Kodas generalforsamling 2017

Der er vigtige emner på dagsordenen ved Kodas generalforsamling den 27. april 2017. Fem ud af ni poster i Kodas bestyrelse er på valg. Der er nye regler for stemmeret. Og der skal stemmes om retningslinjer for Kodas fradrags- og fordelingspolitik. Endelig bliver et nyt tiltag præsenteret: den årlige gennemsigtighedsrapport, der for første gang ledsager årsregnskabet.

Forbered dig på Kodas generalforsamling 2017 ved at læse mere under følgende overskrifter:

Hvem kan stemme?

Du kan deltage i afstemninger på Kodas generalforsamlinger og stille op til Kodas bestyrelse, hvis du opfylder kriterierne for stemmeberettigelse, som er beskrevet i Kodas vedtægter.

Du er stemmeberettiget, hvis du opfylder ét af følgende kriterier:

 1. Hvis du havde stemmeret på tidspunktet for vedtagelsen af de nuværende vedtægter. Det vil sige, at du har stemmeret, hvis du den 8. december 2016 var medlem af enten DPA, DJBFA, DKF eller Musikforlæggerne.

 2. Hvis du som autormedlem af Koda har haft en indtjening på mindst kr. 4.000 i gennemsnit pr. år i mindst tre på hinanden følgende år, eller har opnået en indtjening på mindst kr. 30.000 inden for et år.

 3. Hvis du som forlagsmedlem af Koda har opnået en indtjening på mindst kr. 10.000 i gennemsnit pr. år i mindst 3 på hinanden følgende år, eller har opnået en indtjening på mindst kr. 100.000 inden for et år.

Se §3, stk. 3 på side 2 i Kodas vedtægter

Se også § 16 i forhold til særlige bestemmelser for forlagsafstemninger på side 8 
Kodas vedtægter

Har du stemmeret?

Hvis du er i tvivl, om du har stemmeret, kan du kontakte Forlags- og medlemsservice på medlem@koda.dk.

Kodas generalforsamling 2017: Praktik og dagsorden
Tid og sted

Kodas generalforsamling afholdes torsdag den 27. april kl. 15-21 i: 

Dronningesalen på Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1, 1016 København K.

Dørene åbnes kl. 14 og vi anbefaler, at man kommer i god tid.

Bemærk: Adressen er ændret af pladshensyn fra Johan Borups Højskole til Den Sorte Diamant på grund af et stigende antal tilmeldinger. 

Alle medlemmer af Koda er velkomne til at møde op, men kun stemmeberettigede medlemmer kan deltage i afstemningerne.

Læs mere om hvem der kan stemme

Tilmelding

Af hensyn til forplejning og andet praktisk vil vi være rigtig glade for en tilmelding fra alle, der ønsker at deltage i mødet. Tilmeldingen er ikke bindende.

Tilmeld dig Kodas generalforsamling 2017

Fuldmagt

Er du forhindret i al deltage, har du mulighed for at afgive din stemme med fuldmagt via denne formular.

Hver fuldmagtsholder kan højest afgive to fuldmagter.

Efter Kodas vedtægter er der to begrænsninger på, hvem man kan give fuldmagt

 1. En autor kan ikke give fuldmagt til et musikforlag, og et musikforlag kan ikke give fuldmagt til en autor.
 2. En fuldmagtshaver kan kun have fuldmagt fra to stemmeberettigede Kodamedlemmer. Der er ikke andre begrænsninger, og vi beklager at fuldmagtsblanketten kan læses som, at fuldmagtshaver selv skal være Kodamedlem. Det er ikke tilfældet.

Husk, at kun underskrevne fuldmagter på Kodas blanket, der er modtaget i Koda enten fysisk eller på generalforsamling@koda.dk senest tirsdag den 25. april 2017 kl. 15.00 er gyldige. Husk også, at fuldmagtshaverne skal medbringe fuldmagterne til generalforsamlingen.

 

Dagsorden
 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning om årets virksomhed.
 3. Fremlæggelse af det årlige regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af den årlige gennemsigtighedsrapport til godkendelse.
 5. Beslutning om den generelle politik for fradrag i rettighedsindtægter (herunder ”kulturelle midler på grundlag af bestyrelsens indstilling.
 6. Beslutning om den generelle investeringspolitik for rettighedsindtægter og eventuelle indtægter fra investering af rettighedsindtægter, på grundlag af bestyrelsens indstilling.
 7. Beslutning om den generelle politik for fordeling af skyldige beløb til rettighedshavere, på grundlag af bestyrelsens indstilling.
 8. Beslutning om den generelle politik for anvendelse af beløb, der ikke kan fordeles, på grundlag af bestyrelsens indstilling.
 9. Beslutning om anvendelse af beløb, der ikke kan fordeles, for det afsluttede regnskabsår, på grundlag af bestyrelsens indstilling.
 10. Fastsættelse af vederlag for Kodas bestyrelse, på grundlag af bestyrelsens indstilling.
 11. Valg af medlemmer og suppleanter til Kodas bestyrelse.
 12. Valg af en ekstern, statsautoriseret revisor.
 13. Valg af tre kritiske revisorer og to suppleanter for disse.
 14. Forslag til nye vedtægter og om uafhængig klageinstans.
 15. Evt.

Find alle bestyrelsens indstillinger her.

Find bestyrelsens forslag til nye vedtægter her.

