Om din udbetaling

Sådan får du besked om din udbetaling

Når du modtager udbetaling fra Koda, sender vi dig en e-mail. Derfor er det vigtigt, at din e-mail adresse er opdateret. Du kan opdatere din e-mail på Mit Koda under menupunktet 'Profil'. Har du ikke allerede en profil på Mit Koda, skal du selv oprette en.

Du modtager først udbetaling, når du har tjent over 100 kr. Hvis du har en udenlandsk bankkonto er beløbsgrænsen 1000 kr.

Udbetaling til Nemkonto

Du modtager dine udbetalinger fra Koda på din Nemkonto, med mindre du har oplyst en anden konto Vi får automatisk besked, hvis du skifter Nemkonto, fordi din Nemkonto følger dit CPR-nummer. Læs eventuelt mere om NemKonto her.

Udbetaling til alternativ bankkonto

Hvis du ønsker udbetaling til en anden konto skal du kontakte Kodas Forlags- og Medlemsservice på email: medlem@koda.dk eller telefon 33 30 63 20.

Hvis du bor på Grønland, Færøerne eller udenfor Danmark kan du ikke benytte NemKonto. I disse tilfælde skal du sende dine bankoplysninger til medlem@koda.dk

Underretning efter Persondataloven

Da der sker en elektronisk udveksling af dine NemKonto-data mellem NemKonto-systemet, via vores bank, og Koda, så har du krav på nedennævnte underretning ifølge persondataloven § 29.

Økonomistyrelsen har som dataansvarlig ansvaret for oprettelsen og driften af NemKonto-systemet, men har konkret overdraget databehandlingsopgaven (driften af edb-systemet m.v.) til virksomheden KMD A/S.

Formålet med den elektroniske udveksling af dine NemKonto-oplysninger er alene eventuelle forestående udbetalinger fra os til din NemKonto.

Overførsel af dine penge til andre
Frivillig overførsel af din udbetaling

En overførsel af dine penge til en tredjepart kaldes en transport. Det er en frivillig aftale mellem dig som medlem og en tredjepart om at transportere dine udbetalinger fra Koda. Ofte indgås en aftale om transport fordi en anden part har et tilgodehavende hos dig.  

Der findes to typer transporter:

 1. Transporter til musikforlag
  Hvis du har fået et forskud fra dit forlag da du indgik en kontrakt med dem, kan du give dem transport i din udbetaling fra Koda og NCB. Det betyder, at forlaget står som modtager af din udbetaling fra Koda. Ved denne type transporter er der ingen tidsbegrænsning, men løber indtil forskuddet er tjent ind. Vi forudsætter at forlaget giver dig en status på inddækningen (recoupment) af dit forskud.
 2. Transporter til andre
  Du kan også indgå en aftale om transport med fx en manager, booker eller advokat. Denne type transporter har altid en begrænset gyldighed på et år ad gangen, og skal herefter fornyes. Der skal sendes en ny transporterklæring til Koda.

  OBS! Det koster et administrationsgebyr på 500 kr. for hver registreret transport af denne type. Beløbet bliver fratrukket transporthaverens konto i forbindelse med registreringen af transporten.

Fælles for begge typer transporter:

 • Der skal indsendes en underskrevet transporterklæring til Koda ved transportens indgåelse.
 • Det skal fremgå klart om den gælder for både Koda og NCB udbetalinger.
 • Du kan ikke selv opsige transporten hos Koda. Det skal gøres via transporthaver.
 • Oftest gælder transporten hele medlemmets udbetaling i perioden. (Fra transportens indgåelse og et år frem, med mindre det drejer sig om inddækning af forskud til musikforlag, som ikke har tidsbegrænsning.)
Skatteindberetning af transporter

Vi gør opmærksom på, at selv om udbetalinger fra Koda og NCB er transporteret til andre end dig selv, så opgiver vi som udgangspunkt udbetalingerne til SKAT som personlig indtægt. Det skyldes, at rettighederne fortsat tilhører dig som medlem, og vi er forpligtede til at indberette indtægterne på den eller dem, der er indehaver af rettighederne.

Udlæg i din udbetaling

Et udlæg er i modsætning til en transport ikke resultatet af en frivillig aftale. Langt de fleste udlægs-begæringer kommer fra SKAT, som har et tilgodehavende hos dig som medlem, som skal dækkes ind gennem dine Koda/NCB- udbetalinger.

 • Udlæg skal registreres hos Koda.
 • Vi accepterer at notere udlæg i medlemmernes udbetalinger med en varighed på maksimalt 1 år.

Se flere detaljer om Koda og NCB's regler for notering af transport og udlæg (pdf).

