Kodas generalforsamling 2018

Kodas ordinære generalforsamling 2018 blev afholdt mandag den 23. april.

Læs: Generalforsamling i Koda: Fortsat udvikling skal sikre indtægterne

Koda afholder ekstraordinær generalforsamlingmandag den 11. juni kl. 14.30 i Koda på Lautrupsgade 9, København Ø.

 

Dagsorden for Kodas ekstraordinære generalforsamling 2018

 1. Valg af dirigent
 2. Andenbehandling af forslag om vedtagelse af nye vedtægter
 3. Eventuelt

 

Kodas generalforsamling 2018: Praktik og dagsorden
Tid og sted

Kodas generalforsamling afholdes mandag den 23. april kl. 15-19 i Koda på Lautrupsgade 9, København Ø.: 

Dørene åbnes kl. 14.

Alle medlemmer af Koda er velkomne til at møde op, men kun stemmeberettigede medlemmer kan deltage i afstemningerne.

Læs mere om hvem der kan stemme

Tilmelding

Af hensyn til forplejning og andet praktisk vil vi være rigtig glade for en tilmelding fra alle, der ønsker at deltage i mødet. Tilmeldingen er ikke bindende.

Tilmeld dig Kodas generalforsamling 2018

Fuldmagt

Er du forhindret i at deltage, har du mulighed for at afgive din stemme med fuldmagt via denne fuldmagstblanket.

Hver fuldmagtsholder kan højest afgive to fuldmagter.

Efter Kodas vedtægter er der to begrænsninger på, hvem man kan give fuldmagt

 1. En autor kan ikke give fuldmagt til et musikforlag, og et musikforlag kan ikke give fuldmagt til en autor.
 2. En fuldmagtshaver kan kun have fuldmagt fra to stemmeberettigede Kodamedlemmer. Der er ikke andre begrænsninger.

Husk at kun underskrevne fuldmagter på Kodas blanket, der er modtaget i Koda enten fysisk eller på generalforsamling@koda.dk senest lørdag den 21. april 2018 kl. 15.00 er gyldige. Husk også, at fuldmagtshaverne skal medbringe fuldmagterne i fysisk form til generalforsamlingen.

 

Dagsorden
 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning om årets virksomhed.
 3. Fremlæggelse af det årlige regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af den årlige gennemsigtighedsrapport til godkendelse.
 5. Beslutning om den generelle politik for fradrag i rettighedsindtægter, herunder kulturelle midler, på grundlag af bestyrelsens indstilling.
 6. Beslutning om den generelle investeringspolitik for rettighedsindtægter og eventuelle indtægter fra investering af rettighedsindtægter, på grundlag af bestyrelsens indstilling.
 7. Beslutning om den generelle politik for fordeling af skyldige beløb til rettighedshavere, på grundlag af bestyrelsens indstilling.
 8. Beslutning om den generelle politik for anvendelse af beløb, der ikke kan fordeles, på grundlag af bestyrelsens indstilling.
 9. Beslutning om anvendelse af beløb, der ikke kan fordeles, for det afsluttede regnskabsår, på grundlag af bestyrelsens indstilling.
 10. Forslag til anvendelse af avance fra salg af ejendom, på grundlag af bestyrelsens indstilling.
 11. Fastsættelse af vederlag for Kodas bestyrelse, på grundlag af de kritiske revisorers indstilling.
 12. Valg af en ekstern, statsautoriseret revisor.
 13. Valg af tre kritiske revisorer og to suppleanter for disse.
 14. Forslag til nye vedtægter primært om elektronisk stemmeafgivning, på grundlag af bestyrelsens indstilling.
 15. Medlemsforslag stillet af Arne Würgler
 16. Evt.

Find alle bestyrelsens indstillinger her.

Find bestyrelsens forslag til nye vedtægter her.

Følg med hjemmefra

Generalforsamlingen live-streames på Mit Koda.

Forslag fra medlemmerne

Der er indkommet et medlemsforslag til behandling på Kodas generalforsamling 2018.

Der var deadline for forslag fra medlemmerne til Kodas generalforsamling den 15. marts. Det galdt for alle typer af forslag - også forslag:

 • der vedrører bestyrelsens indstillinger
 • om opstilling til poster som revisorer.

 

Opstillede kandidater til Kodas kritiske revisorer

Følgende kandidater har meldt deres kandidatur til posten som kritisk revisor:

 • Finn Olafsson - forlagsmedlem (genopstiller)
 • Leif Ernstsen - autormedlem (genopstiller)
 • Morten Olsen - autormedlem (genopstiller)
 • Jesper Reginal (Yebo) - forlagsmedlem (genopstiller) - som suppleant
 • Thomas Engell - autormedlem - som suppleant
Valg af kritiske revisorer og suppleanter for disse

I følge Kodas vedtægter §20 stk. 2 skal der på generalforsamlingen  vælges tre kritiske revisorer blandt de stemmeberettigede medlemmer, hvoraf to skal være autormedlemmer og én skal være forlagsmedlem. Endvidere vælges to suppleanter, én for forlagsmedlemmet og én for de to autormedlemmer.

Til valget af kritiske revisorer har alene stemmeberettigede forlagsmedlemmer stemmeret til valg af den revisor og revisorsuppleant, som skal være forlagsmedlemmer, mens alene stemmeberettigede autormedlemmer har stemmeret til valg af de revisorer/suppleanter, der skal være autormedlemmer. Valget af de kritiske revisorer og deres suppleanter gælder for et år. Genvalg kan finde sted.

