Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Læs om udbetalingerne
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2022
2021
2020
2019
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Min karriere
Medlemsubsites
Min karriere
Branche- og interesseorganisationer
Brancheguide
Hovedmenu
Musik betaler sig

Kodas generalforsamling 2022

Kodas generalforsamling bliver afholdt mandag den 25. april 2022 kl. 15.


Generalforsamlingen afholdes på Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København

 

Tidsplan frem mod generalforsamlingen

1. marts

15. marts

11. april

 • Årsberetning og gennemsigtighedsrapport inklusiv Kodas årsregnskab offentliggøres
 • Forslag fra medlemmerne og opstillede kandidater offentliggøres


19. april (kl. 12.00)

 • Tilmeldingsfrist for forlag og fuldmagter, der ønsker at gøre brug af mere end en stemme.

20. april (kl. 12.00)

 • Tilmeldingsfrist for autorer, forlag og fuldmagter, der ønsker/har en stemme

25. april

 • Generalforsamling
Bestyrelsens indstillinger til afstemning

Bestyrelsen udarbejder en række indstillinger, som hver for sig vil blive bragt til afstemning på Kodas generalforsamling.

Her kan du se bestyrelsens indstillinger, som er offentliggjort 1. marts 2022.

Dagsorden

Se bestyrelsens kommenterede dagsorden her

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om årets virksomhed.
 3. Fremlæggelse af det årlige regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af den årlige gennemsigtighedsrapport til godkendelse.
 5. Valg af Autor-medlemmer og suppleanter til Kodas bestyrelse.
 6. Valg af en ekstern, statsautoriseret revisor.
 7. Valg af tre kritiske revisorer og to suppleanter for disse
 8. Beslutning om den generelle politik for fradrag i rettighedsindtægter (herunder ”kulturelle midler”, jf. § 18, stk. 2, b-f) og eventuelle indtægter fra investering af rettighedsindtægter, på grundlag af en af bestyrelsen afgivet indstilling.
 9. Beslutning om den generelle investeringspolitik for rettighedsindtægter og eventuelle indtægter fra investering af rettighedsindtægter, på grundlag af en af bestyrelsen afgivet indstilling.
 10. Beslutning om den generelle politik for fordeling af skyldige beløb til rettighedshavere, på grundlag af en af bestyrelsen afgivet indstilling.
 11. Beslutning om den generelle politik for anvendelse af beløb, der ikke kan fordeles, på grundlag af en af bestyrelsen afgivet indstilling.
 12. Beslutning om anvendelse af beløb, der ikke kan fordeles, for det afsluttede regnskabsår, på grundlag af en af bestyrelsen afgivet indstilling.
 13. Fastsættelse af vederlag for Kodas bestyrelse, på grundlag af en af bestyrelsen afgivet indstilling.
 14. Rettidigt indkomne medlemsforslag.
  A: Medlemsforslag stillet af Mette Nielsen og Anja Følleslev – ændringsforslag til fradragspolitikken
  B: Medlemsforslag stillet af Søren Krogh – ændringsforslag til bestyrelsens forretningsorden
 15. Eventuelt.
Forslag fra medlemmer

Hvis du, som medlem af Koda, ønsker at indsende et forslag til Kodas generalforsamling, skal du gøre det senest den 15. marts.

Forslag skal sendes på mail til generalforsamling@koda.dk

Indkomne medlemsforslag offentliggøres mandag d. 11. april

Medlemsforslag

 

Tilmelding og frister for tilmelding

Du kan deltage i generalforsamlingen både fysisk og online.

Der er forskellige frister for tilmelding til Kodas generalforsamling. Fristerne gælder uanset om du vælger at deltage fysisk eller online. Hvis du er i tvivl om du kan deltage fysisk, så opfordrer vi til at du tilmelder dig for en sikkerheds skyld, da det er en forudsætning for at kunne stemme. Du kan altid melde fra igen, eller deltage online i stedet for, hvis du ikke kan møde frem.

