Kodas generalforsamling 2021

Kodas generalforsamling bliver afholdt onsdag den 16. juni 2021 kl. 15.

Generalforsamlingen afholdes på Langelinie Pavillionen. Den fastsatte dato er med forbehold for ændringer som følge af eventuelle corona-restriktioner. 

 

Tidsplan frem mod generalforsamlingen

1. marts

 • Bestyrelsens indstillinger offentliggøres

15. marts

 • Frist for forslag fra medlemmerne og opstilling som forlagsmedlem eller kritisk revisor (autormedlemmerne er ikke på valg)

9. juni (kl. 12.00)

 • Tilmeldingsfrist for for forlag og fuldmagter, der ønsker at gøre brug af mere end en stemme.

11. juni (kl. 12.00)

 • Tilmeldingsfrist for autorer, forlag og fuldmagter, der ønsker/har en stemme

16. juni

 • Generalforsamling
Bestyrelsens indstillinger til afstemning

Bestyrelsen udarbejder en række indstillinger, som hver for sig vil blive bragt til afstemning på Kodas generalforsamling.

Her kan du se bestyrelsens indstillinger, som er offentliggjort 1. marts 2021.

Dagsorden

Se bestyrelsens kommenterede dagsorden her

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om årets virksomhed.
 3. Fremlæggelse af det årlige regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af den årlige gennemsigtighedsrapport til godkendelse.
 5. Valg af forlagsmedlemmer og suppleanter til Kodas bestyrelse.
 6. Valg af en ekstern, statsautoriseret revisor.
 7. Valg af tre kritiske revisorer og to suppleanter for disse
 8. Beslutning om den generelle politik for fradrag i rettighedsindtægter (herunder ”kulturelle midler”, jf. § 18, stk. 2, b-f) og eventuelle indtægter fra investering af rettighedsindtægter, på grundlag af en af bestyrelsen afgivet indstilling.
 9. Beslutning om den generelle investeringspolitik for rettighedsindtægter og eventuelle indtægter fra investering af rettighedsindtægter, på grundlag af en af bestyrelsen afgivet indstilling.
 10. Beslutning om den generelle politik for fordeling af skyldige beløb til rettighedshavere, på grundlag af en af bestyrelsen afgivet indstilling.
 11. Beslutning om den generelle politik for anvendelse af beløb, der ikke kan fordeles, på grundlag af en af bestyrelsen afgivet indstilling.
 12. Beslutning om anvendelse af beløb, der ikke kan fordeles, for det afsluttede regnskabsår, på grundlag af en af bestyrelsen afgivet indstilling.
 13. Fastsættelse af vederlag for Kodas bestyrelse, på grundlag af en af bestyrelsen afgivet indstilling.
 14. Forslag til vedtægtsændringer stillet af Kodas bestyrelse
  A: Forslag om ændring af §7 stk. 2: Forslag om forbud mod dobbeltmandater
  B: Forslag om ændring af §7, stk. 1, indførelse af nyt § 7, stk. 3, ændring i §7, stk. 5 og stk. 7, ændring i § 8, indførelse af nyt §9, stk. 3, ændring i § 17, stk. 2 og stk. 3: tilføjelse af eksternt medlem til Kodas bestyrelse.
  C: Forslag om ændring af §7 stk. 5 (6): valg af forlags- og autormedlemmer hvert år
  D: Forslag om redaktionelle ændringer af Kodas vedtægter
 15. Rettidigt indkomne medlemsforslag.
  A: Medlemsforslag stillet af Arne Würgler om at Koda stiller det som en betingelse, at ophavsretsloven      respekteres, når Koda giver tilladelse til streaming.
  B: Medlemsforslag stillet af Rolf Heitmann om 6 forslag til ændringer i tildeling af Kodas kulturelle midler.
 16. Eventuelt.
To forlagsmedlemmer af bestyrelsen på valg

På generalforsamlingen 2021 er der valg til de to poster som forlagsmedlem af Kodas bestyrelse. Alle stemmeberettigede forlagsmedlemmer har kunnet stille op ved at melde deres kandidatur til Koda inden den 15. marts.

Resten af bestyrelsen er ikke på valg i 2021.

Hvem kan stemme på forlagsmedlemmer?

Det er kun stemmeberettigede forlagsmedlemmer af Koda, som kan stemme ved valget af forlagsmedlemmer til bestyrelsen. 