Anden betalingsadresse

Du kan vælge at få dine udbetalinger sendt til en anden bankkonto end din betalingsadresse. Du kan altid selv ændre betalingsadressen, uden samtykke fra eventuel anden part, der skulle have beløbet tilsendt. Denne betalingsadresse vil omfatte både Koda og NCB.

Udbetaling til virksomhed

Vil du gerne have udbetalt dine penge fra Koda til en virksomhed, kan du udfylde og sende en erklæring om overdragelse af dine rettigheder til medlem@koda.dk eller med posten.

En forudsætning for denne overdragelse af rettigheder er:

 • At selskabet skal være 100% dit eget.
 • At rettighederne ikke må overdrages videre til tredjemand.

Det er også vigtigt, at du er opmærksom på, at overdragelse af rettighederne til dit eget selskab betyder:

 • At indtægter fremover udbetales til dit selskab
 • At indtægter fremover skatteindberettes på dit selskabs CVR nummer

 • At dit selskab skal have sin egen NEM konto, og at denne konto skal være en erhvervskonto. 
 • At indberetning til SKAT på selskabets CVR-nummer først har virkning fra den dato, Koda modtager CVR-erklæringen.

Erklæring om overdragelse af rettigheder til selskab

Når dit selskab har fået et CVR-nummer, skal du indberette en NemKonto i dit pengeinstitut. Du kan selv vælge hvilket af selskabets erhvervskonti, der skal står som NEM konto. Du kan ikke benytte din personlige NEM konto til formålet.

Skat af din indtjening

Du betaler B-indkomst af din indtjening fra Koda og NCB. Derfor skal du være opmærksom på, at skatten ikke er trukket af det beløb du modtager. Du skal også betale AM- bidrag af din indtjening fra Koda. AM-bidraget trækkes fra inden skatten trækkes. Vi sender oplysningerne om din indtjening til SKAT.

Indberetning til SKAT

Din indtjening fra Koda kan vi indberette til SKAT på tre måder.

1. På dit CPR nummer
Din indtjening fra Koda bliver indberettet til SKAT på dit cpr-nummer. 

2. På et forlag eller en virksomhed.
Vi kan skatteindberette på andre end dig selv i disse særlige tilfælde:

 • Forskud fra forlag

Har du fået et forskud fra dit forlag kan vi indberette skatten på forlaget indtil forskuddet er betalt tilbage. Forlaget skal kunne dokumentere, at de har udbetalt et forskud. Du skal lave en transportaftale med forlaget, hvor det fremgår, at forlaget skal betale skatten

 • Eneejer af virksomhed

Er du eneaktionær og eneejer af et selskab/virksomhed kan vi indberette skatten på dit selskab. Du skal dog kunne dokumentere overfor Koda, at du er eneaktionær og eneejer af selskabet. Du skal udfylde en blanket om overdragelse af dine rettigheder til din virksomhed og sende den til medlem@koda.dk

Erklæring om overdragelse af rettigheder til selskab

Når dit selskab har fået et CVR-nummer, skal du indberette en NemKonto i dit pengeinstitut. Du kan selv vælge hvilket af selskabets erhvervskonti, der skal står som NEM konto. Du kan ikke benytte din personlige NEM konto til formålet.

3. Hvis du ikke har et dansk CPR nummer
Har du ikke et dansk CPR nummer, hvis du fx. bor i udlandet eller ikke er dansk statsborger, oplyser vi dit navn og fødselsdato til SKAT. Herefter har SKAT mulighed for at kontakte skattemyndighederne i det land, du bor i.

Spørgsmål om SKAT

Vær opmærksom på, at du ikke kan få rådgivning hos Koda om skattemæssige forhold. Ønsker du særlige skatteforhold belyst, og har du brug for hjælp og vejledning, skal du kontakte SKAT.

Du kan finde en række generelle informationer om skatteforhold for kunstnere i Dansk Kunstnerråds vejledning.

Fejl i din udbetaling

Husk, at når du får udbetaling fra Koda, har du selv pligt til at kontrollere, om udbetalingen ser rigtig ud.

Fejl kan ske

Hvert år udbetaler Koda millioner til rettighedshavere i Danmark og udlandet. Før det kan ske, bliver de penge, som Koda har modtaget fra sine kunder og fra udlandet, fordelt på baggrund af oplysningerne om værkerne og om brugen af disse.

Det er et komplekst arbejde, og derfor kan der ske fejl – både menneskelige og i systemerne – som betyder, at et medlem ikke får det helt rigtige beløb.

Er din udbetaling korrekt?