Tilmeld dig her

Der er følgende tilmeldingsfrister:
 • Tirsdag den 19. april kl. 12 for forlag og fuldmagter, til mere end en stemme.
 • Onsdag den 20. april kl. 12 for autorer, forlag og fuldmagter, med en stemme
Fuldmagt

Hvis du er forhindret i at deltage i Kodas generalforsamling, har du mulighed for at afgive din stemme ved at give en fuldmagt

Efter Kodas vedtægter er der to begrænsninger på, hvem man kan give fuldmagt:

 1. En autor kan ikke give fuldmagt til et musikforlag, og et musikforlag kan ikke give fuldmagt til en autor.
 2. En fuldmagtshaver kan kun have fuldmagt fra to stemmeberettigede Koda-medlemmer. Der er ikke andre begrænsninger.

Frist for indlevering af fuldmagt
Hvis en fuldmagt skal være gyldig, og herunder give ret til flere stemmer, skal den være underskrevet på Kodas blanket, og Koda skal modtage den inden for de gældende tilmeldingsfrister enten fysisk eller på mail til generalforsamling@koda.dk. Husk også, at fuldmagtshaverne skal medbringe fuldmagterne i fysisk form til generalforsamlingen. Fuldmagtshaverne behøver ikke derudover tilmelde sig for at gøre brug af fuldmagten, men skal dog tilmelde sig hvis der skal stemmes på egne vegne.

En fuldmagt til Kodas generalforsamling er kun gældende ved fysisk fremmøde. Fuldmagter kan således ikke benyttes online.

Giver du fuldmagt betragtes de i sig selv som en tilmelding, og du behøver derfor ikke derudover tilmelde dig men hvis du er i tvivl om du kan deltage, så tilmeld dig for en god ordens skyld inden for tidsfristen.

Valg af autormedlemmer til Kodas bestyrelse

Ved årets generalforsamling er autormedlemmer i Kodas bestyrelse på valg.

Du kan stille op til bestyrelsen som autormedlem, hvis du er stemmeberettiget på Kodas generalforsamling - se kriterierne her.

Opstillingsberettigede skal melde deres kandidatur senest 15. marts til generalforsamling@koda.dk.

Resten af bestyrelsen er ikke på valg i 2021.

Hvem kan stemme på autormedlemmer?

Det er kun stemmeberettigede autormedlemmer af Koda, som kan stemme ved valget af autormedlemmer til bestyrelsen. 

De stemmeberettigede kan afgive lige så mange forskellige stemmer, som der er poster på valg.

Se de opstillede kandidater her

 

 

 

Valg af kritiske revisorer

I følge Kodas vedtægter §20 stk. 2 skal der på generalforsamlingen vælges tre kritiske revisorer blandt de stemmeberettigede medlemmer, hvoraf to skal være autormedlemmer og én skal være forlagsmedlem. Endvidere vælges to suppleanter, én for forlagsmedlemmet og én for de to autormedlemmer.

Til valget af kritiske revisorer har alene stemmeberettigede forlagsmedlemmer stemmeret til valg af den revisor og revisorsuppleant, som skal være forlagsmedlemmer, mens alene stemmeberettigede autormedlemmer har stemmeret til valg af de revisorer/suppleanter, der skal være autormedlemmer. Valget af de kritiske revisorer og deres suppleanter gælder for et år. Genvalg kan finde sted.

Der var frist for at stille op som kritisk revisor den 15. marts.

Her er de opstillede:

 • Leif Ernstsen
 • Morten Olsen
 • Finn Olafsson

Som suppleanter:

