Kodas generalforsamling 2020

Kodas generalforsamling 2020 bliver afholdt kl. 15.00 tirsdag den 30. juni på Langelinie Pavillonen (Langelinie 10, 2100 København Ø).


Dørene åbner kl. 14.00 en time før generalforsamlingen går i gang. Du kan se bestyrelsens kommenterede dagsorden til generalforsamlingen her.

Tilmelding er nødvendig for at deltage i afstemninger

Du kan kun stemme til generalforsamlingen, hvis du har tilmeldt dig generalforsamlingen. Du kan stemme ved at møde op, online eller pr fuldmagt.

Alle medlemmer af Koda er velkomne til at møde op på generalforsamlingen, men kun stemmeberettigede medlemmer kan deltage i afstemningerne.

 • Medlemmer skal tilmelde sig senest kl. 12.00 den 25. juni.
 • Forlagsmedlemmer skal tilmelde sig senest kl. 12.00 den 23. juni, hvis de ønsker at benytte sig muligheden for at afgive flere stemmer. Denne mulighed er kun relevant i forhold til valget af kritiske revisorer.

Medlemmer, der allerede havde nået at tilmelde sig til generalforsamlingen, da den lå på en tidligere dato, har fortsat en gældende tilmelding til kommende generalforsamling den 30. juni. Det gælder også for opstillede kandidater, og medlemmer der har stillet medlemsforslag.

Tidsplan frem mod generalforsamlingen

1. marts

 • Bestyrelsens indstillinger offentliggøres

15. marts

 • Frist for forslag fra medlemmerne og opstilling som kritisk revisor eller som autormedlem af bestyrelsen (forlagsmedlemmerne er ikke på valg).

16. juni

 • Opstillede kandidater til poster som autormedlemmer af bestyrelsen og som kritiske revisorer samt endelig dagsorden offentliggøres

23. juni kl. 12.00

 • Tilmeldingsfrist for forlag, der ønsker at have så mange stemmer som muligt ved de afstemninger, hvor kun forlagsmedlemmer kan stemme

25. juni kl. 12.00

 • Deadline for fuldmagter

25. juni kl. 12.00

 • Tilmeldingsfrist 

30. juni

 • Generalforsamling
Bestyrelsens indstillinger til afstemning

Bestyrelsen udarbejder en række indstillinger, som hver for sig vil blive bragt til afstemning på Kodas generalforsamling.

Her kan du se bestyrelsens indstillinger, som er offentliggjort 28. februar 2020.

Dagsorden

Se bestyrelsens kommenterede dagsorden her

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om årets virksomhed.
 3. Fremlæggelse af det årlige regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af den årlige gennemsigtighedsrapport til godkendelse.
 5. Valg af medlemmer og suppleanter til Kodas bestyrelse, i det omfang disse er på valg.
 6. Valg af en ekstern, statsautoriseret revisor.
 7. Valg af tre kritiske revisorer og to suppleanter for disse
 8. Beslutning om den generelle politik for fradrag i rettighedsindtægter (herunder ”kulturelle midler”, jf. § 18, stk. 2, b-f) og eventuelle indtægter fra investering af rettighedsindtægter, på grundlag af en af bestyrelsen afgivet indstilling.
 9. Beslutning om den generelle investeringspolitik for rettighedsindtægter og eventuelle indtægter fra investering af rettighedsindtægter, på grundlag af en af bestyrelsen afgivet indstilling.
 10. Beslutning om den generelle politik for fordeling af skyldige beløb til rettighedshavere, på grundlag af en af bestyrelsen afgivet indstilling.
 11. Beslutning om den generelle politik for anvendelse af beløb, der ikke kan fordeles, på grundlag af en af bestyrelsen afgivet indstilling.
 12. Beslutning om anvendelse af beløb, der ikke kan fordeles, for det afsluttede regnskabsår, på grundlag af en af bestyrelsen afgivet indstilling.
 13. Fastsættelse af vederlag for Kodas bestyrelse, på grundlag af en af bestyrelsen afgivet indstilling.
 14. Forslag fra medlemmer af Koda:
  A: Forslag A stillet af Peter Littauer 
  B: Forslag B stillet af Rolf Heitmann
  C: Forslag C stillet af Lasse Fischer og Arne Würgler
 15. Eventuelt.