Følg med hjemmefra

Generalforsamlingen live-streames på Mit Koda.

Bestyrelsens indstillinger til afstemning

På generalforsamlingen skal der tages beslutning om Kodas overordnede fordelingspolitikker.

Bestyrelsen har udarbejdet en indstilling til hvert enkelt punkt, som vil blive bragt til afstemning et ad gangen:

Ifølge Kodas nye vedtægter skal bestyrelsens ovenstående indstillinger være tilgængelige på Kodas hjemmeside senest 1. marts 2017.

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Se bestyrelsens forslag til nye vedtægter i et dokument, hvor du kan sammenligne forslaget med de nuværende indtægter her.

Forslag fra medlemmerne
Deadline 15. marts

Der er deadline for forslag fra medlemmerne til Kodas generalforsamling den 15. marts. Det gælder for alle typer af forslag - også forslag:

 • der vedrører bestyrelsens indstillinger
 • om opstilling til poster som bestyrelsesmedlemmer og revisorer.

Alle indkomne forslag vil kunne læses på Kodas hjemmeside senest 15 dage før generalforsamlingen.

Forslag skal mailes senest den 15. marts til generalforsamling@koda.dk.

 

Koda har ikke modtaget nogen forslag fra medlemmerne

Opstillede kandidater til Kodas bestyrelse

Herunder kan du se listen over de kandidater, der stiller op til Kodas bestyrelse. Klik på den enkelte kandidat og læs deres motivation.

Autorer

 

Forlæggere

 

Læs mere om sammensætningen af bestyrelsen​

 

 

Opstillede kandidater til Kodas kritiske revisorer
Følgende stiller op som Kodas kritiske revisorer:

 • Jens Rud (DJBFA)
 • Thomas Engell (DPA)
 • Finn Olafsson (Musikforlægger)
 • Jesper Reginal (Musikforlægger)
 • Leif Ernstsen (DJBFA)
 • Morten Olsen (DKF)
Valgprocedure

Kodas generalforsamling skal vælge fem bestyrelsesmedlemmer og tre kritiske revisorer. Da der er opstillet flere kandidater, end der er poster, skal generalforsamlingen gennemføre valg.

Valgproceduren er sådan, at autor-medlemmer stemmer på autor-kandidater, og forlagsmedlemmer stemmer på forlagskandidater.

De stemmeberettigede kan afgive lige så mange stemmer, som der er poster på valg. Det vil sige, at hvert stemmeberettiget autor-medlem kan afgive tre stemmer til valg af bestyrelsesmedlemmer og to stemmer til valg af kritiske revisorer – dog max en stemme pr. kandidat. Tilsvarende kan forlagsmedlemmer afgive to stemmer til valg af bestyrelsesmedlemmer og en stemme til valg af kritisk revisor.

Generalforsamlingens dirigent beslutter før valghandlingen, om valget skal gennemføres over en eller flere runder.  

Gennemsigtighedsrapport og årsregnskab

Hent Kodas gennemsigtighedsrapport 2016

Gennemsigtighedsrapporten indholder Kodas årsregnskab, men årsregnskabet kan også hentes som selvstændigt dokument her.

Kodas ekstraordinære generalforsamling 1. juni

Den ekstraordinære generaforsamling afholdes torsdag den 1. juni kl. 17-19 på Koda, Lautrupsgade 9, 2100 København Ø.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Andenbehandling af forslag om vedtagelse af nye vedtægter
 3. Eventuelt

Se dokument der sammenligner de nuværende vedtægter med det vedtægtsforslag, der skal til afstemning her.

Se referat af den ordinære generalforsamling 2017

Fuldmagt

Du kan stemme via fuldmagt til Kodas ekstraordinære generalforsamling. Koda skal have modtaget fuldmagtserklæringen senest tirsdag den 30. maj kl. 17. Den kan sendes på mail til generalforsamling@koda.dk.

Hent fuldmagtserklæring

Tilmelding

Af hensyn til forplejning og andet praktisk vil vi være rigtig glade for en tilmelding fra alle, der ønsker at deltage i mødet. Tilmeldingen er ikke bindende.

Tilmeld dig Kodas ekstraordinære generalforsamling 2017

Overblik: Hvad sker hvornår?

1. marts

 • Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen offentliggøres her på siden.
   

15. marts

 • Deadline for forslag fra medlemmerne, både hvad angår bestyrelsens indstillinger til de forskellige dagsordenspunkter og opstilling til valg på de forskellige poster.
   

5. april

 • Infomøde for medlemmer: Introduktion til bestyrelsesarbejdet.

12. april

 • Medlemmerne indkaldes til Kodas generalforsamling med den endelige dagsorden. Indkaldelsen vil indeholde bestyrelsens samlede forslag og eventuelle forslag fra medlemmerne. Indkaldelsen vil også indeholde bestyrelsens forslag til en vedtægtsændring om etablering af en uafhængig klageinstans.
 • Liste over opstillede kandidater kan findes her på siden.
 • Fuldmagtsblanket kan findes her på siden.
 • Gennemsigtighedsrapport offentliggøres på koda.dk.
 • Årsregnskab offentliggøres på koda.dk.

25. april kl. 15.00

 • Frist for indlevering af fuldmagt.
   

27. april kl. 15-19

 • Kodas ordinære generalforsamling

1. juni kl. 17-19

 • Kodas ekstraordinære generalforsamling