Generalforsamling I Koda Dramatik

Ordinær generalforsamling i Koda Dramatik onsdag den 26. maj 2021

Koda Dramatik afholder ordinær generalforsamling onsdag den 26. maj 2021 kl. 11.00. Generalforsamlingen afholdes i Koda, Lautrupsgade 9, 2100 København Ø.

I forhold til COVID-19-situatiuonen tages der forbehold for, at generalforsamlingen eventuelt kan blive flyttet til et senere tidspunkt.

Dagsorden:

 1. Aflæggelse af beretning om Koda Dramatiks virksomhed i det forløbne år.

 2. Fremlæggelse til godkendelse af revideret regnskab og gennemsigtighedsrapport.

 3. Beslutning om:
 • den generelle politik for fordeling af skyldige beløb til rettighedshavere
 • den generelle investeringspolitik for rettighedsvederlag og eventuelle indtægter fra investering af rettighedsvederlag
 • den generelle politik for fradrag i rettighedsvederlag og eventuelle indtægter fra investering af rettighedsvederlag
 • den generelle politik for anvendelse af ufordelbare midler og af midler til lovlige fælles formål. Nærværende vedtægt stiller krav om, at anvendelse skal ske på grundlag af rimelige kriterier med støtte af original dansk musikdramatik som hovedformål
 • anvendelse af ufordelbare midler
 • risikostyringspolitik
 • Fastsættelse af honorar for bestyrelsens medlemmer.

 

 1. Valg af bestyrelse og revisor.

        På valg er:

 • Sangskriver Søren Krogh som genopstiller
 • Komponist Niels Marthinsen som genopstiller
 • Valg af tre suppleanter (en teaterforlægger- eller musikforlægger, to autorer, hvoraf en skal være medlem af en af autorforeningerne).
 • Som revisor indstilles revisorfirmaet PWC.

 1. Behandling af indkomne forslag.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Regnskab og gennemsigtighedsrapport vil være fremlagt til gennemsyn på Koda Dramatiks adresse senest 2 uger før generalforsamlingen. Ethvert medlem har adgang til generalforsamlingen. Udøvelse af stemmeret forudsætter at medlemmet har indsendt tilmelding, som er modtaget senest 2 uger inden generalforsamlingen samt opfylder kriterierne for stemmeret jf. vedtægternes §7, stk. 11.

Med venlig hilsen

Gorm Arildsen
Direktør

 

Fuldmagt
Stemmer kan afgives ved fuldmagt. Hver deltager på generalforsamlingen kan medbringe op til to fuldmagter fra andre medlemmer i samme rettighedshavergruppe. Fuldmagtsblanket findes her.

Regnskab
Regnskab for 2020 findes her.

Spørgsmål
Kontakt Jens Carlsen på jc@koda.dk eller tlf. 33 30 63 60

Fuldmagt

Du kan finde link til print af fuldmagt nederst på siden.