}

Kollektive båndmidler

Næste ansøgningsfrist for de kollektive båndmidler er onsdag den 6. februar 2019 kl. 15.00

Om de kollektive båndmidler

Kodas kollektive båndmidler er baseret på indtægter fra salg af blanke kopimedier. I lighed med andre organisationer modtager Koda penge fra Copydan, Kulturplus i forbindelse med salg af  blanke cd'er, dvd'er, USB stik, hukommelseskort, mini disc's og analoge lyd- og videobånd. Det er en tredjedel af disse indtægter, som i følge loven skal fordeles i forbindelse med Kodas kollektive båndmidler.

Formål med de kollektive båndmidler 
 • Støtte af enkelte ophavsmænd og kunstnere der yder væsentlige og nyskabende bidrag til dansk musik og film.
 • Støtte af musik inden for alle genrer.

Læs regulativet til Kodas kollektive båndmidler. 

Hvem kan søge?
 • Komponister og tekstforfattere, uanset nationalitet eller medlemskab af Koda
 • Pladeselskaber og institutioner, der søger støtte til projekter der involverer ophavsmænd (kræver fuldmagt fra ophavsmænd).

OBS: Ansøgere der har modtaget tilsagn om støtte i et år, vil ikke kunne komme i betragtning ved de efterfølgende to års uddelinger.

Krav til din ansøgning
Din ansøgning skal opfylde fem krav:

 

 1. Størstedelen af materialet er selvkomponeret (ca. 70%).
 2. Musikfiler er vedhæftet din ansøgning. Udvalget skal kunne danne sig en ide om musikkens kvalitet og den bagvedliggende ide.
 3. Projekt skal være realistisk og realiserbart. Med realiserbart menes der, at der f.eks. allerede er indgået en aftale om studieleje i forbindelse med udgivelse eller aftale om bookning i forbindelse med koncerter, mm.
 4. Fuldmagter skal enten vedhæftes din ansøgning eller eftersendes til cif@koda.dk, hvis du søger på vegne af en eller flere rettighedshavere. Eftersender man fuldmagten, skal den være Koda i hænde inden udvalget går i gang med deres udvalgsarbejde. Ansøgningen kan afvises, hvis der ikke er en fuldmagt.
 5. Et realistisk budget. Her kan du se et eksempel på, hvordan et budget til en udgivelse kunne se ud. Det er kun vejledende og alle felter behøver derfor ikke at være udfyldt. Hvis du søger til koncerter, kan du se et forslag til budget her.

 

Hvad kan jeg søge støtte til?
Du kan søge støtte til:
 • Arbejdslegater (eks. Komponisthonorar) og uddannelsesstøtte  
 • Produktion (cd-, vinyl-, digital-, video-, og nodeudgivelser)
 • Rejselegater
 • Koncerter
 • Tværgående projekter der involverer andre kunstarter
Du kan ikke søge støtte til:
 • Allerede afholdte udgifter
 • Udstyr og grej
 • Fri musik
Støttebeløb

Der er ikke fastlagt et maksimumbeløb. Der gives typisk mellem 10.000 - 20.000 kr. I særlige tilfælde kan der bevilges højere beløb til større projekter.

Hvem vurderer min ansøgning?

Det er Kodas Legatudvalg, der vurderer din ansøgning til de kollektive båndmidler. Hvert år indstiller Kodas fire medlemsforeninger; DKF, DJBFA, DPA og Musikforlæggerne, hver en repræsentant der indgår i udvalget.

 

Kodas Legatudvalg for 2018

Martin Stauning (DKF)

Martin Stauning debuterede fra Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums solistklasse i oktober 2016. Han har blandt andet modtaget undervisning af Hans Abrahamsen, Bent Sørensen og Niels Rosing-Schow. Martin har skrevet musik for mange forskellige besætninger og arbejdet med lydinstallation og performance.  I 2015 blev Martin hædret med Axel Borup-Jørgensens komponistpris og modtog Léonie Sonning Stipendium og Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens legat i 2016.

Anja Følleslev (DJBFA)

Anja Følleslev udgør med tvillingesøsteren Betina Følleslev, gruppen Strawberry Blonde, som har udgivet to album - i 2009 og senest i 2012, og der er nyt materiale på vej i 2018. Hun har også soloprojektet The Red House. Anja Følleslev er til daglig leder af Studenterhuset i Odense. 

Anja Følleslev sidder også med i lytte-udvalget på UHØRT, samt i juryen for Odense Live Prisen og Årets Fynske jazzmusiker.

