}

Om din udbetaling

Sådan får du besked om din udbetaling

Når du modtager udbetaling fra Koda, sender vi dig en e-mail. Derfor er det vigtigt, at din e-mail adresse er opdateret. Du kan opdatere din e-mail på Mit Koda under menupunktet 'Profil'. Har du ikke allerede en profil på Mit Koda, skal du selv oprette en.

Udbetaling til Nemkonto

Du modtager dine udbetalinger fra Koda på din Nemkonto, med mindre du har oplyst en anden konto. Vi får automatisk besked, hvis du skifter Nemkonto. Læs eventuelt mere om NemKonto her.

Udbetaling til alternativ bankkonto

Hvis du ønsker udbetaling til en anden konto skal du kontakte Kodas Forlags- og Medlemsservice på email: medlem@koda.dk eller telefon 33 30 63 20.

Hvis du bor på Grønland, Færøerne eller udenfor Danmark kan du ikke benytte NemKonto. I disse tilfælde skal du sende dine bankoplysninger til medlem@koda.dk

Underretning efter Persondataloven

Da der sker en elektronisk udveksling af dine NemKonto-data mellem NemKonto-systemet, via vores bank, og Koda, så har du krav på nedennævnte underretning ifølge persondataloven § 29.

Økonomistyrelsen har som dataansvarlig ansvaret for oprettelsen og driften af NemKonto-systemet, men har konkret overdraget databehandlingsopgaven (driften af edb-systemet m.v.) til virksomheden KMD A/S.

Formålet med den elektroniske udveksling af dine NemKonto-oplysninger er alene eventuelle forestående udbetalinger fra os til din NemKonto.

Overførsel af dine penge til andre
Frivillig overførsel af din udbetaling

En overførsel af dine penge til en tredjepart kaldes en transport. Det er en frivillig aftale mellem dig som medlem og en tredjepart om at transportere dine udbetalinger fra Koda. Ofte indgås en aftale om transport fordi en anden part har et tilgodehavende hos dig.  

Der findes to typer transporter:

 1. Transporter til musikforlag
  Hvis du har fået et forskud fra dit forlag da du indgik en kontrakt med dem, kan du give dem transport i din udbetaling fra Koda og NCB. Det betyder, at forlaget står som modtager af din udbetaling fra Koda. Ved denne type transporter er der ingen tidsbegrænsning, men løber indtil forskuddet er tjent ind. Vi forudsætter at forlaget giver dig en status på inddækningen (recoupment) af dit forskud.
 2. Transporter til andre
  Du kan også indgå en aftale om transport med fx en manager, booker eller advokat. Denne type transporter har altid en begrænset gyldighed på et år ad gangen, og skal herefter fornyes. Der skal sendes en ny transporterklæring til Koda.

  OBS! Det koster et administrationsgebyr på 500 kr. for hver registreret transport af denne type. Beløbet bliver fratrukket transporthaverens konto i forbindelse med registreringen af transporten.

Fælles for begge typer transporter:

 • Der skal indsendes en underskrevet transporterklæring til Koda ved transportens indgåelse.
 • Det skal fremgå klart om den gælder for både Koda og NCB udbetalinger.
 • Du kan ikke selv opsige transporten hos Koda. Det skal gøres via transporthaver.
 • Oftest gælder transporten hele medlemmets udbetaling i perioden. (Fra transportens indgåelse og et år frem, med mindre det drejer sig om inddækning af forskud til musikforlag, som ikke har tidsbegrænsning.)
Skatteindberetning af transporter

Vi gør opmærksom på, at selv om udbetalinger fra Koda og NCB er transporteret til andre end dig selv, så opgiver vi som udgangspunkt udbetalingerne til SKAT som personlig indtægt. Det skyldes, at rettighederne fortsat tilhører dig som medlem, og vi er forpligtede til at indberette indtægterne på den eller dem, der er indehaver af rettighederne.

Udlæg i din udbetaling

Et udlæg er i modsætning til en transport ikke resultatet af en frivillig aftale. Langt de fleste udlægs-begæringer kommer fra SKAT, som har et tilgodehavende hos dig som medlem, som skal dækkes ind gennem dine Koda/NCB- udbetalinger.

