Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Kodas generalforsamling 2024

Tid og sted for Kodas generalforsamling 2024

Tirsdag den 23. april kl. 15.00 - Dørene åbner kl. 13.30

På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen er adressen for afholdelsen rykket fra Kosmopol til:

Store VEGA
Enghavevej 40
1674 København

Siden opdateres løbende med info

Tidsplan frem mod generalforsamlingen

1. marts

 • Bestyrelsens indstillinger offentliggøres

15. marts

 • Frist for forslag fra medlemmerne - forslag mailes til [email protected]
 • Frist for opstilling som autor-medlem, musikforlægger eller kritisk revisor - Kandidaturer mailes til [email protected] 

 

9. april 

 • Årsberetning og gennemsigtighedsrapport inklusiv Kodas årsregnskab offentliggøres
 • Yderligere forslag fra bestyrelsen, forslag fra medlemmerne og opstillede kandidater offentliggøres


16. april (kl. 12.00)

 • Tilmeldingsfrist hvis man ønsker at gøre brug af sin stemme til generalforsamlingen

23. april

 • Generalforsamling
Tilmelding (frist 16. april)

Du kan deltage i generalforsamlingen både fysisk og online.

Det er en forudsætning for at kunne stemme, at du er tilmeldt rettidigt. Du kan altid melde fra igen, eller deltage online i stedet for, hvis du ikke kan møde frem. Generalforsamlingen streames live via Mit Koda. 

Fuldmagtshavere skal møde op fysisk til generalforsamlingen. Læs mere om fuldmagter

Tilmeldingen er åben og foregår på Mit Koda. Du finder det under menupunktet "Tilmelding til generalforsamling 2024"

Det samme gælder tilmelding via fuldmagt.

Tilmeldingsfrist:
 • Tirsdag d. 16 april kl. 12.00

OBS: En rettidig indsendt fuldmagt fungerer som en tilmelding

Fuldmagt

Hvis du er forhindret i at deltage i Kodas generalforsamling, har du mulighed for at afgive din stemme ved at give en fuldmagt. Blanketten kan tilgås på Mit Koda og den udfyldes via systemet Penneo. Den skal underskrives digitalt med MitId. Du finder det under menupunktet "Tilmelding til generalforsamling 2024"  

Når du har udfyldt og underskrevet fuldmagten digitalt, sendes der automatisk en kopi til [email protected], og din tilmelding registreres. Du modtager selv en kopi af fuldmagten.

Efter Kodas vedtægter er der to begrænsninger på, hvem man kan give fuldmagt:

 1. En autor kan ikke give fuldmagt til et musikforlag, og et musikforlag kan ikke give fuldmagt til en autor.
 2. En fuldmagtshaver kan kun have fuldmagt fra to stemmeberettigede Koda-medlemmer.

For adgang til generalforsamlingen skal fuldmagtshaveren fremvise fuldmagten eller den stemmemail, fuldmagtshaver modtager på dagen. Fuldmagtshaveren behøver ikke at tilmelde sig for at gøre brug af fuldmagten, men skal dog tilmelde sig, hvis der skal stemmes på egne vegne.

Kun fuldmagtshavere som er fysisk til stede kan stemme på generalforsamlingen. Hvis man ikke er fremmødt, lukkes der for muligheden for at stemme online.

Frist for indlevering af fuldmagt

Hvis en fuldmagt skal være gyldig, og herunder give ret til flere stemmer, skal den være underskrevet på Kodas blanket (i Penneo), og modtaget hos Koda inden for den gældende tilmeldingsfrist, som er den 16 april kl. 12.00

Hvis du ikke har MitId eller har spørgsmål til processen, skal du henvende dig til Medlemsservice på [email protected] eller på 33 30 63 20

 

 

Dagsorden

Endelig dagsorden (Se bestyrelsens kommenterede dagsorden her)