Peter Mesnickow (Musikforlæggerne)

Komponisten Peter Mesnickow er product, A&R og promotion manager hos Target Group, og har arbejdet på musikselskab- og forlag i snart 25 år. Han har også været skribent for diverse musikmagasiner, og booker/event manager for bl.a. klubberne The Black Cat og Faust. Han har via sit virke på musikselskaber arbejdet med et utal af forskellige navne som Martin Hall, Agnes Obel, Kenneth Bager, Nightwish, Vi Sidder Bare Her, Dimmu Borgir, Tue West, Saturnus, Juncker, The Savage Rose, og mange flere. 

Sara Indrio Jensen (DPA – Danske Populær Autorer)

Musiker, sanger og sangskriver Sara Indrio Jensen er uddannet percussionist fra det rytmiske musikkonservatorium. Hun har blandt andet spillet og indspillet med Eric Gadd, The Savage Rose og Rebecka Törnqvist blandt mange flere. Sara Indrio udgav sit tredje soloalbum ”Blodrød måne” i februar 2017. Hun står også bag de to projekt-albums, Break of Day med Fridolin Nordsø og The Latin Collective Vol. 1 med en stribe danske og internationale musikere i verdensklasse.  

Hvad lægger legatudvalget vægt på i ansøgningen?
 • At projektet har seriøs karakter, og at ansøgerens rolle fremgår tydeligt.
 • At projektet er klart beskrevet og med tydelig tilknytning til ansøgerens virksomhed som Koda-medlem.
 • At det på baggrund af ansøgningen kan vurderes, at der er rimelig sandsynlighed for, at projektet gennemføres.
 • Det er et krav, at størstedelen af det indspillede materiale er selvkomponeret.
 • Der ydes ikke støtte til allerede af­holdte udgifter eller til indkøb af udstyr.
 • Lydfiler afspejler projektet og/eller giver en klar indikation af ansøgers musikalske virke.
 • Vi anbefaler, at du prioriterer rækkefølgen af lydfiler, som udvalget skal høre.
Sådan udfylder du onlineskemaet
 • Ansøgning kan kun ske online.
 • Den skrevne del af ansøgningen er delt op i en ”motivation”, ”projektbeskrivelse” og ”om dig”.
 • Din projektbeskrivelse skal være kort og præcis. Der er derfor sat et maksimum på 1000 anslag til at beskrive dit projekt. Det svarer til ca. 10 linjer skrevet i Times New Roman pkt. 12. i et Word dokument.
 • Husk at angive, hvilket beløb du søger om.
 • Det er vigtigt, at det fremgår, hvem der er ophavsmand/mænd til værkerne.
 • Der er særlige krav til filformater. Læs mere under afsnittet krav til filformater
 • Din ansøgning er ikke korrekt afsendt medmindre du har modtaget en kvittering for modtagelsen.
 • Husk, at tjekke din kvittering for fejl og mangler.
 • Vi har ikke mulighed for at give dig support, når først ansøgningsmodulet er lukket.
Krav til filformater

 • Musik og videofiler kan kun uploades som mp3 og mp4. Du kan evt. bruge en converter til at ændre dine filer til det rette format.
 • De enkelte mp3 og mp4 filer må ikke være større end 8 MB
 • Tekster, noder og evt. uddybet budget kan kun uploades som word og pdf.

 

Sådan udbetales støtten
Udbetaling af arbejd-, studie- og rejselegater
 • Arbejdslegater og komponisthonorarer bliver udbetalt umiddelbart efter støttebevillingen er givet.
 • Rejselegater udbetales, når dokumentation for rejseomkostninger foreligger.
Udbetaling projekter (cd, vinyl, online, video, bog og nodeudgivelser)

Inden vi kan udbetale din støtte skal vi modtage A: Dokumentation for at projektet er færdig, B: Kreditering af Koda kultur og C: Regnskab. Dette gælder ikke arbejdslegater og rejselegater (se afsnittet ovenover).

Vær opmærksom på at vi skal have modtaget den nødvendige dokumentation inden fristens udløb og at tilsagnet om støtte bortfalder, hvis det ansøgte projekt ikke gennemføres inden for 1 år.  

Hvornår er et projekt færdigt?

A: Du skal kunne dokumentere at projektet er færdigt.