Der var frist for at stille op som kritisk revisor torsdag den 15. marts kl. 16.00.

Om posten som kritisk revisor
 • De tre kritiske revisorer vælges for et år af gangen af og på Kodas generalforsamling.
 • Stemmeberettigede medlemmer af Koda kan stille op som kritiske revisorer. 
  Læs mere om stemmeberettigelse
 • Ifølge Kodas vedtægter skal Kodas medlemmer vælge tre kritiske revisorer, hvoraf to skal være autormedlemmer og en skal være forlagsmedlem. Desuden skal der vælges to suppleanter, en for autormedlemmerne og en for forlagsmedlemmerne. 
Opgaverne
 • Du skal gennemgå årsregnskabet, når udkastet foreligger i marts, inden det bliver endeligt godkendt af bestyrelsen i slutningen af marts.
 • Du skal have en regnskabsmæssig indsigt eller baggrund.
 • Du skal læse referater fra bestyrelsesmøderne.
 • Du skal kigge regnskabet igennem og kontrollere, om der er bogført udgifter og indtægter på de aktiviteter, som du har kendskab til.
 • Du skal kontrollere, at udgifter og indtægter svarer til det, der er besluttet på bestyrelsesmøderne eller generalforsamlingen, at pengene skal bruges til.
 • Gennemgangen af udkast til årsregnskabet foretages af økonomichefen.
 • I forbindelse med gennemgangen af årsregnskabet skal de kritiske revisorer underskrive en påtegning. 
  Se eksempel på påtegning
 • Du skal deltage ved ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.
 • Som kritisk revisor er du generalforsamlingens betroede instans, der har fuld indsigt i Kodas årsregnskab.
 • Som kritisk revisor modtager du et årligt honorar på 15.652 kr.
 • Derudover er de kritiske revisorer medlemmer af Kodas klagenævn, hvor de under ledelse af en dommer har til opgave at vurdere berettigelsen af visse klager fra Kodas medlemmer. Se mere under § 21 på side 12 i Kodas vedtægter.
Bestyrelsens indstillinger til afstemning

På generalforsamlingen skal der tages beslutning om Kodas overordnede fordelingspolitikker.

Bestyrelsen har udarbejdet en indstilling til hvert enkelt punkt, som vil blive bragt til afstemning ét ad gangen: 

Ifølge Kodas vedtægter skal bestyrelsens ovenstående indstillinger være tilgængelige på Kodas hjemmeside senest 1. marts 2018.

På generalforsamlingen skal der også tages beslutning om følgende indstilling fra bestyrelsen:

Hvem kan stemme?

Du kan deltage i afstemninger på Kodas generalforsamlinger og stille op til Kodas bestyrelse, hvis du opfylder kriterierne for stemmeberettigelse, som er beskrevet i Kodas vedtægter.

Du er stemmeberettiget, hvis du opfylder ét af følgende kriterier:

 1. Hvis du havde stemmeret da Kodas vedtægter blev ændret den 8. december 2016. Det vil sige, at du har stemmeret, hvis du på det tidspunkt var medlem af enten DPA, DJBFA, DKF eller Musikforlæggerne.

 2. Hvis du som autormedlem af Koda har haft en indtjening på mindst kr. 4.000 i gennemsnit pr. år i mindst tre på hinanden følgende år, eller har opnået en indtjening på mindst kr. 30.000 inden for et år.

 3. Hvis du som forlagsmedlem af Koda har opnået en indtjening på mindst kr. 10.000 i gennemsnit pr. år i mindst 3 på hinanden følgende år, eller har opnået en indtjening på mindst kr. 100.000 inden for det sidste kalenderår.

Se § 3, stk. 3 på side 2 i Kodas vedtægter

Se også § 16 i forhold til særlige bestemmelser for forlagsafstemninger på side 8 
Kodas vedtægter

Har du stemmeret?

Hvis du er i tvivl, om du har stemmeret, kan du kontakte Forlags- og medlemsservice på medlem@koda.dk.

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

 

Se bestyrelsens forslag til nye vedtægter i et dokument, hvor du kan sammenligne forslaget med de nuværende vedtægter her.

Forslaget indeholder tre væsentlige ændringer i § 15 på side 8 i vedtægtsforslaget:

 1. Ny mulighed for at stemme elektronisk uden at være til stede ved generalforsamlingen.
 2. Man kan kun opnå stemmeret ved forudgående tilmelding.
 3. Man skal ikke længere oplyse Koda om sin instruktion til fuldmagtshaver, hvis stemmer via fuldmagt. 
Valgprocedure

Kodas generalforsamling skal vælge tre kritiske revisorer. 

Valgproceduren er sådan, at autor-medlemmer stemmer på autor-kandidater, og forlagsmedlemmer stemmer på forlagskandidater.

De stemmeberettigede kan afgive lige så mange stemmer, som der er poster på valg. Det vil sige, at hvert stemmeberettiget autor-medlem kan afgive to stemmer til valg af kritiske revisorer – dog max en stemme pr. kandidat. Tilsvarende kan forlagsmedlemmer afgive en stemme til valg af kritisk revisor.

Gennemsigtighedsrapport og årsregnskab

Kodas årsberetning 2017

Kodas gennemsigtighedsrapport 2017

Kodas årsregnskab 2017

Kodas vedtægter

Hent Kodas vedtægter