Kodas generalforsamling 2019

Kodas ekstraordinære generalforsamling afholdes mandag den 17. juni kl. 14-15
i Koda på Lautrupsgade 9, København Ø. Dørene åbnes kl. 13.30.
Tilmelding er nødvendig for at deltage i afstemninger

Som ved den ordinære generalforsamling i april kan du kun stemme til generalforsamlingen, hvis du har tilmeldt dig generalforsamlingen. Du kan stemme ved at møde op, online eller pr fuldmagt.

Både autor-medlemmer og forlagsmedlemmer skal senest tilmelde sig onsdag den 12. juni kl. 12.00

Tilmeldingsfristen er overskredet

Dagsorden for Kodas ekstraordinære generalforsamling 2019
 1. Valg af dirigent
 2. Andenbehandling af forslag om vedtagelse af nye vedtægter
 3. Eventuelt

Alle medlemmer af Koda er velkomne til at møde op på generalforsamlingen, men kun stemmeberettigede medlemmer kan deltage i afstemningerne.

Det vigtigste punkt på generalforsamlingen er andenbehandling af forslag til ændringer af Kodas vedtægter. Forslaget blev debatteret intenst under punkt 14 på den ordinære generalforsamling den 29. april 2019. Se referatet fra den generalforsamling. Debatten har altså været der, og den ekstraordinære generalforsamling er en formalitet, der enten godkender eller afviser forslaget til vedtægtsændring. Der kan ikke stilles nye ændringsforslag. På den baggrund – og efter drøftelse med advokat Erik Nyborg, der har været valg som dirigent ved talrige generalforsamlinger i Koda – vil den ekstraordinære generalforsamling ikke blive streamet.

Online afstemning

Som ved den ordinære generalforsamlingen i april er der mulighed for at stemme digitalt, selvom du ikke er tilstede fysisk til generalforsamlingen.

Læs mere om onlineafstemning her 

 

 

Kodas ordinære generalforsamling blev afholdt mandag den 29 april.

Læs: Generalforsamling 2019: Nyt bestyrelsesmedlem valgt ind

Herunder kan du se det indhold Koda publicerede op til den ordinære generalforsamling 2019.

Tidsplan frem mod generalforsamlingen

1. marts

 • Bestyrelsens indstillinger offentliggøres

15. marts

 • Frist for forslag fra medlemmerne og opstilling som kritisk revisor eller som forlagsmedlem af bestyrelsen (autormedlemmerne er ikke på valg).

15. april

 • Opstillede kandidater til poster som forlagsmedlemmer af bestyrelsen og som kritiske revisorer samt endelig dagsorden offentliggøres
 • Nærmere info om muligheden for digital online-afstemning offentliggøres
 • Årsregnskab, årsberetning og gennemsigtighedsrapport offentliggøres

23. april

 • Tilmeldingsfrist for forlag, der ønsker at have så mange stemmer som muligt ved de afstemninger, hvor kun forlagsmedlemmer kan stemme

24. april

 • Deadline for fuldmagter

24. april

 • Tilmeldingsfrist (Forlagsmedlemmer, der ønsker flere stemmer, skal tilmelde sig senest 23. april kl. 12.00).


29. april

 • Generalforsamling
Dagsorden

Faste dagsordenspunkter ifølge Kodas vedtægter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om årets virksomhed.
 3. Fremlæggelse af det årlige regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af den årlige gennemsigtighedsrapport til godkendelse.
 5. Valg af medlemmer og suppleanter til Kodas bestyrelse, i det omfang disse er på valg.
 6. Valg af en ekstern, statsautoriseret revisor.
 7. Valg af tre kritiske revisorer og to suppleanter for disse.
 8. Beslutning om den generelle politik for fradrag i rettighedsindtægter (herunder ”kulturelle midler”, jf. § 18, stk. 2, b-f) og eventuelle indtægter fra investering af rettighedsindtægter, på grundlag af en af bestyrelsen afgivet indstilling.
 9. Beslutning om den generelle investeringspolitik for rettighedsindtægter og eventuelle indtægter fra investering af rettighedsindtægter, på grundlag af en af bestyrelsen afgivet indstilling.
 10. Beslutning om den generelle politik for fordeling af skyldige beløb til rettighedshavere, på grundlag af en af bestyrelsen afgivet indstilling.
 11. Beslutning om den generelle politik for anvendelse af beløb, der ikke kan fordeles, på grundlag af en af bestyrelsen afgivet indstilling.
 12. Beslutning om anvendelse af beløb, der ikke kan fordeles, for det afsluttede regnskabsår.
 13. Fastsættelse af vederlag for Kodas bestyrelse, på grundlag af en af bestyrelsen afgivet indstilling.
 14. Forslag til nye vedtægter, om tilføjelse af eksternt medlem og etablering af valgkomite
 15. Medlemsforslag stillet af Hugh Steinmetz (2 stk.). Se forslag her
 16. Evt.