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om årets virksomhed.
 3. Fremlæggelse af det årlige regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af den årlige gennemsigtighedsrapport til godkendelse.
 5. Valg af medlemmer og suppleanter til Kodas bestyrelse, i det omfang disse er på valg.
  Der skal vælges 2 autormedlemmer for 2 år, og 1 forlagsmedlem for 2 år. Se kandidaterne
 6. Valg af en ekstern, statsautoriseret revisor. 
 7. Valg af tre kritiske revisorer og to suppleanter for disse. Se kandidaterne 
 8. Beslutning om den generelle politik for fradrag i rettighedsindtægter (herunder ”kulturelle midler”, jf. § 18, stk. 2, b-f) og eventuelle indtægter fra investering af rettighedsindtægter.
 9. Beslutning om den generelle investeringspolitik for rettighedsindtægter og eventuelle indtægter fra investering af rettighedsindtægter.  
 10. Beslutning om den generelle politik for fordeling af skyldige beløb til rettighedshavere.
 11. Beslutning om den generelle politik for anvendelse af beløb, der ikke kan fordeles.
 12. Beslutning om anvendelse af beløb, der ikke kan fordeles, for det afsluttede regnskabsår.
 13. Fastsættelse af vederlag for Kodas bestyrelse, på grundlag af en af bestyrelsen afgivet indstilling
 14. Rettidigt indkomne medlemsforslag Se medlemsforslag
 15. Eventuelt.
Bestyrelsens indstillinger til afstemning

Bestyrelsen udarbejder en række indstillinger, som hver for sig vil blive bragt til afstemning på Kodas generalforsamling.


Bestyrelsens indstillinger er offentliggjort den 1. marts 2024

Valg af medlemmer til Kodas bestyrelse (frist 15. marts)

Hvert år er der valg til bestyrelsen på Kodas generalforsamling: Skiftevis en eller to poster som autormedlemmer, en post som musikforlagsmedlem. Valget er for to år. Desuden vælges der hvert år to suppleanter for autormedlemmerne og en for musikforlagsmedlemmerne.

I år, 2024, skal der vælges to autormedlemmer og et forlagsmedlem – alle for 2 år. Desuden skal der vælges 2 suppleanter for autormedlemmerne og en suppleant for forlagsmedlemmerne – alle for 1 år.

Se de opstillede kandidater her

Læs mere om hvad bestyrelsesarbejdet i Koda indebærer

Sådan stiller du op

Du kan stille op til bestyrelsen som enten autormedlem eller forlagsmedlem, hvis du er stemmeberettiget på Kodas generalforsamling - se kriterierne her.

Opstillingsberettigede skal melde deres kandidatur senest 15. marts 2024 til [email protected].

Suppleanter

Hvert år vælges der suppleanter til bestyrelsesmedlemmerne. Suppleanterne er vigtige for at sikre, at Kodas foreningsdemokrati fungerer, også hvis de valgte repræsentanter af en eller anden grund har længerevarende forfald. Suppleanterne bliver ikke løbende involveret i arbejdet og indtræder kun, når de valgte repræsentanter har længerevarende forfald. Valget til suppleant håndteres ofte sådan, at kandidater til bestyrelsesvalget eller kritiske revisorer på forhånd bliver spurgt, om de ønsker at være suppleant, hvis de ikke opnår valg.

Hvem kan stemme på henholdsvis autormedlemmer og forlagsmedlemmer?

Det er kun stemmeberettigede autormedlemmer af Koda, som kan stemme ved valget af autormedlemmer til bestyrelsen, ligesom det kun er stemmeberettigede forlagsmedlemmer, som kan stemme ved valget af forlagsmedlemmer til bestyrelsen.

De stemmeberettigede kan afgive lige så mange forskellige stemmer, som der er poster på valg.

 

 

Valg af kritiske revisorer (frist 15. marts)

Hvert år vælges der tre kritiske revisorer på Kodas generalforsamling, to autormedlemmer og et musikforlagsmedlem. Valget er for et år.

Læs mere om hvad arbejdet som kritisk revisor i Koda indebærer

Til valget af kritiske revisorer har alene stemmeberettigede forlagsmedlemmer stemmeret til valg af den revisor og revisorsuppleant, som skal være forlagsmedlemmer, mens alene stemmeberettigede autormedlemmer har stemmeret til valg af de revisorer/suppleanter, der skal være autormedlemmer. Valget af de kritiske revisorer og deres suppleanter gælder for et år. Genvalg kan finde sted.