De stemmeberettigede kan afgive lige så mange forskellige stemmer, som der er poster på valg.

 

Forslag fra medlemmer
Der var frist for indsendelse af forslag fra medlemmer den. 15. marts.

Her kan du finde de to indkomne forslag

Tilmelding og frister for tilmelding

Der er forskellige frister for tilmelding til Kodas generalforsamling. Fristerne gælder uanset om du vil tilmelde dig til at deltage fysisk eller online. Hvis du er i tvivl om du kan deltage fysisk, så opfordrer vi til at du tilmelder dig for en sikkerheds skyld, da det er en forudsætning for at kunne stemme. Du kan altid melde fra igen, eller deltage online i stedet for, hvis du ikke kan møde frem.

Tilmeld dig her

Der er følgende tilmeldingsfrister:
 • Onsdag den 9. juni kl. 12 for forlag og fuldmagter, til mere end en stemme.
 • Fredag den 11. juni kl. 12 for autorer, forlag og fuldmagter, med en stemme
Fuldmagt

Hvis du er forhindret i at deltage i Kodas generalforsamling, har du mulighed for at afgive din stemme ved at give en fuldmagt

Efter Kodas vedtægter er der to begrænsninger på, hvem man kan give fuldmagt:

 1. En autor kan ikke give fuldmagt til et musikforlag, og et musikforlag kan ikke give fuldmagt til en autor.
 2. En fuldmagtshaver kan kun have fuldmagt fra to stemmeberettigede Koda-medlemmer. Der er ikke andre begrænsninger.

Til kandidatvalget i 2021 kan alene forlagsmedlemmer stemme om de to pladser som forlagsmedlem i Kodas bestyrelse. Stemmeretten er i Kodas vedtægt fastsat efter følgende skala:

 • Indtægt fra Koda kr. 0-100.000: 1 stemme
 • Indtægt fra Koda kr. 100.001-250.000: 2 stemmer
 • Indtægt fra Koda kr. 250.001–500.000: 3 stemmer
 • Indtægt fra Koda kr. 500.001-1.000.000: 4 stemmer
 • Indtægt fra Koda over kr. 1.000.000: 5 stemmer

Forlagsmedlemmers øgede stemmeantal er betinget af rettidig tilmelding til generalforsamlingen. De anførte beløb bestemmes ud fra Kodas sidst afsluttede og opgjorte regnskabsår og pristalsreguleres.

Et forlagsmedlem, som ejes eller kontrolleres af et autormedlem, har kun stemmeret som forlagsmedlem, hvis mindst 75% af de af forlaget forvaltede værker er skabt af andre end det pågældende autormedlem. Tilsvarende har et forlagsmedlem, der ejes eller kontrolleres af en autors arvinger, kun stemmeret som forlagsmedlem, hvis mindst 75% af de af forlaget forvaltede værker er skabt af andre end den pågældende autor. Forlagsmedlemmer, som i henhold til dansk selskabsret udgør en koncern, kan ikke tilsammen have mere end 5 stemmer

Frist for indlevering af fuldmagt
Hvis en fuldmagt skal være gyldig, og herunder give ret til flere stemmer, skal den være underskrevet på Kodas blanket, og Koda skal modtage den inden for de gældende tilmeldingsfrister enten fysisk eller på mail til generalforsamling@koda.dk. Husk også, at fuldmagtshaverne skal medbringe fuldmagterne i fysisk form til generalforsamlingen. Fuldmagtshaverne behøver ikke derudover tilmelde sig for at gøre brug af fuldmagten, men skal dog tilmelde sig hvis der skal stemmes på egne vegne.

En fuldmagt til Kodas generalforsamling er kun gældende ved fysisk fremmøde. Fuldmagter kan således ikke benyttes online.

Giver du fuldmagt betragtes de i sig selv som en tilmelding, og du behøver derfor ikke derudover tilmelde dig men hvis du er i tvivl om du kan deltage, så tilmeld dig for en god ordens skyld inden for tidsfristen.

Valg af kritiske revisorer

I følge Kodas vedtægter §20 stk. 2 skal der på generalforsamlingen vælges tre kritiske revisorer blandt de stemmeberettigede medlemmer, hvoraf to skal være autormedlemmer og én skal være forlagsmedlem. Endvidere vælges to suppleanter, én for forlagsmedlemmet og én for de to autormedlemmer.

