Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Medlemserklæring Forlag

1 Oplysninger
Oplysninger
1

Oplysninger om dig

*
*
*

Vær opmærksom på, at det navn du opgiver, skal være dit fulde navn, som det fremgår af din personattest eller i dit pas

*

Hvis du ikke har et CVR-nr. kan du skrive 0 i CVR-nr. feltet og i stedet udfylde CPR-nr. feltet.

Indtastes uden bindestreg. Har du ikke et dansk cpr-nr. skal du indtaste din fødselsdato efterfulgt af fire nuller (0000).

Adresse

*
*
*

Kontaktoplysninger

*
*

Bankoplysninger

*
*
*

Nyhedsbrev

*

Jeg vil gerne modtage Kodas medlemsnyhedsbrev og opdateres med vigtig information om udbetalinger, støttemuligheder, gratis medlemsarrangementer og udviklingen i musikbranchen.

Jeg ønsker ikke at modtage nyhedsbrevet og modtager udelukkende meget væsentlig medlemsinformation.

Betingelser

*

Læs mere om Kodas persondatapolitik.

Overdragelse af eneforvaltningsretten

Jeg overdrager herved Koda eneforvaltningen af retten til offentlig fremførelse af de af mig forlagte værker, samt eneforvaltningen af samtlige mine lydfæstningsrettigheder (retten til at overføre værket på indretninger, som kan gengive det, såsom plader, compact-discs, bånd, videogrammer, lydfilm eller enhver tilsvarende nuværende eller fremtidig indretning).

Desuden overdrager jeg Koda forvaltningen (ikke-eksklusivt) af retten til online on demand-tilrådighedsstillelse, inklusiv dertil knyttet eksemplarfremstilling, af de af mig forlagte værker i grafisk form, det vil sige som tekster, noder, becifringer eller i andre tilsvarende nuværende eller fremtidige former, herunder i maskinlæsbar form.

Overdragelsen omfatter ikke retten til dramatiske opførelser af operaer, operetter, musicals, balletter, pantomimer og revyteaterforestillinger.

Overdragelsen indebærer, at Koda har fuldmagt til på mine og mine retsefterfølgeres vegne at påtale enhver krænkelse af disse rettigheder til de af mig forlagte værker og til at foretage ethvert retligt eller faktisk skridt, som måtte være nødvendigt for at beskytte disse rettigheder.

Overdragelsen giver Koda ret til at lade de omfattede rettigheder helt eller delvist repræsentere ved tredjepart, såvel i Danmark som i resten af verden.

Opdeling af rettigheder

Et medlem kan begrænse sin bemyndigelse til Koda, så Kodas forvaltning kun omfatter visse kategorier af rettigheder. Koda opererer med følgende kategorier af rettigheder:

  1. Almindelig offentlig fremførelse
  2. Broadcast
  3. Online (undtagen broadcast)
  4. Fono-mekanisk
  5. AV-mekanisk
  6. Synkronisering
  7. Grafiske rettigheder til online-brug (on demand-tilrådighedsstillelse)

Der er endvidere mulighed for at opdele rettighederne geografisk.

Hvis et medlem ønsker at begrænse sin bemyndigelse ved at trække en sådan kategori ud af rettighedsforvaltningen hos Koda, kan det ske ved indmeldelsen eller med et opsigelsesvarsel på seks måneder til udgangen af Kodas regnskabsår.

De omfattede værker

Overdragelsen gælder for samtlige de af mig forlagte musikværker og tekster, som hører til musikværker, både dem der allerede eksisterer, og dem jeg måtte forlægge i fremtiden. For værker, hvor jeg allerede måtte have disponeret over de rettigheder, som omfattes af denne aftale, er Koda berettiget til at forlange, at jeg fremlægger alle oplysninger og dokumenter, som er nødvendige for at fastslå rækkevidden af sådanne dispositioner.

Dokumentation og anmeldelse

Jeg forpligter mig til at levere Koda en fortegnelse over de værker, jeg forlægger i dag, og til at supplere denne fortegnelse med oplysning om nye værker, så snart de kommer til. Jeg forpligter mig desuden til at forsyne Koda med alle de oplysninger om de af mig forlagte værker, som er nødvendige af hensyn til Kodas arbejde med opkrævning, registrering og afregning.

I givet fald er jeg forpligtet til overfor Koda at dokumentere, at jeg ejer eller repræsenterer rettighederne til de værker, som jeg har anmeldt til Koda, og at alle nødvendige tilladelser fra andre rettighedshavere er indhentet. Jeg er bekendt med, at det efter Kodas vedtægter er en betingelse for at modtage vederlag for benyttelsen af et værk, at det er korrekt anmeldt.

Fordeling af vederlag

Jeg er indforstået med, at jeg i enhver henseende er underkastet Kodas regler vedrørende fordelingen af de vederlag, som rettighedsforvaltningen efter denne aftale kaster af sig. Dette gælder ikke kun de i Kodas vedtægter fastsatte regler, men også enhver bestemmelse i denne henseende, truffet af Kodas bestyrelse.

Forlagsaftaler

I den udstrækning Kodas vedtægter og de trufne bestemmelser giver mulighed for, at jeg ved forlagsaftaler kan overdrage eller erhverve andele i vederlagsbeløb, skal der straks ske anmeldelse til Koda. Det skal i sådanne aftaler udtrykkeligt nævnes, at indkassering og fordeling af vederlag skal ske gennem Koda eller de med Koda samarbejdende selskaber.

Rettighedernes overgang

Når jeg dør og mine ophavsrettigheder går i arv, er mine arvinger forpligtet til at respektere denne medlemserklæring på samme måde som jeg selv. Såfremt rettighederne går i arv til to eller flere personer, er disse dog forpligtet til at udpege én repræsentant, som med bindende virkning for alle arvinger kan repræsentere dem i forhold til Koda, samt modtage alle beløb, som måtte udbetales fra Koda.

Såfremt min forlagsvirksomhed helt eller delvist overdrages til tredjemand, er erhververen forpligtet overfor Koda på samme måde som jeg selv.

Jeg er i øvrigt indforstået med, at Koda kun udbetaler til medlemmer, der har komponeret, forfattet eller forlagt de værker, som er omfattet af rettighedsforvaltningen. Jeg er derfor afskåret fra at overdrage retten til at modtage vederlag fra Koda til tredjepart, bortset fra hvad der følger af subforlagsaftaler med eller rettighedsoverdragelser til forlag, der er medlem af Koda eller et af Kodas udenlandske søsterselskaber.

Ikke-kommerciel anvendelse

Uanset bemyndigelsen til Koda er et medlem berettiget til at udstede licenser for ikke-kommercielle anvendelser af enhver rettighed, kategori af rettigheder eller type af værker og andre frembringelser efter eget valg. Kodas bestyrelse fastsætter, under hensyntagen til mulighederne for en administrativ hensigtsmæssig forvaltning, nærmere retningslinjer om, hvad der i denne sammenhæng forstås ved ikke-kommerciel anvendelse og hvad der forstås ved kategorier af rettigheder og typer af værker og andre frembringelser. Disse retningslinjer offentliggøres på Kodas hjemmeside.