Kollektive båndmidler

De Kollektive Båndmidler er blevet lukket som pulje. Indtægterne fra salg af blanke kopimidler indgår nu i Vækstlagspuljen sammen med en andel af de kulturelle midler. 

Om de kollektive båndmidler

Kodas kollektive båndmidler er baseret på indtægter fra salg af blanke kopimedier. I lighed med andre organisationer modtager Koda penge fra Copydan, Kulturplus i forbindelse med salg af  blanke cd'er, dvd'er, USB stik, hukommelseskort, mini disc's og analoge lyd- og videobånd. Det er en tredjedel af disse indtægter, som i følge loven skal fordeles i forbindelse med Kodas kollektive båndmidler.

Formål med de kollektive båndmidler 
 • Støtte af enkelte ophavsmænd og kunstnere der yder væsentlige og nyskabende bidrag til dansk musik og film.
 • Støtte af musik inden for alle genrer.

Læs regulativet til Kodas kollektive båndmidler. 

Hvem vurderer min ansøgning?

Det er Kodas Legatudvalg, der vurderer din ansøgning til de kollektive båndmidler. Hvert år indstiller Kodas fire medlemsforeninger; DKF, DJBFA, DPA og Musikforlæggerne, hver en repræsentant der indgår i udvalget. 

Kodas Legatudvalg for 2019

 

DPA: Linette Damsted  

Til daglig skriver Linette Damsted musik til forskellige projekter herunder film/TV og udgiver i øjeblikket popmusik til sit soloprojekt MOZAÍK som er signet til GL Music. Linette har et godt øre for popmusik i bred forstand, og lytter især efter melodi, vokal og dynamik.  

Linette har i en lang årrække beskæftiget sig med latinmusik, både som sanger og danser. I kraft af sidstnævnte har hun tilegnet sig en god forståelse for, hvordan visuelle udtryk kan forstærke musikkens budskab, og omvendt hvordan musik kan visualiseres i forskellige kunstneriske udtryk. Linette Damsted sidder i DPAs bestyrelse. 

DKF: Martin Stauning  

Martin Stauning debuterede fra Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums solistklasse i oktober 2016 med Hans Abrahamsen, Bent Sørensen og Niels Rosing-Schow som lærere. Martin skriver musik for mange forskellige besætninger og arbejder med lydinstallation og performance. Martin modtog Léonie Sonning Talentpris og Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens legat i 2016, Carl Prisen i 2017 og H.C. Lumbye/ Agerbye Legatet i 2018. 

DJBFA: Victor Dybbroe 

Victor Dybbroe er uddannet fra Rytmisk Musikkonservatorium i 2010. Victor har udgivet syv albums, og modtaget tre Danish Music Awards med grupperne Girls in Airports og Newclear (tidl. Travelling Tribes). Det musikalske arbejde centrerer sig om at finde nye måder at benytte slagtøj på i en proces med at skabe nye originale værker i grænselandet mellem jazz, progressiv rock og vestafrikansk folklore, samt med metodikker fra moderne kompositionsmusik og østasiatiske musiktraditioner. Victor sidder i DJBFAs bestyrelse.

Musikforlæggerne: Finn Olafsson

Finn Olafsson er musikforlægger og bestyrelsesmedlem i Musikforlæggerne. Finn er indehaver af Musikforlaget Olafssongs, som siden 1980 har været kendt for et stort antal node- og pladeudgivelser. For Musikforlæggerforeningen har han gennem årene besat flere forskellige tillidsposter i KODA. Finn er desuden selv komponist, producer og akustisk og elektrisk guitarist og har siden 1968 medvirket og skrevet musik til adskillige pladeudgivelser - både som solist, i guitarduo med Anders Roland, i bandsammenhæng med bl.a. ACHE, og som medkomponist/arrangør, producer og guitarist for en lang række skandinaviske solister og bands. 

Hvem kan søge?
 • Komponister og tekstforfattere, uanset nationalitet eller medlemskab af Koda
 • Pladeselskaber og institutioner, der søger støtte til projekter der involverer ophavsmænd (kræver fuldmagt fra ophavsmænd).

OBS: Ansøgere der har modtaget tilsagn om støtte i et år, vil ikke kunne komme i betragtning ved de efterfølgende to års uddelinger.