 

Fuldmagt

Hvis du er forhindret i at deltage i Kodas generalforsamling, har du mulighed for at afgive din stemme med fuldmagt via en fuldmagt.

Hver fuldmagtsholder kan højest medbringe to fuldmagter.

Efter Kodas vedtægter er der to begrænsninger på, hvem man kan give fuldmagt:

 1. En autor kan ikke give fuldmagt til et musikforlag, og et musikforlag kan ikke give fuldmagt til en autor.
 2. En fuldmagtshaver kan kun have fuldmagt fra to stemmeberettigede Kodamedlemmer. Der er ikke andre begrænsninger.
 • Frist 24. april
  Husk at kun underskrevne fuldmagter på Kodas blanket, der er modtaget i Koda enten fysisk eller på generalforsamling@koda.dk senest den 24. april 2019 kl.
  12.00 er gyldige. Husk også, at fuldmagtshaverne skal medbringe fuldmagterne i fysisk form til generalforsamlingen.

Her kan du hente en fuldmagtsblanket

Forslag fra medlemmer

Der var deadline for forslag fra medlemmerne til Kodas generalforsamling den 15. marts 2019.

Følgende to forslag fra Hugh Steinmetz er sat til afstemning ved Kodas generalforsamling 2019

 

Valg af forlagsmedlemmer til Kodas bestyrelse

Ved årets generalforsamling er forlagsmedlemmer i Kodas bestyrelse på valg.

Det er kun stemmeberettigede forlagsmedlemmer af Koda, som kan stemme ved valget af forlagsmedlemmer til bestyrelsen. 

De stemmeberettigede kan afgive lige så mange forskellige stemmer, som der er poster på valg.

Resten af bestyrelsen er ikke på valg i 2019.

Opstillingsberettigede har kunnet melde deres deres kandidatur senest 15. marts, hvorefter de er offentliggjort her på siden den 15. april 

Tre kandidater stiller op til to bestyrelsesposter som skal genbesættes  

 


Søren Winding 
Co-founder Tigerspring
Loui Törnqvist 
Adm. dir. Edition Wilhelm Hansen

 


Mette Zähringer
VP Iceberg Music Group

 

En kandidat stiller op som suppleant for musikforlagsmedlemmerne til Kodas bestyrelse

Peter Littauer

Bestyrelsens indstillinger til afstemning

Bestyrelsen udarbejder en række indstillinger, som hver for sig vil blive bragt til afstemning på Kodas generalforsamling.

Her kan du se bestyrelsens indstillinger, som er offentliggjort 1. marts 2019.

Se også bestyrelsens forslag til nye vedtægter og sammenlign med de eksisterende vedtægter her

Valg af kritiske revisorer

I følge Kodas vedtægter §20 stk. 2 skal der på generalforsamlingen vælges tre kritiske revisorer blandt de stemmeberettigede medlemmer, hvoraf to skal være autormedlemmer og én skal være forlagsmedlem. Endvidere vælges to suppleanter, én for forlagsmedlemmet og én for de to autormedlemmer.

Til valget af kritiske revisorer har alene stemmeberettigede forlagsmedlemmer stemmeret til valg af den revisor og revisorsuppleant, som skal være forlagsmedlemmer, mens alene stemmeberettigede autormedlemmer har stemmeret til valg af de revisorer/suppleanter, der skal være autormedlemmer. Valget af de kritiske revisorer og deres suppleanter gælder for et år. Genvalg kan finde sted.

Der var frist for at stille op som kritisk revisor den 15. marts kl. 16.00.