Fejlene opdages enten af medlemmet, som spotter fejlen i sin udbetaling, eller af Koda, som i efterbehandling og revision finder en fejl.

Hvad gør Koda derefter?

Når Koda bliver opmærksom på en fejl, bliver den rettet, og den rettighedshaver, der havde fået for lidt, får udbetalt det korrekte beløb.

Når nogen har fået for lidt, har andre fået for meget, og omvendt. Det betyder, at den rettighedshaver, der har fået for meget, får korrigeret sine fremtidige udbetalinger, så det overskydende kommer retur. Ellers ville det gå ud over alle Kodas øvrige medlemmer at korrigere den udbetaling, der var for lille.

Skal du betale tilbage?

Det er selvfølgelig ærgerligt, hvis det viser sig, at du ved en fejl har fået for meget udbetalt. Men kun i helt særlige tilfælde, hvor det er helt oplagt – også for dig – at der er udbetalt for meget, vil Koda bede om en samlet tilbagebetaling. Som regel vil Koda korrigere betalingen ved at reducere de kommende udbetalinger, ligesom når et forskud fra et musikforlag eller et pladeselskab skal recoupe’s.

Konkurs

Kort om sagsgangen i konkurs

Når en fysisk eller juridisk person (virksomhed) ikke længere kan opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder, er personen insolvent. 

Når personen er insolvent, skal pågældendes bo tages under konkursbehandling. Konkurssagen begynder ved, at enten skyldneren selv eller en kreditor indgiver en konkursbegæring lokale skifteret eller Sø- og Handelsretten. 

Fra det tidspunkt, hvor skifteretten eller Sø- og Handelsretten afsiger konkursdekret, mister personen sin ret til at råde over sin formue. Personen kan derfor ikke længere f.eks. overdrage sine aktiver eller modtage betaling.  

Skifteretten udpeger en ansvarlig for bobehandlingen, en kurator. Kurator skal indhente oplysninger om aktiver og gæld, afslutte mellemværender, realisere aktiver, mv. Når kurators arbejde er færdigt, afsluttes boet. I visse tilfælde sluttes boet ved, at der er nogle penge, som skal uddeles på kreditorerne. I andre tilfælde sluttes boet ved, at kurator konstaterer, at der ikke er midler til at dække omkostningerne til boets fortsatte behandling. 

Reglerne om behandling af konkurs står i Konkursloven.   

Koda-medlemmers konkurs

Det sker somme tider, at et Koda-medlem – en komponist, tekstforfatter eller et musikforlag – erklæres konkurs. 

Et medlems konkurs vil blive behandlet efter de almindelige konkursregler. Men fordi ophavsret er en særlig form for formuerettighed, kan kurator ikke bare sælge komponistens, tekstforfatterens eller forlagets værker eller værkandele på samme måde, som han sælger lager og inventar fra en konkursramt restaurant eller boghandel.  

Derfor, hvis du eller dit musikforlag går konkurs, er det vigtigt for dig og for Kodas forvaltning af dine rettigheder, at du hurtigst muligt kontakter Kodas Repertoireafdeling. 

Koda vil så kontakte konkursboets kurator for at oplyse om ophavsrettens særlige karakter og Koda-rettigheder.

Koda og arv

Ophavsret er en særlig form for formueret. Når en rettighedshaver dør, melder der sig derfor en række spørgsmål, som ikke er sædvanlige i den almindelige behandling af dødsboer.

Arvingerne indtræder som rettighedshavere i afdødes rettigheder.

Ophavsretten gælder 70 år efter ophavsmandens dødsår. Det betyder bl.a., at de rettighedsmidler, afdødes værker i den periode indtjener gennem Koda, skal uddeles til dennes arvinger.

Kodas sagsbehandling

Koda bliver ikke automatisk informeret om dødsfaldet. Det er derfor vigtigt, at du som arving eller bobestyrer giver Koda besked. 

Koda skal til sin behandling bruge flg. oplysninger:

 • navne på de, der arver – såvel livsarvinger som legatarer
 • arveloddets størrelse (f.eks. ’ligedeling med 1/3 til hver’, hvis der er tre arvinger)
 • adresse
 • telefonnummer
 • e-mailadresse
 • cpr-nummer

Når skifteretsattest og skiftefuldmagter foreligger, skal kopier heraf fremsendes til:

 • Koda
 • Copydan Tekst og Node
 • Koda kan oplyse om afdødes evt. tilknytning til musikforlag

Når arveforholdene er på plads, vil Kodas løbende udbetalinger ske til de registrerede arvingers respektive NemKonti. Koda-vederlag er skattepligtige og indberettes til SKAT som B-indkomst.

