Kodas generalforsamling 2021

Kodas generalforsamling bliver afholdt tirsdag den 27. april 2021 kl. 15.


Den fastsatte dato er med forbehold for ændringer som følge af eventuelle corona-restriktioner. Den endelige adresse og muligheden for online-deltagelse er endnu ikke besluttet.

Herunder kan du læse mere om generalforsamlingen. Når vi kommer tættere på generalforsamlingen, vil denne side blive udbygget med information om blandt andet fuldmagter og tilmelding.

Foreløbig tidsplan frem mod generalforsamlingen

1. marts

 • Bestyrelsens indstillinger offentliggøres

15. marts

 • Frist for forslag fra medlemmerne og opstilling som forlagsmedlem eller kritisk revisor (autormedlemmerne er ikke på valg)

27. april

 • Generalforsamling
Bestyrelsens indstillinger til afstemning

Bestyrelsen udarbejder en række indstillinger, som hver for sig vil blive bragt til afstemning på Kodas generalforsamling.

Her kan du se bestyrelsens indstillinger, som er offentliggjort 1. marts 2021.

Forslag fra medlemmer
Der er frist for indsendelse af forslag fra medlemmer den. 15. marts.

Hvis du ønsker at stille et forslag til generalforsamling, skal du sende det til generalforsamling@koda.dk

Du vil modtage en bekræftelse på, at dit forslag er modtaget rettidigt.

Indkomme forslag bliver offentliggjort her på siden 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

Valg af forlagsmedlemmer til Kodas bestyrelse

Ved årets generalforsamling er forlagsmedlemmer i Kodas bestyrelse på valg.

Du kan stille op til bestyrelsen som forlagsmedlem, hvis du er stemmeberettiget på Kodas generalforsamling - se kriterierne her.

Opstillingsberettigede skal melde deres kandidatur senest 15. marts til generalforsamling@koda.dk.

Resten af bestyrelsen er ikke på valg i 2021.

Hvem kan stemme på forlagsmedlemmer?

Det er kun stemmeberettigede forlagsmedlemmer af Koda, som kan stemme ved valget af forlagsmedlemmer til bestyrelsen. 

De stemmeberettigede kan afgive lige så mange forskellige stemmer, som der er poster på valg.

 

De opstillede kandidater bliver offentliggjort 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. 

 

 

Valg af kritiske revisorer

I følge Kodas vedtægter §20 stk. 2 skal der på generalforsamlingen vælges tre kritiske revisorer blandt de stemmeberettigede medlemmer, hvoraf to skal være autormedlemmer og én skal være forlagsmedlem. Endvidere vælges to suppleanter, én for forlagsmedlemmet og én for de to autormedlemmer.

Til valget af kritiske revisorer har alene stemmeberettigede forlagsmedlemmer stemmeret til valg af den revisor og revisorsuppleant, som skal være forlagsmedlemmer, mens alene stemmeberettigede autormedlemmer har stemmeret til valg af de revisorer/suppleanter, der skal være autormedlemmer. Valget af de kritiske revisorer og deres suppleanter gælder for et år. Genvalg kan finde sted.

Der er frist for at stille op som kritisk revisor den 15. marts.

Om posten som kritisk revisor
 • De tre kritiske revisorer vælges for et år af gangen af og på Kodas generalforsamling.
 • Stemmeberettigede medlemmer af Koda kan stille op som kritiske revisorer. 
  Læs mere om stemmeberettigelse
 • Ifølge Kodas vedtægter skal Kodas medlemmer vælge tre kritiske revisorer, hvoraf to skal være autormedlemmer og en skal være forlagsmedlem. Desuden skal der vælges to suppleanter, en for autormedlemmerne og en for forlagsmedlemmerne. 
Opgaverne
 • Du skal gennemgå årsregnskabet, når udkastet foreligger i marts, inden det bliver endeligt godkendt af bestyrelsen i slutningen af marts.
 • Du skal have en regnskabsmæssig indsigt eller baggrund.
 • Du skal læse referater fra bestyrelsesmøderne.
 • Du skal kigge regnskabet igennem og kontrollere, om der er bogført udgifter og indtægter på de aktiviteter, som du har kendskab til.
 • Du skal kontrollere, at udgifter og indtægter stemmer overens med den anvendelse, der er besluttet på bestyrelsesmøderne eller generalforsamlingen.
 • Gennemgangen af udkast til årsregnskabet foretages af økonomichefen.
 • I forbindelse med gennemgangen af årsregnskabet skal de kritiske revisorer underskrive en påtegning. Se eksempel på påtegning
 • Du skal deltage ved ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.
 • Som kritisk revisor er du generalforsamlingens betroede instans, der har fuld indsigt i Kodas årsregnskab.
 • Som kritisk revisor modtager du et årligt honorar på 15.652 kr.
 • Derudover er de kritiske revisorer medlemmer af Kodas klagenævn, hvor de under ledelse af en dommer har til opgave at vurdere berettigelsen af visse klager fra Kodas medlemmer. Se mere under § 21 på side 12 i Kodas vedtægter.
Hvem kan stemme og stille op som bestyrelsesmedlem?

