Kodas generalforsamling 2019

Kodas generalforsamling afholdes mandag den 29. april kl. 15-19
i Koda på Lautrupsgade 9, København Ø. Dørene åbnes kl. 14.


Alle medlemmer af Koda er velkomne til at møde op på generalforsamlingen, men kun stemmeberettigede medlemmer kan deltage i afstemningerne.

Medlemsmøde 19. marts: Skal Kodas bestyrelse styrkes?

Bestyrelsen stiller et forslag om ændring af Kodas vedtægter, så Kodas bestyrelse kan udvides med et eksternt medlem. Kom og drøft forslaget på et medlemsmøde den 19. marts. Læs mere

Streaming og online afstemning

Generalforsamlingen vil blive streamet live, og samtidig er der som noget nyt mulighed for at stemme digitalt, selvom du ikke er tilstede fysisk til generalforsamlingen. 

Tilmelding er nødvendig for at deltage i afstemninger

Som noget nyt kan du kun stemme til generalforsamlingen, hvis du har tilmeldt dig generalforsamlingen. Du kan stemme ved at møde op, online eller pr fuldmagt.

Tilmeld dig her

Autor-medlemmer skal senest tilmelde sig den 26. april. Forlagsmedlemmer, der ønsker flere stemmer, skal tilmelde sig den 19. april.

Læs mere om generalforsamlingen via punkterne herunder.

Tidsplan frem mod generalforsamlingen

1. marts

 • Bestyrelsens indstillinger offentliggøres

15. marts

 • Frist for forslag fra medlemmerne og opstilling som kritisk revisor eller som forlagsmedlem af bestyrelsen (autormedlemmerne er ikke på valg).

15. april

 • Opstillede kandidater til poster som forlagsmedlemmer af bestyrelsen og som kritiske revisorer samt endelig dagsorden offentliggøres
 • Nærmere info om muligheden for digital online-afstemning offentliggøres
 • Årsregnskab, årsberetning og gennemsigtighedsrapport offentliggøres

24. april

 • Deadline for fuldmagter

26. april

 • Tilmeldingsfrist (Forlagsmedlemmer, der ønsker flere stemmer, skal tilmelde sig senest 19. april).


29. april

 • Generalforsamling
Dagsorden

Faste dagsordenspunkter ifølge Kodas vedtægter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om årets virksomhed.
 3. Fremlæggelse af det årlige regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af den årlige gennemsigtighedsrapport til godkendelse.
 5. Valg af medlemmer og suppleanter til Kodas bestyrelse, i det omfang disse er på valg.
 6. Valg af en ekstern, statsautoriseret revisor.
 7. Valg af tre kritiske revisorer og to suppleanter for disse.
 8. Beslutning om den generelle politik for fradrag i rettighedsindtægter (herunder ”kulturelle midler”, jf. § 18, stk. 2, b-f) og eventuelle indtægter fra investering af rettighedsindtægter, på grundlag af en af bestyrelsen afgivet indstilling.
 9. Beslutning om den generelle investeringspolitik for rettighedsindtægter og eventuelle indtægter fra investering af rettighedsindtægter, på grundlag af en af bestyrelsen afgivet indstilling.
 10. Beslutning om den generelle politik for fordeling af skyldige beløb til rettighedshavere, på grundlag af en af bestyrelsen afgivet indstilling.
 11. Beslutning om den generelle politik for anvendelse af beløb, der ikke kan fordeles, på grundlag af en af bestyrelsen afgivet indstilling.
 12. Beslutning om anvendelse af beløb, der ikke kan fordeles, for det afsluttede regnskabsår.
 13. Fastsættelse af vederlag for Kodas bestyrelse, på grundlag af en af bestyrelsen afgivet indstilling.
 14. Eventuelt

Yderligere punkter som fx forslag fra medlemmerne offentliggøres senest 15. april.

Fuldmagt

Hvis du er forhindret i at deltage i Kodas generalforsamling, har du mulighed for at afgive din stemme med fuldmagt via en fuldmagt.

Hver fuldmagtsholder kan højest medbringe to fuldmagter.

Efter Kodas vedtægter er der to begrænsninger på, hvem man kan give fuldmagt:

 1. En autor kan ikke give fuldmagt til et musikforlag, og et musikforlag kan ikke give fuldmagt til en autor.
 2. En fuldmagtshaver kan kun have fuldmagt fra to stemmeberettigede Kodamedlemmer. Der er ikke andre begrænsninger.
 • Frist 24. april
  Husk at kun underskrevne fuldmagter på Kodas blanket, der er modtaget i Koda enten fysisk eller på generalforsamling@koda.dk senest den 24. april 2019 kl.
  12.00 er gyldige. Husk også, at fuldmagtshaverne skal medbringe fuldmagterne i fysisk form til generalforsamlingen.

Her kan du hente en fuldmagtsblanket

Forslag fra medlemmer

Der er deadline for forslag fra medlemmerne til Kodas generalforsamling den 15. marts 2019.

Forslag skal sendes til generalforsamling@koda.dk

 

Valg af forlagsmedlemmer til Kodas bestyrelse

Opstillingsberettigede kan melde deres kandidatur senest 15. marts på generalforsamling@koda.dk

De opstillede kandidater offentliggøres her på siden 15. april.

Resten af bestyrelsen er ikke på valg i 2019.

