Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Tidligere udbetalinger
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Ændring af ordningen for uropførelsestillæg

På Kodas generalforsamling 2020 blev det besluttet, at uropførelsestillægget over en årrække skal gradvist afvikles. Dette for at sikre, at Koda for fremtiden vil leve op til den globale paraplyorganisation CISAC’s retningslinjer om transparens, ligebehandling og objektive kriterier.

På denne side kan du i det første afsnit se de ændrede kriterier og beregningsregler, og i det andet afsnit kan du læse om baggrunden for ændringerne.

Ændrede kriterier og beregningsregler for uropførelsestillæg

For årene 2022 til 2024 er der fastsat årlige beløb for, hvor meget der totalt set vil være til rådighed for udbetaling af Kodas uropførelsestillæg.

De fastsatte totalbeløb fremgår nedenfor:

 • 2022: 2,6 mio. kroner (udbetales i september 2023)
 • 2023: 1,1 mio. kroner (udbetales i september 2024)
 • 2024: 0,8 mio. kroner (udbetales i september 2025)

Til sammenligning blev der i alt udbetalt 5,8 mio. kr. for uropførelser i 2020.

De totale årlige beløb til uropførelser vil altså gradvist blive reduceret, hvilket konkret opnås via implementering af nogle ændrede kriterier og beregningsregler for tillægget. Fra og med udbetalingen af uropførelser i 2023 (for fremførelser i 2022) gælder følgende:

 • Uropførelsens primære fremførelse skal have en værdi på mere end 200 kroner, før der udbetales et uropførelsestillæg. I 2021 var beløbsgrænsen på 100 kroner.
 • De enkelte uropførelser modtager en andel af det totale beløb reserveret til uropførelser det aktuelle år. Andelen vil blive vægtet i forhold til det oprindeligt indtjente beløb ganget med en ur-faktor på henholdsvis x2 for radio- og tv-fremførelser og x1 for koncerter. Beregningen ser således ud:

  Oprindeligt beløb x ur-faktor x andel af det samlede beløb = uropførelsestillæg

 • Maksimumsgrænserne for udbetaling af uropførelsestillæg ændres:

  fra 110.000 kroner til 50.000 pr. medlem

  og

  fra 62.500 til 30.000 pr. værk
Baggrund for omlægningen af uropførelsesordningen fra 2023 (uropførelser i 2022)

I 2019 blev Koda ved lodtrækning udtrukket til den globale paraplyorganisation CISAC’s årlige kontrol, der kortlægger udvalgte forvaltningsselskabers evne til at følge de internationale retningslinjer på området. Retningslinjer, som er aftalt mellem majoriteten af Koda-selskaber fra hele verden for at sikre et velfungerende og harmonisk system for rettighedshåndtering på tværs af grænser. CISAC konkluderede, at Koda på langt de fleste områder er et foregangsland med en forbilledlig høj grad af transparens, effektivitet og kvalitet.

På ét punkt levede Koda dog ikke op til de internationale regler. CISAC rettede en skarp kritik mod Kodas praksis omkring uropførelsestillæg og subventionerede koncerter. Ordningerne kritiseredes for manglende objektivitet, manglende gennemsigtighed og for ikke at sikre ligebehandling af alle rettighedshavere, uanset genre, selskabstilhør m.v.

Koda fik en frist frem til 2021 til at få rettet op på de kritisable forhold, så Koda kan opnå en vigtig international blåstempling. Denne frist blev senere rykket til 2022 grundet Coronapandemien.

For at kunne leve op til CISAC’s retningslinjer indstillede Kodas bestyrelse til Kodas generalforsamling 2020, at det ville være nødvendigt at ændre i principperne om fordeling og lave en overgangsordning fra 2023 (uropførelser 2022) og frem til 2025. Ændringen og overgangsordningen blev vedtaget på generalforsamlingen, og  er i fuld gang med at blive implementeret i Kodas processer for registrering og beregning af uropførelser.

Du kan læse mere om den nye værkstøtteordning, der træder i stedet for subventionerede koncerter her