 • Søren Bechmann
Om posten som kritisk revisor
 • De tre kritiske revisorer vælges for et år af gangen af og på Kodas generalforsamling.
 • Stemmeberettigede medlemmer af Koda kan stille op som kritiske revisorer. 
  Læs mere om stemmeberettigelse
 • Ifølge Kodas vedtægter skal Kodas medlemmer vælge tre kritiske revisorer, hvoraf to skal være autormedlemmer og en skal være forlagsmedlem. Desuden skal der vælges to suppleanter, en for autormedlemmerne og en for forlagsmedlemmerne. 
Opgaverne
 • Du skal gennemgå årsregnskabet, når udkastet foreligger i marts, inden det bliver endeligt godkendt af bestyrelsen i slutningen af marts.
 • Du skal have en regnskabsmæssig indsigt eller baggrund.
 • Du skal læse referater fra bestyrelsesmøderne.
 • Du skal kigge regnskabet igennem og kontrollere, om der er bogført udgifter og indtægter på de aktiviteter, som du har kendskab til.
 • Du skal kontrollere, at udgifter og indtægter stemmer overens med den anvendelse, der er besluttet på bestyrelsesmøderne eller generalforsamlingen.
 • Gennemgangen af udkast til årsregnskabet foretages af økonomichefen.
 • I forbindelse med gennemgangen af årsregnskabet skal de kritiske revisorer underskrive en påtegning. Se eksempel på påtegning
 • Du skal deltage ved ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.
 • Som kritisk revisor er du generalforsamlingens betroede instans, der har fuld indsigt i Kodas årsregnskab.
 • Som kritisk revisor modtager du et årligt honorar på 15.652 kr.
 • Derudover er de kritiske revisorer medlemmer af Kodas klagenævn, hvor de under ledelse af en dommer har til opgave at vurdere berettigelsen af visse klager fra Kodas medlemmer. Se mere under § 21 på side 12 i Kodas vedtægter.
Hvem kan stemme og stille op som bestyrelsesmedlem?

Du kan deltage i afstemninger på Kodas generalforsamlinger og stille op til Kodas bestyrelse, hvis du er rettidigt tilmeldt og opfylder kriterierne for stemmeberettigelse, som er beskrevet i Kodas vedtægter.

Du er stemmeberettiget, hvis du opfylder ét af følgende kriterier:

 1. Hvis du havde stemmeret da Kodas vedtægter blev ændret den 8. december 2016. Det vil sige, at du har stemmeret, hvis du på det tidspunkt var medlem af enten DPA, DJBFA, DKF eller Musikforlæggerne.

 2. Hvis du som autormedlem af Koda har haft en indtjening fra Koda på mindst kr. 4.000 i gennemsnit pr. år som medlem i de tre umiddelbart foregående kalenderår, eller har opnået en indtjening på mindst kr. 30.000 inden for det sidste kalenderår.

 3. Hvis du som forlagsmedlem af Koda har opnået en indtjening fra Koda på mindst kr. 10.000 i gennemsnit pr. år som medlem i de tre umiddelbart foregående kalenderår, eller har opnået en indtjening på mindst kr. 100.000 inden for det sidste kalenderår (forlagsmedlemmer er ikke på valg i 2022).

Se § 3, stk. 3 på side 2 i Kodas vedtægter

Se også § 16 i forhold til særlige bestemmelser for forlagsafstemninger på side 8 
Kodas vedtægter

Har du stemmeret?

Hvis du er i tvivl, om du har stemmeret, kan se det på din profil på Mit Koda eller kontakte Forlags- og medlemsservice på medlem@koda.dk.

Ønsker du at stille op til bestyrelsen?

Hvis du ønsker at stille op, skal du melde dit kandidatur senest 15. marts inden årets generalforsamling ved at sende en mail til:

generalforsamling@koda.dk

Flere stemmeantal for forlagsmedlemmer

Når der er valg til enten forlagsmedlemmer i Kodas bestyrelse (ikke i 2022) eller kritiske revisorer har forlagsmedlemmer et antal stemmer, som er bestemt af deres indtægt. Stemmeretten er i Kodas vedtægt fastsat efter følgende skala:

 • Indtægt fra Koda kr. 0-100.000: 1 stemme
 • Indtægt fra Koda kr. 100.001-250.000: 2 stemmer
 • Indtægt fra Koda kr. 250.001–500.000: 3 stemmer
 • Indtægt fra Koda kr. 500.001-1.000.000: 4 stemmer
 • Indtægt fra Koda over kr. 1.000.000: 5 stemmer

Forlagsmedlemmers øgede stemmeantal er betinget af rettidig tilmelding til generalforsamlingen. De anførte beløb bestemmes ud fra Kodas sidst afsluttede og opgjorte regnskabsår og pristalsreguleres.