Det er kun de stemmeberettigede forlagsmedlemmer af Koda, som kan stemme ved valget af forlagsmedlemmer til bestyrelsen.

De stemmeberettigede kan afgive lige så mange forskellige stemmer, som der er poster på valg.

 

Bestyrelsens indstillinger til afstemning

Bestyrelsen udarbejder en række indstillinger, som hver for sig vil blive bragt til afstemning på Kodas generalforsamling.

Her kan du se bestyrelsens indstillinger, som er offentliggjort 1. marts 2019.

Se også bestyrelsens forslag til nye vedtægter og sammenlign med de eksisterende vedtægter her

Valg af kritiske revisorer

I følge Kodas vedtægter §20 stk. 2 skal der på generalforsamlingen vælges tre kritiske revisorer blandt de stemmeberettigede medlemmer, hvoraf to skal være autormedlemmer og én skal være forlagsmedlem. Endvidere vælges to suppleanter, én for forlagsmedlemmet og én for de to autormedlemmer.

Til valget af kritiske revisorer har alene stemmeberettigede forlagsmedlemmer stemmeret til valg af den revisor og revisorsuppleant, som skal være forlagsmedlemmer, mens alene stemmeberettigede autormedlemmer har stemmeret til valg af de revisorer/suppleanter, der skal være autormedlemmer. Valget af de kritiske revisorer og deres suppleanter gælder for et år. Genvalg kan finde sted.

Der er frist for at stille op som kritisk revisor den 15. marts kl. 16.00.

Om posten som kritisk revisor
 • De tre kritiske revisorer vælges for et år af gangen af og på Kodas generalforsamling.
 • Stemmeberettigede medlemmer af Koda kan stille op som kritiske revisorer. 
  Læs mere om stemmeberettigelse
 • Ifølge Kodas vedtægter skal Kodas medlemmer vælge tre kritiske revisorer, hvoraf to skal være autormedlemmer og en skal være forlagsmedlem. Desuden skal der vælges to suppleanter, en for autormedlemmerne og en for forlagsmedlemmerne. 
Opgaverne
 • Du skal gennemgå årsregnskabet, når udkastet foreligger i marts, inden det bliver endeligt godkendt af bestyrelsen i slutningen af marts.
 • Du skal have en regnskabsmæssig indsigt eller baggrund.
 • Du skal læse referater fra bestyrelsesmøderne.
 • Du skal kigge regnskabet igennem og kontrollere, om der er bogført udgifter og indtægter på de aktiviteter, som du har kendskab til.
 • Du skal kontrollere, at udgifter og indtægter stemmer overens med den anvendelse, der er besluttet på bestyrelsesmøderne eller generalforsamlingen.
 • Gennemgangen af udkast til årsregnskabet foretages af økonomichefen.
 • I forbindelse med gennemgangen af årsregnskabet skal de kritiske revisorer underskrive en påtegning. 
  Se eksempel på påtegning
 • Du skal deltage ved ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.
 • Som kritisk revisor er du generalforsamlingens betroede instans, der har fuld indsigt i Kodas årsregnskab.
 • Som kritisk revisor modtager du et årligt honorar på 15.652 kr.
 • Derudover er de kritiske revisorer medlemmer af Kodas klagenævn, hvor de under ledelse af en dommer har til opgave at vurdere berettigelsen af visse klager fra Kodas medlemmer. Se mere under § 21 på side 12 i Kodas vedtægter.
Hvem kan stemme?

Du kan deltage i afstemninger på Kodas generalforsamlinger og stille op til Kodas bestyrelse, hvis du er rettidigt tilmeldt og opfylder kriterierne for stemmeberettigelse, som er beskrevet i Kodas vedtægter.

Du er stemmeberettiget, hvis du opfylder ét af følgende kriterier:

 1. Hvis du havde stemmeret da Kodas vedtægter blev ændret den 8. december 2016. Det vil sige, at du har stemmeret, hvis du på det tidspunkt var medlem af enten DPA, DJBFA, DKF eller Musikforlæggerne.

 2. Hvis du som autormedlem af Koda har haft en indtjening fra Koda på mindst kr. 4.000 i gennemsnit pr. år som medlem i de tre umiddelbart foregående kalenderår, eller har opnået en indtjening på mindst kr. 30.000 inden for det sidste kalenderår.

 3. Hvis du som forlagsmedlem af Koda har opnået en indtjening fra Koda på mindst kr. 10.000 i gennemsnit pr. år som medlem i de tre umiddelbart foregående kalenderår, eller har opnået en indtjening på mindst kr. 100.000 inden for det sidste kalenderår.

Se § 3, stk. 3 på side 2 i Kodas vedtægter

Se også § 16 i forhold til særlige bestemmelser for forlagsafstemninger på side 8 
Kodas vedtægter

Har du stemmeret?

Hvis du er i tvivl, om du har stemmeret, kan se det på din profil på Mit Koda eller kontakte Forlags- og medlemsservice på medlem@koda.dk.

Årsregnskab, årsberetning og gennemsigtighedsrapport

Fra den 15. april kan du finde Kodas årsberetning, årsregnskab og gennemsigtighedsrapport for 2018.

Her er dokumenterne fra 2017:

Kodas vedtægter

Hent Kodas vedtægter

Se bestyrelsens forslag til nye vedtægter og sammenlign med de eksisterende vedtægter her