Til valget af kritiske revisorer har alene stemmeberettigede forlagsmedlemmer stemmeret til valg af den revisor og revisorsuppleant, som skal være forlagsmedlemmer, mens alene stemmeberettigede autormedlemmer har stemmeret til valg af de revisorer/suppleanter, der skal være autormedlemmer. Valget af de kritiske revisorer og deres suppleanter gælder for et år. Genvalg kan finde sted.

Der var frist for at stille op som kritisk revisor den 15. marts.

Her er de opstillede:

 • Leif Ernstsen
 • Morten Olsen
 • Finn Olafsson

Som suppleanter:

 • Søren Bechmann

 

Om posten som kritisk revisor
 • De tre kritiske revisorer vælges for et år af gangen af og på Kodas generalforsamling.
 • Stemmeberettigede medlemmer af Koda kan stille op som kritiske revisorer. 
  Læs mere om stemmeberettigelse
 • Ifølge Kodas vedtægter skal Kodas medlemmer vælge tre kritiske revisorer, hvoraf to skal være autormedlemmer og en skal være forlagsmedlem. Desuden skal der vælges to suppleanter, en for autormedlemmerne og en for forlagsmedlemmerne. 
Opgaverne
 • Du skal gennemgå årsregnskabet, når udkastet foreligger i marts, inden det bliver endeligt godkendt af bestyrelsen i slutningen af marts.
 • Du skal have en regnskabsmæssig indsigt eller baggrund.
 • Du skal læse referater fra bestyrelsesmøderne.
 • Du skal kigge regnskabet igennem og kontrollere, om der er bogført udgifter og indtægter på de aktiviteter, som du har kendskab til.
 • Du skal kontrollere, at udgifter og indtægter stemmer overens med den anvendelse, der er besluttet på bestyrelsesmøderne eller generalforsamlingen.
 • Gennemgangen af udkast til årsregnskabet foretages af økonomichefen.
 • I forbindelse med gennemgangen af årsregnskabet skal de kritiske revisorer underskrive en påtegning. Se eksempel på påtegning
 • Du skal deltage ved ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.
 • Som kritisk revisor er du generalforsamlingens betroede instans, der har fuld indsigt i Kodas årsregnskab.
 • Som kritisk revisor modtager du et årligt honorar på 15.652 kr.
 • Derudover er de kritiske revisorer medlemmer af Kodas klagenævn, hvor de under ledelse af en dommer har til opgave at vurdere berettigelsen af visse klager fra Kodas medlemmer. Se mere under § 21 på side 12 i Kodas vedtægter.
Hvem kan stemme og stille op som bestyrelsesmedlem?

Du kan deltage i afstemninger på Kodas generalforsamlinger og stille op til Kodas bestyrelse, hvis du er rettidigt tilmeldt og opfylder kriterierne for stemmeberettigelse, som er beskrevet i Kodas vedtægter.

Du er stemmeberettiget, hvis du opfylder ét af følgende kriterier:

 1. Hvis du havde stemmeret da Kodas vedtægter blev ændret den 8. december 2016. Det vil sige, at du har stemmeret, hvis du på det tidspunkt var medlem af enten DPA, DJBFA, DKF eller Musikforlæggerne.

 2. Hvis du som autormedlem af Koda har haft en indtjening fra Koda på mindst kr. 4.000 i gennemsnit pr. år som medlem i de tre umiddelbart foregående kalenderår, eller har opnået en indtjening på mindst kr. 30.000 inden for det sidste kalenderår.

 3. Hvis du som forlagsmedlem af Koda har opnået en indtjening fra Koda på mindst kr. 10.000 i gennemsnit pr. år som medlem i de tre umiddelbart foregående kalenderår, eller har opnået en indtjening på mindst kr. 100.000 inden for det sidste kalenderår.

Se § 3, stk. 3 på side 2 i Kodas vedtægter

Se også § 16 i forhold til særlige bestemmelser for forlagsafstemninger på side 8 
Kodas vedtægter

Har du stemmeret?

Hvis du er i tvivl, om du har stemmeret, kan se det på din profil på Mit Koda eller kontakte Forlags- og medlemsservice på medlem@koda.dk.

Ønsker du at stille op til bestyrelsen?

Hvis du ønsker at stille op, skal du melde dit kandidatur senest 15. marts inden årets generalforsamling ved at sende en mail til:

generalforsamling@koda.dk

Årsregnskab, årsberetning og gennemsigtighedsrapport

 

Kodas vedtægter

Hent Kodas vedtægter