Et forlagsmedlem, som ejes eller kontrolleres af et autormedlem, har kun stemmeret som forlagsmedlem, hvis mindst 75% af de af forlaget forvaltede værker er skabt af andre end det pågældende autormedlem. Tilsvarende har et forlagsmedlem, der ejes eller kontrolleres af en autors arvinger, kun stemmeret som forlagsmedlem, hvis mindst 75% af de af forlaget forvaltede værker er skabt af andre end den pågældende autor. Forlagsmedlemmer, som i henhold til dansk selskabsret udgør en koncern, kan ikke tilsammen have mere end 5 stemmer

 

Årsregnskab, årsberetning og gennemsigtighedsrapport

 

Kodas vedtægter

Hent Kodas vedtægter

Sådan foregår afstemningen

Afstemningen foregår i år på samme måde for dem der er med online hjemmefra, og dem der sidder i salen. Alle stemmer via den samme afstemningsplatform, via egen pc, tablet eller smartphone. Deltagere i den fysiske generalforsamling skal derfor selv medbringe en enhed med adgang til internet.

Samme dag som generalforsamlingen afholdes, modtager du en mail fra Assembly Voting, som står for at levere systemet til den digitale stemmeafgivelse. I mailen vil du blive oplyst om din unikke valgkode samt login-link til afstemningsplatformen. Mailen bliver sendt til den mailadresse, du har registreret hos Koda. Er du i tvivl om, hvad det er for en mailadresse, kan du se det på Mit Koda. Du vil i samme mail modtage link til livestreamingen af generalforsamlingen.

Hvordan foregår det?

Du kan kun deltage i afstemningerne, hvis du logger ind på linket til afstemningsplatformen i den mail du får fra Assembly Voting. Bemærk at browseren Internet Explorer ikke kan anvendes. Du skal bruge dit medlemsnummer og valgkoden du modtog i mail til login. Du kan se hvordan login og afstemning foregår her: https://youtu.be/6CENEipgNf0

Efterhånden som punkterne kommer til afstemning, vil dirigenten give besked. Det er kun muligt at stemme i det tidsrum, den enkelte afstemning er åben. Hver afstemning er åben i nogle minutter.

Efter afsluttet valghandling vil resultatet offentliggøres på afstemningsplatformen.

Ansvar og data

Oplysningerne på afstemningsplatformen, der kan identificere medlemmet bag stemmeafgivelsen, opbevares udelukkende af Kodas databehandler, Assembly Voting, og Koda har kun adgang til afstemningsresultaterne i anonymiseret form. Databehandleren sletter oplysningerne, når Koda har givet oplysning om, at afstemningsresultaterne er formelt godkendt som endelige efter dirigentens underskrift på referatet fra generalforsamlingen.

Hvad er Kodas ansvar, og hvad skal du selv sikre?

Koda har ligesom i 2020 indgået aftale med Assembly Voting, der står for at afvikle den digitale stemmeafgivelse. Assembly Voting har gennemført tusindvis af digitale afstemninger i både foreninger, medlemsorganisationer og offentlige institutioner. Det er Assembly Voting der sikrer fuld anonymitet og sikker håndtering af alle data. Du kan læse mere her: https://www.assemblyvoting.dk/privacy

Det er Kodas ansvar, at den mail, der giver adgang til at stemme, fremsendes til dem der er tilmeldt med stemmeret til generalforsamlingen.

Men det ligger uden for Kodas kontrol, om du som tilmeldt har en opdateret browser, der gør at du kan tilgå afstemningerne. Hvis du mister netforbindelsen, kan Koda ikke holdes ansvarlig for, at du ikke kan følge med i generalforsamlingen og i, hvornår de forskellige afstemninger er åbne.

Koda tager forbehold for uforudsigelige generelle nedbrud, som modtagelse af stemmer, der afgives online. En sådan situation vil blive betragtet som force majeure og medfører, at kun de stemmer, der er modtaget, tæller med.

 

Se også