Krav til din ansøgning
 
 • Størstedelen af materialet er selvkomponeret (ca. 70%).
 • Musikfiler eller nodemateriale er vedhæftet din ansøgning. Musikken skal afspejle projektet og/eller giver en klar indikation af ansøgers musikalske virke.
  Vi anbefaler, at du prioriterer rækkefølgen af lydfiler, som udvalget skal høre.
 • At projektet har seriøs karakter, og at ansøgerens rolle fremgår tydeligt.
 • At det på baggrund af ansøgningen kan vurderes, at der er rimelig sandsynlighed for, at projektet gennemføres. F.eks. at der allerede er indgået en aftale om studieleje i forbindelse med udgivelse eller aftale om bookning i forbindelse med koncerter, mm.
 • Fuldmagter skal enten vedhæftes din ansøgning eller uploades til din ansøgning på et senere tidspunkt, hvis du søger på vegne af en eller flere rettighedshavere. Fuldmagten skal være Koda i hænde inden udvalget går i gang med deres udvalgsarbejde. NB! Ansøgningen kan afvises, hvis der ikke er vedhæftet en fuldmagt. Du kan benytte denne formular til din fuldmagt. 
 • Et realistisk budget. Her kan du se et eksempel på, hvordan et budget til en udgivelse kunne se ud. Det er kun vejledende og alle felter behøver derfor ikke at være udfyldt. Hvis du søger til koncerter, kan du se et forslag til budget her.
 • At projektet er klart beskrevet og med tydelig tilknytning til ansøgerens virksomhed som Koda-medlem.
Hvad kan jeg søge støtte til?

Der gives primært støtte til:

 • Udgivelser (cd,- vinyl,- digital,- video-, og nodeudgivelser)

Der gives i mindre grad støtte til:

 • Arbejdslegater

Der gives i enkelte tilfælde støtte til:

 • Koncerter
 • Rejselegater
 • Tværgående projekter der involverer andre kunstarter
 • Studie og uddannelsesstøtte

Du kan ikke søge støtte til:

 • Allerede afholdte udgifter
 • Udstyr og grej

Fri musik (musik, hvor alle ophavsmænd har været døde i mere end 70 år)

Sådan søger du om støtte
Ansøg her

Koda har fået et nyt legatansøgningsmodul til at håndtere alle puljer, der ligger under Kodas administration.

Du kan ansøge HER.

NB! Husk at læs nærmere om, hvilke formelle krav du skal opfylde for at kunne søge den pågældende pulje.

Vælg pulje og formål
 • Inden du søger, er det vigtigt at du har sat dig grundigt ind i om du er berettiget til at søge den pågældende pulje.
 • Vælg pulje og formål og så er du i gang!
Se dine ansøgninger
 • Under din brugerprofil har du overblik over dine ansøgninger til Kodas puljer.
 • Det er også her du ser status på din ansøgninger
 • Ved tilsagn om støtte, er det også her du uploader dokumentationen, når dit projekt er gennemført.
Krav til filformater
 • Musik og videofiler kan kun uploades som mp3 og mp4. Du kan evt. bruge en converter til at ændre dine filer til det rette format.
 • De enkelte mp3 og mp4 filer må ikke være større end 20 MB
 • Tekster, noder og evt. uddybet budget kan kun uploades som word og pdf.

 

Støttebeløb

Der er ikke fastlagt et maksimumbeløb. Der gives typisk mellem 10.000 - 20.000 kr. I særlige tilfælde kan der bevilges højere beløb til større projekter.

Gode råd til din ansøgning

I regulativet til uddeling af Kodas kollektive båndmidler udstikkes en række krav og rammer for udvalgets arbejde. Inden for regulativets rammer er det det siddende legatudvalg, der vurderer de indkomne ansøgninger. Tilsagn gives på baggrund af faglige vurderinger, sandsynligheden for gennemførelse af projektet, at det klart fremgår hvad der søges støtte til samt at formalia er overholdt.

