidsbegrænsning.)
Skatteindberetning af transporter

Vi gør opmærksom på, at selv om udbetalinger fra Koda og NCB er transporteret til andre end dig selv, så opgiver vi som udgangspunkt udbetalingerne til SKAT som personlig indtægt. Det skyldes, at rettighederne fortsat tilhører dig som medlem, og vi er forpligtede til at indberette indtægterne på den eller dem, der er indehaver af rettighederne.

Udlæg i din udbetaling

Et udlæg er i modsætning til en transport ikke resultatet af en frivillig aftale. Langt de fleste udlægs-begæringer kommer fra SKAT, som har et tilgodehavende hos dig som medlem, som skal dækkes ind gennem dine Koda/NCB- udbetalinger.

 • Udlæg skal registreres hos Koda.
 • Vi accepterer at notere udlæg i medlemmernes udbetalinger med en varighed på maksimalt 1 år.

Se flere detaljer om Koda og NCB's regler for notering af transport og udlæg (pdf).

Anden betalingsadresse

Du kan vælge at få dine udbetalinger sendt til en anden bankkonto end din betalingsadresse. Du kan altid selv ændre betalingsadressen, uden samtykke fra eventuel anden part, der skulle have beløbet tilsendt. Denne betalingsadresse vil omfatte både Koda og NCB.

Udbetaling til virksomhed

Vil du gerne have udbetalt dine penge fra Koda til en virksomhed, kan du udfylde og sende en erklæring om overdragelse af dine rettigheder til medlem@koda.dk eller med posten.

En forudsætning for denne overdragelse af rettigheder er:

 • At selskabet skal være 100% dit eget.
 • At rettighederne ikke må overdrages videre til tredjemand.

Det er også vigtigt, at du er opmærksom på, at overdragelse af rettighederne til dit eget selskab betyder:

 • At indtægter fremover udbetales til dit selskab
 • At indtægter fremover skatteindberettes på dit selskabs CVR nummer

 • At dit selskab skal have sin egen NEM konto, og at denne konto skal være en erhvervskonto. 

Erklæring om overdragelse af rettigheder til selskab

Når dit selskab har fået et CVR-nummer, skal du indberette en NemKonto i dit pengeinstitut. Du kan selv vælge hvilket af selskabets erhvervskonti, der skal står som NEM konto. Du kan ikke benytte din personlige NEM konto til formålet.

Skat af din indtjening

Du betaler B-indkomst af din indtjening fra Koda og NCB. Derfor skal du være opmærksom på, at skatten ikke er trukket af det beløb du modtager. Du skal også betale AM- bidrag af din indtjening fra Koda. AM-bidraget trækkes fra inden skatten trækkes. Vi sender oplysningerne om din indtjening til SKAT.

Indberetning til SKAT

Din indtjening fra Koda kan vi indberette til SKAT på tre måder.

1. På dit CPR nummer
Din indtjening fra Koda bliver indberettet til SKAT på dit cpr-nummer. Hvis udbetalingen fx sker til et forlag eller en virksomhed, skal du huske at lave en aftale om, hvem der skal betale skatten

2. På et forlag eller en virksomhed.
Vi kan skatteindberette på andre end dig selv i disse særlige tilfælde:

 • Forskud fra forlag

Har du fået et forskud fra dit forlag kan vi indberette skatten på forlaget indtil forskuddet er betalt tilbage. Forlaget skal kunne dokumentere, at de har udbetalt et forskud. Du skal lave en transportaftale med forlaget, hvor det fremgår, at forlaget skal betale skatten

 • Eneejer af virksomhed

Er du eneaktionær og eneejer af et selskab/virksomhed kan vi indberette skatten på dit selskab. Du skal dog kunne dokumentere overfor Koda, at du er eneaktionær og eneejer af selskabet. Du skal udfylde en blanket om overdragelse af dine rettigheder til din virksomhed og sende den til medlem@koda.dk

Erklæring om overdragelse af rettigheder til selskab

Når dit selskab har fået et CVR-nummer, skal du indberette en NemKonto i dit pengeinstitut. Du kan selv vælge hvilket af selskabets erhvervskonti, der skal står som NEM konto. Du kan ikke benytte din personlige NEM konto til formålet.

3. Hvis du ikke har et dansk CPR nummer
Har du ikke et dansk CPR nummer, hvis du fx. bor i udlandet eller ikke er dansk statsborger, oplyser vi dit navn og fødselsdato til SKAT. Herefter har SKAT mulighed for at kontakte skattemyndighederne i det land, du bor i.