Der er frist for at stille op som kritisk revisor den 15. marts.

Se de opstillede kandidater her

 

 

Forslag fra medlemmer (frist 15. marts)

Kodas medlemmer kan stille forslag om ændringer af bestyrelsens indstillinger, selvstændige forslag og forslag om vedtægtsændringer. Det er en god idé at læse Kodas vedtægter før du stiller forslag, for at sikre dig om dit forslag uden videre kan gennemføres eller kræver vedtægtsændringer.

Indkomne medlemsforslag offentliggjort den 9. april

Medlemsforslag

14a.
Medlemsforslag stillet af Rolf Heitmann
(om stemmeret)

14b.
Medlemsforslag stillet af Rolf Heitmann
(om kulturelle midler)

14c.
Medlemsforslag stillet af 137 medlemmer
(om den generelle politik for kulturelle midler)

Medlemsforslag stillet af 5 medlemmer
(om den generelle politik for kulturelle midler)

Medlemsforslag stillet af Lasse Matthiessen
(om den generelle politik for kulturelle midler)
        

Hvem kan stemme og stille op som bestyrelsesmedlem?

Du kan deltage i afstemninger på Kodas generalforsamlinger og stille op til Kodas bestyrelse, hvis du er rettidigt tilmeldt og opfylder kriterierne for stemmeberettigelse, som er beskrevet i Kodas vedtægter.

Du er stemmeberettiget, hvis du opfylder ét af følgende kriterier:

 1. Hvis du havde stemmeret da Kodas vedtægter blev ændret den 8. december 2016. Det vil sige, at du har stemmeret, hvis du på det tidspunkt var medlem af enten DPA, Autor, DKF eller Musikforlæggerne.

 2. Hvis du som autormedlem af Koda har haft en indtjening fra Koda på mindst kr. 4.000 i gennemsnit pr. år som medlem i de tre umiddelbart foregående kalenderår, eller har opnået en indtjening på mindst kr. 30.000 inden for det sidste kalenderår.

 3. Hvis du som forlagsmedlem af Koda har opnået en indtjening fra Koda på mindst kr. 10.000 i gennemsnit pr. år som medlem i de tre umiddelbart foregående kalenderår, eller har opnået en indtjening på mindst kr. 100.000 inden for det sidste kalenderår (forlagsmedlemmer er ikke på valg i 2022).

Se § 3, stk. 3 på side 2 i Kodas vedtægter

Se også § 16 i forhold til særlige bestemmelser for forlagsafstemninger på side 8 i Kodas vedtægter

Har du stemmeret?

Hvis du er i tvivl, om du har stemmeret, kan du se det på din profil på Mit Koda eller kontakte Medlemsservice på [email protected].

Ønsker du at stille op til bestyrelsen?

Hvis du ønsker at stille op, skal du melde dit kandidatur senest 15. marts inden årets generalforsamling ved at sende en mail til:

Læs mere om hvad bestyrelsesarbejdet i Koda indebærer

Flere stemmeantal for forlagsmedlemmer

Når der er valg til enten forlagsmedlemmer i Kodas bestyrelse eller kritiske revisorer har forlagsmedlemmer et antal stemmer, som er bestemt af deres indtægt. Stemmeretten er i Kodas vedtægt fastsat efter følgende skala:

 • Indtægt fra Koda kr. 0-100.000: 1 stemme
 • Indtægt fra Koda kr. 100.001-250.000: 2 stemmer
 • Indtægt fra Koda kr. 250.001–500.000: 3 stemmer
 • Indtægt fra Koda kr. 500.001-1.000.000: 4 stemmer
 • Indtægt fra Koda over kr. 1.000.000: 5 stemmer

Forlagsmedlemmers øgede stemmeantal er betinget af rettidig tilmelding til generalforsamlingen. De anførte beløb bestemmes ud fra Kodas sidst afsluttede og opgjorte regnskabsår og pristalsreguleres.