Se video med anbefalinger fra tidligere legatudvalg til ansøgninger

Problemer med din ansøgning
Problemer med din ansøgning
 • Tjek at alle krævede felter er udfyldt.
 • Tjek at du ikke har skrevet ugyldige tal eller bogstaver i felter, der ikke er beregnet til det.
 • Tjek at du ikke har skrevet for mange tegn i projektbeskrivelse og CV.
 • Prøv med en anden browser f.eks. Google Chrome
 • Tjek dine filer. Filstørrelsen må ikke overstige 20 MB pr. fil og vi godtager kun mp3, mp4, pdf og word.
Kontakt

Kontakt Koda forlags- og medlemsservice telefon: 3330 6320/e-mail: cif@koda.dk

Frister og svar på ansøgningen
 • Svar på din ansøgning fra 2019 kan forventes i løbet af juni 2019
Ved tilsagn om støtte
 • Dit projekt skal være færdiggjort et år efter tilsagnet er givet. Fristen fremgår af dit tilsagnsbrev.
 • Tilsagn om støtte bortfalder, hvis projektet ikke gennemføres inden for 1 år. Du er velkommen til at søge støtte igen til det samme projekt.
Sådan udbetales støtten

Se videoen: En guide til udbetaling af støtte

Udbetaling af arbejd-, studie- og rejselegater
 • Arbejdslegater og komponisthonorarer bliver udbetalt umiddelbart efter støttebevillingen er givet.
 • Rejselegater udbetales, når dokumentation for rejseomkostninger foreligger.
Udbetaling projekter (cd, vinyl, online, video, bog og nodeudgivelser)

Inden vi kan udbetale din støtte skal vi modtage A: Dokumentation for at projektet er færdig, B: Kreditering af Koda kultur og C: Regnskab. Dette gælder ikke arbejdslegater og rejselegater (se afsnittet ovenover).

Vær opmærksom på at vi skal have modtaget den nødvendige dokumentation inden fristens udløb og at tilsagnet om støtte bortfalder, hvis det ansøgte projekt ikke gennemføres inden for 1 år.  

Hvornår er et projekt færdigt?

A: Du skal kunne dokumentere at projektet er færdigt.

 • Fysisk udgivelse (cd, plade eller bog) eller artwork og betalt faktura fra et NCB godkendt trykkeri.
 • Online udgivelser - Vi skal have et link til en professionel onlineudbyder eller streamingtjeneste (Fx. spotify eller Itunes. Må ikke kræve login).
 • Musikvideoer kan lægges på YouTube

B: Kreditering af Koda kan ske på følgende måder:

 • På coveret af din udgivelse – Download Koda kulturs logo her
 • I forbindelse med en onlineudgivelse
 • Egen hjemmeside sammen med musikken
 • Offentlig Soundcloud kanal sammen med musikken
 • Youtube sammen med musikken

C: Regnskab

Støtten bevilges på baggrund af et underskud. Det betyder, at støttebeløbet fra de kollektive båndmidler og evt. andre indtægter ikke må overstige dine udgifter. Regnskabet skal derfor indeholde oplysninger om indtægter og udgifter forbundet med dit projekt. Med indtægter menes der legater, støtte fra andre organisationer, tilskud fra pladeselskaber, penge som er crowdfundet og lignende der kan være givet i forbindelse med projektet.

 • Oplys hvilken konto du ønsker pengene udbetalt til
 • Oplys om du ønsker beløbet skatteindberettet på dit Cpr- eller evt. Cvr-nummer

Send det hele til medlem@koda.dk

Sådan behandler vi dine data

Ansøger du en af Kodas puljer herunder subventionering, Kodas grønlandske midler og Kodas kollektive båndmidler, kan du herunder læse, hvordan vi håndterer dine informationer. Tilsvarende gælder, når du søger Koda Dramatik. 

Sådan behandler vi din ansøgning
 1. En ansøgning er først at betragte som registreret, når ansøgeren har modtaget en kvittering på e-mail.
 2. Efter ansøgningen er sendt, kan der ikke eftersendes tilføjelser.
 3. Koda og det udvalg, der behandler ansøgningen, kan kontakte ansøger for supplerende oplysninger.
 4. Hvis ansøgningen bliver afslået eller ikke bliver fuldt ud imødekommet, kan det have flere årsager. Det kan være, at ansøgningen ikke opfylder de formelle krav, men det kan også skyldes det behandlende udvalgs indholdsmæssig vurdering af ansøgningen. Udvalgets indstillinger er fortrolige, og du kan ikke få indsigt i dem.
Sådan behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med ansøgninger

Koda skal oplyse dig om, at vi er dataansvarlig for håndtering af de personoplysninger, du giver i forbindelse med din ansøgning om støtte. Koda har en legitim interesse i at håndtere disse oplysninger for at kunne tage stilling til din ansøgning og – hvis du får positivt tilsagn (accept) – kunne kontrollere, at du opfylder betingelserne for udbetaling, og lave selve udbetalingen.