Du kan deltage i afstemninger på Kodas generalforsamlinger og stille op til Kodas bestyrelse, hvis du er rettidigt tilmeldt og opfylder kriterierne for stemmeberettigelse, som er beskrevet i Kodas vedtægter.

Du er stemmeberettiget, hvis du opfylder ét af følgende kriterier:

 1. Hvis du havde stemmeret da Kodas vedtægter blev ændret den 8. december 2016. Det vil sige, at du har stemmeret, hvis du på det tidspunkt var medlem af enten DPA, DJBFA, DKF eller Musikforlæggerne.

 2. Hvis du som autormedlem af Koda har haft en indtjening fra Koda på mindst kr. 4.000 i gennemsnit pr. år som medlem i de tre umiddelbart foregående kalenderår, eller har opnået en indtjening på mindst kr. 30.000 inden for det sidste kalenderår.

 3. Hvis du som forlagsmedlem af Koda har opnået en indtjening fra Koda på mindst kr. 10.000 i gennemsnit pr. år som medlem i de tre umiddelbart foregående kalenderår, eller har opnået en indtjening på mindst kr. 100.000 inden for det sidste kalenderår.

Se § 3, stk. 3 på side 2 i Kodas vedtægter

Se også § 16 i forhold til særlige bestemmelser for forlagsafstemninger på side 8 
Kodas vedtægter

Har du stemmeret?

Hvis du er i tvivl, om du har stemmeret, kan se det på din profil på Mit Koda eller kontakte Forlags- og medlemsservice på medlem@koda.dk.

Læs mere om muligheden for onlineafstemning her

Ønsker du at stille op til bestyrelsen?

Hvis du ønsker at stille op, skal du melde dit kandidatur senest 15. marts inden årets generalforsamling ved at sende en mail til:

generalforsamling@koda.dk

Dagsorden
Foreløbig dagsorden i henhold til vedtægter
 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om årets virksomhed.
 3. Fremlæggelse af det årlige regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af den årlige gennemsigtighedsrapport til godkendelse.
 5. Valg af medlemmer og suppleanter til Kodas bestyrelse, i det omfang disse er på valg.
 6. Valg af en ekstern, statsautoriseret revisor.
 7. Valg af tre kritiske revisorer og to suppleanter for disse
 8. Beslutning om den generelle politik for fradrag i rettighedsindtægter (herunder ”kulturelle midler”, jf. § 18, stk. 2, b-f) og eventuelle indtægter fra investering af rettighedsindtægter, på grundlag af en af bestyrelsen afgivet indstilling.
 9. Beslutning om den generelle investeringspolitik for rettighedsindtægter og eventuelle indtægter fra investering af rettighedsindtægter, på grundlag af en af bestyrelsen afgivet indstilling.
 10. Beslutning om den generelle politik for fordeling af skyldige beløb til rettighedshavere, på grundlag af en af bestyrelsen afgivet indstilling.
 11. Beslutning om den generelle politik for anvendelse af beløb, der ikke kan fordeles, på grundlag af en af bestyrelsen afgivet indstilling.
 12. Beslutning om anvendelse af beløb, der ikke kan fordeles, for det afsluttede regnskabsår, på grundlag af en af bestyrelsen afgivet indstilling.
 13. Fastsættelse af vederlag for Kodas bestyrelse, på grundlag af en af bestyrelsen afgivet indstilling.
 14. Forslag fra medlemmer af Koda.
 15. Eventuelt.

 

Kodas vedtægter

Hent Kodas vedtægter