Et forlagsmedlem, som ejes eller kontrolleres af et autormedlem, har kun stemmeret som forlagsmedlem, hvis mindst 75% af de af forlaget forvaltede værker er skabt af andre end det pågældende autormedlem. Tilsvarende har et forlagsmedlem, der ejes eller kontrolleres af en autors arvinger, kun stemmeret som forlagsmedlem, hvis mindst 75% af de af forlaget forvaltede værker er skabt af andre end den pågældende autor. Forlagsmedlemmer, som i henhold til dansk selskabsret udgør en koncern, kan ikke tilsammen have mere end 5 stemmer

 

Årsregnskab, årsberetning og gennemsigtighedsrapport

 

Kodas vedtægter

Hent Kodas vedtægter

Sådan foregår afstemningen

Afstemningen foregår på samme måde for dem der er med online hjemmefra, og dem der sidder i salen. Alle stemmer via den samme afstemningsplatform, via egen pc, tablet eller smartphone. Deltagere i den fysiske generalforsamling skal derfor selv medbringe en enhed med adgang til internet.

Samme dag som generalforsamlingen afholdes, modtager du en mail fra Assembly Voting, som står for at levere systemet til den digitale stemmeafgivelse. I mailen vil du blive oplyst om din unikke valgkode samt login-link til afstemningsplatformen. Mailen bliver sendt til den mailadresse, du har registreret hos Koda. Er du i tvivl om, hvad det er for en mailadresse, kan du se det på Mit Koda. Du vil i samme mail modtage link til livestreamingen af generalforsamlingen.

Hvordan foregår det?

Du kan kun deltage i afstemningerne, hvis du logger ind på linket til afstemningsplatformen i den mail du får fra Assembly Voting. Bemærk at browseren Internet Explorer ikke kan anvendes. Du skal bruge dit medlemsnummer og valgkoden du modtog i mail til login.

Hvis du har fuldmagter med fra andre, skal du bruges deres medlemsnummer som password, når du logger ind

Du kan se hvordan login og afstemning foregår her: https://youtu.be/6CENEipgNf0

Efterhånden som punkterne kommer til afstemning, vil dirigenten give besked. Det er kun muligt at stemme i det tidsrum, den enkelte afstemning er åben. Hver afstemning er åben i nogle minutter.

Efter afsluttet valghandling vil resultatet offentliggøres på afstemningsplatformen.

Ansvar og data

Oplysningerne på afstemningsplatformen, der kan identificere medlemmet bag stemmeafgivelsen, opbevares udelukkende af Kodas databehandler, Assembly Voting, og Koda har kun adgang til afstemningsresultaterne i anonymiseret form. Databehandleren sletter oplysningerne, når Koda har givet oplysning om, at afstemningsresultaterne er formelt godkendt som endelige efter dirigentens underskrift på referatet fra generalforsamlingen.

Hvad er Kodas ansvar, og hvad skal du selv sikre?

Koda har indgået en aftale med Assembly Voting, der står for at afvikle den digitale stemmeafgivelse. Assembly Voting har gennemført tusindvis af digitale afstemninger i både foreninger, medlemsorganisationer og offentlige institutioner. Det er Assembly Voting der sikrer fuld anonymitet og sikker håndtering af alle data. Du kan læse mere her: https://www.assemblyvoting.dk/privacy

Det er Kodas ansvar, at den mail, der giver adgang til at stemme, fremsendes til dem der er tilmeldt med stemmeret til generalforsamlingen.

Men det ligger uden for Kodas kontrol, om du som tilmeldt har en opdateret browser, der gør at du kan tilgå afstemningerne. Hvis du mister netforbindelsen, kan Koda ikke holdes ansvarlig for, at du ikke kan følge med i generalforsamlingen og i, hvornår de forskellige afstemninger er åbne.

Koda tager forbehold for uforudsigelige generelle nedbrud, som modtagelse af stemmer, der afgives online. En sådan situation vil blive betragtet som force majeure og medfører, at kun de stemmer, der er modtaget, tæller med.