 • Udlæg skal registreres hos Koda.
 • Vi accepterer at notere udlæg i medlemmernes udbetalinger med en varighed på maksimalt 1 år.

Se flere detaljer om Koda og NCB's regler for notering af transport og udlæg (pdf).

Anden betalingsadresse

Du kan vælge at få dine udbetalinger sendt til en anden bankkonto end din betalingsadresse. Du kan altid selv ændre betalingsadressen, uden samtykke fra eventuel anden part, der skulle have beløbet tilsendt. Denne betalingsadresse vil omfatte både Koda og NCB.

Udbetaling til virksomhed

Vil du gerne have udbetalt dine penge fra Koda til en virksomhed, kan du udfylde og sende en erklæring om overdragelse af dine rettigheder til medlem@koda.dk eller med posten.

En forudsætning for denne overdragelse af rettigheder er:

 • At selskabet skal være 100% dit eget.
 • At rettighederne ikke må overdrages videre igen til tredjemand.

Det er også vigtigt, at du er opmærksom på, at overdragelse af rettighederne til dit eget selskab betyder:

 • At indtægter fremover udbetales til dit selskab
 • At indtægter fremover skatteindberettes på dit selskab

Erklæring om overdragelse af rettigheder til selskab

Beløbsgrænser for udbetaling

Du modtager først udbetaling, når du har tjent over 100 kr. Hvis du har en udenlandsk bankkonto er beløbsgrænsen 1000 kr.

Skat af din indtjening

Du betaler B-indkomst af din indtjening fra Koda og NCB. Derfor skal du være opmærksom på, at skatten ikke er trukket af det beløb du modtager. Du skal også betale AM- bidrag af din indtjening fra Koda. AM-bidraget trækkes fra inden skatten trækkes. Vi sender oplysningerne om din indtjening til SKAT.

Indberetning til SKAT

Din indtjening fra Koda kan vi indberette til SKAT på to måder.

1. På dit CPR nummer
Din indtjening fra Koda bliver indberettet til SKAT på dit cpr-nummer. Hvis udbetalingen fx sker til et forlag eller en virksomhed, skal du huske at lave en aftale om, hvem der skal betale skatten

2. På et forlag eller en virksomhed.
Vi kan skatteindberette på andre end dig selv i disse særlige tilfælde:

 • Forskud fra forlag

Har du fået et forskud fra dit forlag kan vi indberette skatten på forlaget indtil forskuddet er betalt tilbage. Forlaget skal kunne dokumentere, at de har udbetalt et forskud. Du skal lave en transportaftale med forlaget, hvor det fremgår, at forlaget skal betale skatten

 • Eneejer af virksomhed

Er du eneaktionær og eneejer af et selskab/virksomhed kan vi indberette skatten på dit selskab. Du skal dog kunne dokumentere overfor Koda, at du er eneaktionær og eneejer af selskabet. Du skal udfylde en blanket om overdragelse af dine rettigheder til din virksomhed og sende den til medlem@koda.dk

Erklæring om overdragelse af rettigheder til selskab

Spørgsmål om SKAT

Vær opmærksom på, at du ikke kan få rådgivning hos Koda om skattemæssige forhold. Ønsker du særlige skatteforhold belyst, og har du brug for hjælp og vejledning, skal du kontakte SKAT.

Du kan finde en række generelle informationer om skatteforhold for kunstnere i Dansk Kunstnerråds vejledning.

Reklamationer og klager

Med Kodas nye vedtægter (december 2016) blev rettighedshaverens klage- og reklamationsfrist forlænget fra 15 måneder til 36 måneder talt fra afregningstidspunktet.

36-månedersfristen gælder for klager/reklamationer vedr. afregningen 16. september 2015 og fremad, mens klager/reklamationer over tidligere afregninger er forældet efter den tidligere gældende 15-månedersfrist.  

Læs om de forskellige klage og reklamationsmuligheder her

 

Fejl i udbetaling og tilbagebetaling

Det kan ikke undgås, at der kan være fejl i din udbetaling fra Koda. Hvordan vi håndterer det, kan du læse om her.