Din ansøgning indsendes til Koda og behandles af et udvalg, som Koda derfor deler ansøgningsmaterialet med. Medlemmerne af udvalget har tavshedspligt om ansøgerfelt og ansøgermateriale, samt om deres konkrete drøftelser og indstilling om tilsagn. Hvis udvalgets medlemmer har fået kopi af noget ansøgningsmateriale, har de pligt til at slette dette ved udgangen af deres funktionsperiode, dog senest efter udgangen af det femte kalenderår efter deres behandling af det.

Hvilke oplysninger behandler vi
 • stamoplysninger såsom navn, adresse og eventuelle øvrige kontaktoplysninger
 • bankoplysninger (gælder ikke subventioneret pulje)
 • almindelige fortrolige personoplysninger som CPR-nummer, medlemsnummer
 • relevant node-, video- og/eller lydmateriale
 • oplysninger om og beskrivelse af projektet og andre relevante projektoplysninger
Din forpligtigelse

Koda går ud fra, at du har sikret dig, at alle personer (ud over dig) der optræder i dit ansøgningsmateriale har givet tilladelse til, at oplysninger om dem bliver behandlet af Koda og det relevante udvalg i forbindelse med behandlingen af din ansøgning.

Koda forbeholder sig ret til at kontrollere, at den støttede aktivitet er afholdt i overensstemmelse med ansøgningen og tilsagnet. Ved uoverensstemmelse kan Koda kræve støtten tilbagebetalt.  

Besked til evt. MEDANSØGERE

Vær opmærksom på, at dem du angiver som medansøgere får besked om følgende oplysninger.

 • Ansøgers navn, kontaktoplysninger og adresse
 • Formålet der er søgt støtte til
 • Navn på projektet
 • Projektbeskrivelsen
 • Værkoplysninger: titel, komponist og årstal
Offentliggørelse af data ved tilsagn

Hvis du får positivt tilsagn, kommer du, dit projekt og tilsagnsbeløbet med på den liste, som Koda offentliggør, fordi Koda har en legitim interesse i at offentliggøre hvem, der har fået tilsagn, om hvor meget og til hvilket formål. Det følger af EU's dataforordning (2016/679), artikel 6, stk. 1 (f). Offentliggørelse kan ske på Kodas hjemmeside og i årsrapporter og lignende.

Anden brug af data

Koda er retligt forpligtet til at videregive oplysningerne om udbetalingen til SKAT, i overensstemmelse med dataforordningens artikel 6, stk. 1 (c). Desuden kan Koda benytte data om din ansøgning til statistiske formål og kan offentliggøre statistikken i anonymiseret og ikke-identificerbar form.

Sletning af data
 • Ansøgninger der modtager afslag, vil blive slettet senest 1 ½ år efter ansøgningstidspunktet.
 • Ansøgninger der modtager tilsagn, opbevares mindst i fem år som dokumentation i forhold til bogføringen.
Dine rettigheder

Efter persondatareglerne har du ret til at anmode Koda om indsigt i de data, Koda har liggende om dig knyttet til din ansøgning (din ansøgning og vedhæftede filer). Du kan kontakte Koda og få indsigt i, hvilke personoplysninger Koda behandler, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte personoplysninger.

Hvis du ønsker personoplysninger slettet, behandlingen af dem begrænset, at gøre indsigelse mod den eller udnytte retten til dataportabilitet, kan du kontakte os. Hensynet til Kodas lovpligtige dokumentation af sin støttevirksomhed kan dog begrænse din ret til sletning og begrænsning af behandling.

Klagemuligheder

Du kan klage til Datatilsynet over Kodas behandling af dine data.