 

Tre autormedlemmer af bestyrelsen på valg

På generalforsamling er der valg til de tre poster som autormedlem af Kodas bestyrelse. Alle stemmeberettigede autormedlemmer har kunnet stille op.

Som ved de seneste generalforsamlinger vil de stemmeberettigede tilmeldte autorer kunne afgive stemmer på op til tre kandidater, dog maksimalt én stemme pr. kandidat.

Kandidaturer skulle være meldt til Koda senest den 15. marts.

Fuldmagt

Hvis du er forhindret i at deltage i Kodas generalforsamling, har du mulighed for at afgive din stemme med fuldmagt via en fuldmagt.

Hver fuldmagtsholder kan højest medbringe to fuldmagter.

Efter Kodas vedtægter er der to begrænsninger på, hvem man kan give fuldmagt:

 1. En autor kan ikke give fuldmagt til et musikforlag, og et musikforlag kan ikke give fuldmagt til en autor.
 2. En fuldmagtshaver kan kun have fuldmagt fra to stemmeberettigede Koda-medlemmer. Der er ikke andre begrænsninger.

Frist for indlevering af fuldmagt
Husk at hvis en fuldmagt skal være gyldig, skal den være underskrevet på Kodas blanket, og Koda skal modtage den senest kl. 12.00 den 25. juni enten fysisk eller på generalforsamling@koda.dk. Husk også, at fuldmagtshaverne skal medbringe fuldmagterne i fysisk form til generalforsamlingen.

Husk, at hvis du er forlagsmedlem med ret til flere stemmer, skal du have indleveret fuldmagten senest kl. 12.00 den 23. juni for at få den ekstra stemmevægt.

En fuldmagt til Kodas generalforsamling er kun gældene ved fysisk fremmøde. Fuldmagter kan således ikke benyttes online.

Giver du fuldmagt behøver du ikke at tilmelde dig.

 

Forslag fra medlemmer

Der var deadline for forslag fra medlemmerne til Kodas generalforsamling den 15. marts 2020.

Her kan du finde de tre indkomne forslag:

 

Valg af kritiske revisorer

I følge Kodas vedtægter §20 stk. 2 skal der på generalforsamlingen vælges tre kritiske revisorer blandt de stemmeberettigede medlemmer, hvoraf to skal være autormedlemmer og én skal være forlagsmedlem. Endvidere vælges to suppleanter, én for forlagsmedlemmet og én for de to autormedlemmer.

Til valget af kritiske revisorer har alene stemmeberettigede forlagsmedlemmer stemmeret til valg af den revisor og revisorsuppleant, som skal være forlagsmedlemmer, mens alene stemmeberettigede autormedlemmer har stemmeret til valg af de revisorer/suppleanter, der skal være autormedlemmer. Valget af de kritiske revisorer og deres suppleanter gælder for et år. Genvalg kan finde sted.

Der var frist for at stille op som kritisk revisor den 15. marts kl. 16.00.

Her er de opstillede:

 • Leif Ernstsen
 • Morten Olsen
 • Finn Olafsson

Som suppleanter:

 • Søren Bechmann
 • Linette Damsted

 

 