Hvornår skal du betale tilbage ved udbetaling af forkert beløb?

 • Du vil altid skulle betale tilbage, hvis fejlen bliver opdaget, inden du har haft mulighed for at disponere over det afregnede beløb.
 • Det er kun undtagelsesvist, at vi ikke kræver tilbagebetaling. Vi vil altid, som udgangspunkt, bede om tilbagebetaling, hvis ikke man med rimelighed kan sige, at du som medlem var i god tro om beløbets størrelse ved modtagelsen.
 • Ved generelle system- og/eller beregningsfejl hos os vil vi altid forlange tilbagebetaling.
 • Hvis fejlen kan henføres til at være sket hos 3. part (uden for Koda), vil vi altid kræve tilbagebetaling, med mindre det vurderes, at du som medlem kan være i god tro om beløbsstørrelse, og det samtidig vurderes at være særlig byrdefuldt at skulle tilbagebetale.
 • Særligt skal bemærkes om afregningsbeløb, der kommer fra udlandet, at fejl sket hos Koda's udenlandske samarbejdspartnere kan Koda ikke hæfte for, og derfor kræves som udgangspunkt altid tilbagebetaling.

I forbindelse med en eventuel tilbagebetaling, aftaler du med Koda, hvordan tilbagebetaling skal foregå, fx om det kan accepteres, at det skyldige beløb bliver dækket ind ved kommende afregningsbeløb fra Koda.

Tjek din afregningsspecifikation

Vi opfordrer derfor altid til, at du tjekker din afregning en ekstra gang. Det er altid en god ide, at bruge lidt tid på sin afregningsspecifikation og se efter, at det hele ser sandsynligt ud. Er det mine titler der nævnes? Er det realistisk, at de er blevet spillet så meget de pågældende steder osv ?

Det er vigtigt, at fejl bliver opdaget hurtigst muligt og at der aftales en løsning om eventuel tilbagebetaling, hvis du har haft mulighed for at disponere over beløbet.

Konkurs

Kort om sagsgangen i konkurs

Når en fysisk eller juridisk person (virksomhed) ikke længere kan opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder, er personen insolvent. 

Når personen er insolvent, skal pågældendes bo tages under konkursbehandling. Konkurssagen begynder ved, at enten skyldneren selv eller en kreditor indgiver en konkursbegæring lokale skifteret eller Sø- og Handelsretten. 

Fra det tidspunkt, hvor skifteretten eller Sø- og Handelsretten afsiger konkursdekret, mister personen sin ret til at råde over sin formue. Personen kan derfor ikke længere f.eks. overdrage sine aktiver eller modtage betaling.  

Skifteretten udpeger en ansvarlig for bobehandlingen, en kurator. Kurator skal indhente oplysninger om aktiver og gæld, afslutte mellemværender, realisere aktiver, mv. Når kurators arbejde er færdigt, afsluttes boet. I visse tilfælde sluttes boet ved, at der er nogle penge, som skal uddeles på kreditorerne. I andre tilfælde sluttes boet ved, at kurator konstaterer, at der ikke er midler til at dække omkostningerne til boets fortsatte behandling. 

Reglerne om behandling af konkurs står i Konkursloven.   

Koda-medlemmers konkurs

Det sker somme tider, at et Koda-medlem – en komponist, tekstforfatter eller et musikforlag – erklæres konkurs. 

Et medlems konkurs vil blive behandlet efter de almindelige konkursregler. Men fordi ophavsret er en særlig form for formuerettighed, kan kurator ikke bare sælge komponistens, tekstforfatterens eller forlagets værker eller værkandele på samme måde, som han sælger lager og inventar fra en konkursramt restaurant eller boghandel.  

Derfor, hvis du eller dit musikforlag går konkurs, er det vigtigt for dig og for Kodas forvaltning af dine rettigheder, at du hurtigst muligt kontakter Kodas Repertoireafdeling. 

Koda vil så kontakte konkursboets kurator for at oplyse om ophavsrettens særlige karakter og Koda-rettigheder.