Spørgsmål om SKAT

Vær opmærksom på, at du ikke kan få rådgivning hos Koda om skattemæssige forhold. Ønsker du særlige skatteforhold belyst, og har du brug for hjælp og vejledning, skal du kontakte SKAT.

Du kan finde en række generelle informationer om skatteforhold for kunstnere i Dansk Kunstnerråds vejledning.

Reklamationer og klager

Med Kodas nye vedtægter (december 2016) blev rettighedshaverens klage- og reklamationsfrist forlænget fra 15 måneder til 36 måneder talt fra afregningstidspunktet.

36-månedersfristen gælder for klager/reklamationer vedr. afregningen 16. september 2015 og fremad, mens klager/reklamationer over tidligere afregninger er forældet efter den tidligere gældende 15-månedersfrist.  

Læs om de forskellige klage og reklamationsmuligheder her

 

Fejl i din udbetaling

Husk, at når du får udbetaling fra Koda, har du selv pligt til at kontrollere, om udbetalingen ser rigtig ud.

Fejl kan ske

Hvert år udbetaler Koda millioner til rettighedshavere i Danmark og udlandet. Før det kan ske, bliver de penge, som Koda har modtaget fra sine kunder og fra udlandet, fordelt på baggrund af oplysningerne om værkerne og om brugen af disse.

Det er et komplekst arbejde, og derfor kan der ske fejl – både menneskelige og i systemerne – som betyder, at et medlem ikke får det helt rigtige beløb.

Er din udbetaling korrekt?

Fejlene opdages enten af medlemmet, som spotter fejlen i sin udbetaling, eller af Koda, som i efterbehandling og revision finder en fejl.

Hvad gør Koda derefter?

Når Koda bliver opmærksom på en fejl, bliver den rettet, og den rettighedshaver, der havde fået for lidt, får udbetalt det korrekte beløb.

Når nogen har fået for lidt, har andre fået for meget, og omvendt. Det betyder, at den rettighedshaver, der har fået for meget, får korrigeret sine fremtidige udbetalinger, så det overskydende kommer retur. Ellers ville det gå ud over alle Kodas øvrige medlemmer at korrigere den udbetaling, der var for lille.

Skal du betale tilbage?

Det er selvfølgelig ærgerligt, hvis det viser sig, at du ved en fejl har fået for meget udbetalt. Men kun i helt særlige tilfælde, hvor det er helt oplagt – også for dig – at der er udbetalt for meget, vil Koda bede om en samlet tilbagebetaling. Som regel vil Koda korrigere betalingen ved at reducere de kommende udbetalinger, ligesom når et forskud fra et musikforlag eller et pladeselskab skal recoupe’s.

Konkurs

Kort om sagsgangen i konkurs

Når en fysisk eller juridisk person (virksomhed) ikke længere kan opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder, er personen insolvent. 

Når personen er insolvent, skal pågældendes bo tages under konkursbehandling. Konkurssagen begynder ved, at enten skyldneren selv eller en kreditor indgiver en konkursbegæring lokale skifteret eller Sø- og Handelsretten. 

Fra det tidspunkt, hvor skifteretten eller Sø- og Handelsretten afsiger konkursdekret, mister personen sin ret til at råde over sin formue. Personen kan derfor ikke længere f.eks. overdrage sine aktiver eller modtage betaling.  

Skifteretten udpeger en ansvarlig for bobehandlingen, en kurator. Kurator skal indhente oplysninger om aktiver og gæld, afslutte mellemværender, realisere aktiver, mv. Når kurators arbejde er færdigt, afsluttes boet. I visse tilfælde sluttes boet ved, at der er nogle penge, som skal uddeles på kreditorerne. I andre tilfælde sluttes boet ved, at kurator konstaterer, at der ikke er midler til at dække omkostningerne til boets fortsatte behandling. 

Reglerne om behandling af konkurs står i Konkursloven.   

Koda-medlemmers konkurs

Det sker somme tider, at et Koda-medlem – en komponist, tekstforfatter eller et musikforlag – erklæres konkurs. 

Et medlems konkurs vil blive behandlet efter de almindelige konkursregler. Men fordi ophavsret er en særlig form for formuerettighed, kan kurator ikke bare sælge komponistens, tekstforfatterens eller forlagets værker eller værkandele på samme måde, som han sælger lager og inventar fra en konkursramt restaurant eller boghandel.  

Derfor, hvis du eller dit musikforlag går konkurs, er det vigtigt for dig og for Kodas forvaltning af dine rettigheder, at du hurtigst muligt kontakter Kodas Repertoireafdeling. 

Koda vil så kontakte konkursboets kurator for at oplyse om ophavsrettens særlige karakter og Koda-rettigheder.