Om posten som kritisk revisor
 • De tre kritiske revisorer vælges for et år af gangen af og på Kodas generalforsamling.
 • Stemmeberettigede medlemmer af Koda kan stille op som kritiske revisorer. 
  Læs mere om stemmeberettigelse
 • Ifølge Kodas vedtægter skal Kodas medlemmer vælge tre kritiske revisorer, hvoraf to skal være autormedlemmer og en skal være forlagsmedlem. Desuden skal der vælges to suppleanter, en for autormedlemmerne og en for forlagsmedlemmerne. 
Opgaverne
 • Du skal gennemgå årsregnskabet, når udkastet foreligger i marts, inden det bliver endeligt godkendt af bestyrelsen i slutningen af marts.
 • Du skal have en regnskabsmæssig indsigt eller baggrund.
 • Du skal læse referater fra bestyrelsesmøderne.
 • Du skal kigge regnskabet igennem og kontrollere, om der er bogført udgifter og indtægter på de aktiviteter, som du har kendskab til.
 • Du skal kontrollere, at udgifter og indtægter stemmer overens med den anvendelse, der er besluttet på bestyrelsesmøderne eller generalforsamlingen.
 • Gennemgangen af udkast til årsregnskabet foretages af økonomichefen.
 • I forbindelse med gennemgangen af årsregnskabet skal de kritiske revisorer underskrive en påtegning. Se eksempel på påtegning
 • Du skal deltage ved ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.
 • Som kritisk revisor er du generalforsamlingens betroede instans, der har fuld indsigt i Kodas årsregnskab.
 • Som kritisk revisor modtager du et årligt honorar på 15.652 kr.
 • Derudover er de kritiske revisorer medlemmer af Kodas klagenævn, hvor de under ledelse af en dommer har til opgave at vurdere berettigelsen af visse klager fra Kodas medlemmer. Se mere under § 21 på side 12 i Kodas vedtægter.
Hvem kan stemme og stille op som bestyrelsesmedlem?

Du kan deltage i afstemninger på Kodas generalforsamlinger og stille op til Kodas bestyrelse, hvis du er rettidigt tilmeldt og opfylder kriterierne for stemmeberettigelse, som er beskrevet i Kodas vedtægter.

Du er stemmeberettiget, hvis du opfylder ét af følgende kriterier:

 1. Hvis du havde stemmeret da Kodas vedtægter blev ændret den 8. december 2016. Det vil sige, at du har stemmeret, hvis du på det tidspunkt var medlem af enten DPA, DJBFA, DKF eller Musikforlæggerne.

 2. Hvis du som autormedlem af Koda har haft en indtjening fra Koda på mindst kr. 4.000 i gennemsnit pr. år som medlem i de tre umiddelbart foregående kalenderår, eller har opnået en indtjening på mindst kr. 30.000 inden for det sidste kalenderår.

 3. Hvis du som forlagsmedlem af Koda har opnået en indtjening fra Koda på mindst kr. 10.000 i gennemsnit pr. år som medlem i de tre umiddelbart foregående kalenderår, eller har opnået en indtjening på mindst kr. 100.000 inden for det sidste kalenderår.

Se § 3, stk. 3 på side 2 i Kodas vedtægter

Se også § 16 i forhold til særlige bestemmelser for forlagsafstemninger på side 8 
Kodas vedtægter

Har du stemmeret?

Hvis du er i tvivl, om du har stemmeret, kan se det på din profil på Mit Koda eller kontakte Forlags- og medlemsservice på medlem@koda.dk.

Læs mere om muligheden for onlineafstemning her

Ønsker du at stille op til bestyrelsen?

Hvis du ønsker at stille op, skal du melde dit kandidatur senest 15. marts inden årets generalforsamling ved at sende en mail til:

generalforsamling@koda.dk

Årsregnskab, årsberetning og gennemsigtighedsrapport

 

Kodas vedtægter

Hent Kodas vedtægter

Online afstemning

Ved generalforsamlinger i Koda er der mulighed for at deltage i afstemningerne online. Uanset om du vil stemme ved at møde op, eller om du vil se med på streaming (kun ordinær generalforsamling) og stemme online, er det en forudsætning, at du tilmelder dig. Du kan ikke stemme, hvis du ikke har tilmeldt dig.

Hvis du er i tvivl om du har mulighed for at deltage, anbefaler vi at du tilmelder dig, og så melder afbud, hvis du alligevel ikke får tid. Det er nemlig ikke muligt at tilmelde sig efter fristen, og du mister retten til at stemme. 

Hvis du ønsker at stemme online, og har tilmeldt dig, modtager du før generalforsamlingen en mail med links til alle de afstemninger, der er planlagt på generalforsamlingen. Opstår der behov for flere afstemninger undervejs, får du en ny mail med et nyt link.