Følgende stiller op som Kodas kritiske revisorer:
 • Leif Ernstsen (Autor)
 • Morten Olsen (Autor)
 • Finn Olafsson (Musikforlægger)
 • Søren Bechmann (Musikforlægger) - Suppleant
 • Linette Damsted (Autor) - Suppleant
Om posten som kritisk revisor
 • De tre kritiske revisorer vælges for et år af gangen af og på Kodas generalforsamling.
 • Stemmeberettigede medlemmer af Koda kan stille op som kritiske revisorer. 
  Læs mere om stemmeberettigelse
 • Ifølge Kodas vedtægter skal Kodas medlemmer vælge tre kritiske revisorer, hvoraf to skal være autormedlemmer og en skal være forlagsmedlem. Desuden skal der vælges to suppleanter, en for autormedlemmerne og en for forlagsmedlemmerne. 
Opgaverne
 • Du skal gennemgå årsregnskabet, når udkastet foreligger i marts, inden det bliver endeligt godkendt af bestyrelsen i slutningen af marts.
 • Du skal have en regnskabsmæssig indsigt eller baggrund.
 • Du skal læse referater fra bestyrelsesmøderne.
 • Du skal kigge regnskabet igennem og kontrollere, om der er bogført udgifter og indtægter på de aktiviteter, som du har kendskab til.
 • Du skal kontrollere, at udgifter og indtægter stemmer overens med den anvendelse, der er besluttet på bestyrelsesmøderne eller generalforsamlingen.
 • Gennemgangen af udkast til årsregnskabet foretages af økonomichefen.
 • I forbindelse med gennemgangen af årsregnskabet skal de kritiske revisorer underskrive en påtegning. Se eksempel på påtegning
 • Du skal deltage ved ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.
 • Som kritisk revisor er du generalforsamlingens betroede instans, der har fuld indsigt i Kodas årsregnskab.
 • Som kritisk revisor modtager du et årligt honorar på 15.652 kr.
 • Derudover er de kritiske revisorer medlemmer af Kodas klagenævn, hvor de under ledelse af en dommer har til opgave at vurdere berettigelsen af visse klager fra Kodas medlemmer. Se mere under § 21 på side 12 i Kodas vedtægter.
Hvem kan stemme?

Du kan deltage i afstemninger på Kodas generalforsamlinger og stille op til Kodas bestyrelse, hvis du er rettidigt tilmeldt og opfylder kriterierne for stemmeberettigelse, som er beskrevet i Kodas vedtægter.

Du er stemmeberettiget, hvis du opfylder ét af følgende kriterier:

 1. Hvis du havde stemmeret da Kodas vedtægter blev ændret den 8. december 2016. Det vil sige, at du har stemmeret, hvis du på det tidspunkt var medlem af enten DPA, DJBFA, DKF eller Musikforlæggerne.

 2. Hvis du som autormedlem af Koda har haft en indtjening fra Koda på mindst kr. 4.000 i gennemsnit pr. år som medlem i de tre umiddelbart foregående kalenderår, eller har opnået en indtjening på mindst kr. 30.000 inden for det sidste kalenderår.

 3. Hvis du som forlagsmedlem af Koda har opnået en indtjening fra Koda på mindst kr. 10.000 i gennemsnit pr. år som medlem i de tre umiddelbart foregående kalenderår, eller har opnået en indtjening på mindst kr. 100.000 inden for det sidste kalenderår.

Se § 3, stk. 3 på side 2 i Kodas vedtægter

Se også § 16 i forhold til særlige bestemmelser for forlagsafstemninger på side 8 
Kodas vedtægter

Har du stemmeret?

Hvis du er i tvivl, om du har stemmeret, kan se det på din profil på Mit Koda eller kontakte Forlags- og medlemsservice på medlem@koda.dk.

Læs mere om muligheden for onlineafstemning her

Årsregnskab, årsberetning og gennemsigtighedsrapport

Fra den 15. april kan du finde Kodas årsberetning, årsregnskab og gennemsigtighedsrapport for 2018.

Her er dokumenterne fra 2017:

Kodas vedtægter

Hent Kodas vedtægter

Se bestyrelsens forslag til nye vedtægter og sammenlign med de eksisterende vedtægter her