Bobehandling

Koda varetager ikke bobehandlingen, men bistår gerne med Koda-relaterede oplysninger, f.eks. om værker, værksandele, hidtidig indtjening, mv. Spørgsmål vedr. dødsboets behandling bedes rettet til den stedlige skifteret eller en eventuel bobestyrer.

I forbindelse med bobehandlingen skal afdødes ophavsrettigheder kapitaliseres. Opgørelsen sker i øjeblikket efter værdiansættelsescirkulæret § 29

Særligt om kreditorforfølgning

Efter ophavsretslovens § 62 kan ophavsretten ikke gøres til genstand for kreditorforfølgning, og der kan heller ikke foretages udlæg i retten til fremtidige vederlag – f.eks. Koda-vederlag. Således kan ophavsrettigheder heller ikke indgå i ophavsmandens insolvente dødsbo, og ophavsrettighederne skal tilfalde arvingerne uden om boet. 

Eksempel: Er den afdøde ophavsmands bo sluttet som insolvent bobestyrerbo, udbetaler Koda ikke rettighedsmidler til statskassen, men til afdødes arvinger.

Særligt om værkerne – sameje – kunstnerisk eksekutor

Ophavsretten gælder i 70 år efter ophavsmandens dødsår. Det betyder, at arvingerne i den periode har krav på betaling, når værkerne fremføres offentligt. Herudover kan værkerne generere penge ved anden udnyttelse, f.eks. ved brug i film, reklamer og musikdramatiske sammenhænge. Den brug kræver dog rettighedshavernes tilladelse. Medmindre enkeltværker er testamenteret til individuelle arvinger, er værkerne formueretlige samejer. Det medfører, at alle arvinger skal være enige om og samtykke i brugen af et givet værk i en bestemt sammenhæng. At høre alle arvinger kan være både administrativt tungt og en langsommelig proces.  

Det er derfor praktisk, at arvingerne udpeger en ’kunstnerisk eksekutor’, som på vegne af alle arvinger er bemyndiget til at træffe afgørelse om udnyttelse og vilkår for brug af afdødes værker i forbindelse med f.eks. film og reklamer.

Øvrige forhold

Koda forvalter ophavsmænds (tekstforfattere og komponister) og musikforlags rettigheder. Hvis afdøde også har deltaget som udøvende kunstner (musiker, sanger, solist) på musikindspilninger, vil det også være relevant at kontakte Gramex, som forvalter rettighederne på vegne af denne gruppe.

 

Kodas gebyrer og administrationsomkostninger

Nogle af Kodas ydelser er forbundet med et ekstraarbejde, som medlemmet skal betale for. For nogle ydelser opkræves gebyrer. De fremgår af Kodas vedtægter. For andre typer individuelle services, skal medlemmet dække de af Kodas administrationsomkostninger, som er forbundet hermed. 

Gebyrer

Koda opkræver gebyrer i flg. situationer:

 • ved indmeldelse
 • ved klage til Kodas klagenævn, og
 • ved trækning af en rettighedskategori fra Kodas forvaltning. 
Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger i forbindelse med servicering af medlemmerne dækkes sædvanligvis kollektivt. Men når et medlem ønsker en særlig, individuel service, som er forbundet med ekstra administrativt arbejde, skal medlemmet selv bære omkostningerne ved sagsbehandlingen, frem for at omkostningerne skal dækkes af alle Kodas medlemmer.

Det gælder pt. følgende ydelser:

 • Transport af vederlag til andre end medlemmer af Koda, f.eks. til en manager, booker eller advokat. Koda kræver sine administrationsomkostninger dækket for hver registreret transport af denne type. Beløbet udgør kr. 500,00
 • Registrering af multi-login til andre end medlemmer af Koda, f.eks. managers eller andre, som via multi-login får direkte adgang til det repræsenterede Koda-medlems "Mit Koda". Koda kræver sine administrationsomkostninger dækket. Beløbet udgør kr. 500,00 
 • Registrering af autorers hemmelige pseudonymer. Registrering af en autors første pseudonym er gratis. Ved registrering af efterfølgende pseudonymer kræver Koda sine administrationsomkostninger dækket. Beløbet udgør kr. 500,00 pr. registrering.
 • Omkostninger til ekstern og/eller særlig sagsbehandling, herunder bl.a. de af Koda opkrævede udgifter til indhentelse af oplysninger til brug for behandling af arvesager, f.eks. arvings- og legalitetsundersøgelser hos ambassader og konsulater i udlandet. Beløbets størrelse afhænger af udgiften.

Koda kan beslutte at opkræve dækning af andre særlige administrations­­­omkostninger, hvis behovet opstår.