 • Fysisk udgivelse (cd, plade eller bog) eller artwork og betalt faktura fra et NCB godkendt trykkeri.
 • Online udgivelser - Vi skal have et link til en professionel onlineudbyder eller streamingtjeneste (Fx. spotify eller Itunes. Må ikke kræve login).
 • Musikvideoer kan lægges på YouTube

B: Kreditering af Koda kan ske på følgende måder:

 • På coveret af din udgivelse – Download Koda kulturs logo her
 • I forbindelse med en onlineudgivelse
 • Egen hjemmeside sammen med musikken
 • Offentlig Soundcloud kanal sammen med musikken
 • Youtube sammen med musikken

C: Regnskab

Støtten bevilges på baggrund af et underskud. Det betyder, at støttebeløbet fra de kollektive båndmidler og evt. andre indtægter ikke må overstige dine udgifter. Regnskabet skal derfor indeholde oplysninger om indtægter og udgifter forbundet med dit projekt. Med indtægter menes der legater, støtte fra andre organisationer, tilskud fra pladeselskaber, penge som er crowdfundet og lignende der kan være givet i forbindelse med projektet.

 • Oplys hvilken konto du ønsker pengene udbetalt til
 • Oplys om du ønsker beløbet skatteindberettet på dit Cpr- eller evt. Cvr-nummer

Du kan også se videoen: En guide til udbetaling af støtte

Frister og svar på ansøgningen
 • Ansøgningsfrist 1. februar 2018 kl. 15.00 (dansk tid)
  Ansøgninger og supplerende materiale, der modtages efter ansøgningsfristen bliver ikke behandlet.
 • Svar på din ansøgning fra 2018 kan forventes i løbet af juni 2018
Ved tilsagn om støtte
 • Dit projekt skal være færdiggjort et år efter tilsagnet er givet. Fristen fremgår af dit tilsagnsbrev.
 • Tilsagn om støtte bortfalder, hvis projektet ikke gennemføres inden for 1 år. Du er velkommen til at søge støtte igen til det samme projekt.
Problemer med din ansøgning
 • Tjek at alle krævede felter er udfyldt.
 • Tjek at du ikke har skrevet ugyldige tal eller bogstaver i felter, der ikke er beregnet til det.
 • Tjek at du ikke har skrevet for mange tegn i projektbeskrivelse og CV.
 • Tjek at Java Script er slået til.
 • Prøv med en anden browser f.eks. Google Chrome
 • Tjek dine filer. Filstørrelsen må ikke overstige 8 MB pr. fil og vi godtager kun mp3, mp4, pdf og word.
 • Du har været mere end 120 minutter om at udfylde ansøgningsskemaet.
 • Du har prøvet det hele og det virker stadig ikke. Send et skærmprint af din ansøgning til cif@koda.dk for support.
Sådan behandler vi dine data

Koda skal oplyse dig om, at vi er dataansvarlig for håndtering af de personoplysninger, du giver i forbindelse med din ansøgning om støtte fra Kodas kollektive båndmidler. Det sker for at kunne tage stilling til din ansøgning og – hvis du får positivt tilsagn (accept) – kunne kontrollere at du opfylder betingelserne for udbetaling, og lave selve udbetalingen.

Din ansøgning indsendes til Koda og behandles af Kodas Legatudvalg, som Koda derfor deler ansøgningsmaterialet med. Kodas Legatudvalg består af repræsentanter for Kodas fire medlemsforeninger: DKF, DJBFA, DPA og Musikforlæggerne. Medlemmerne af udvalget har tavshedspligt om ansøgerfelt og ansøgermateriale, samt om deres konkrete drøftelser og indstilling om tilsagn. Hvis Legatudvalgets medlemmer har fået kopi af noget ansøgningsmateriale, har de pligt til at slette dette ved udgangen af deres funktionsperiode, dog senest fem år efter deres behandling af det.

Din forpligtigelse

Koda går ud fra, at alle personer (ud over dig), der optræder i dit ansøgningsmateriale, har givet tilladelse til at oplysninger om dem bliver behandlet af Koda og Kodas Legatudvalg i forbindelse med behandlingen af din ansøgning.

Offentliggørelse af data

Koda har en legitim interesse i at offentliggøre hvem, der har fået tilsagn, om hvor meget og til hvilket formål. Desuden kan Koda benytte data om din ansøgning til statistiske formål og kan offentliggøre statistikken i anonymiseret og ikke-identificerbar form.

Ret til indsigt i data

Efter persondatareglerne har du ret til at anmode Koda om indsigt i de data, Koda har liggende om dig knyttet til din ansøgning (din ansøgning og vedhæftede filer).

Hvis din ansøgning bliver afslået eller ikke bliver fuldt ud imødekommet, kan det have flere årsager. Årsagerne kan være, at du ikke opfylder de formelle krav, men det kan også skyldes Legatudvalgets indholdsmæssig vurdering af din ansøgning. Legatudvalgets indstilling er fortrolig, og du kan ikke få indsigt i denne.

Du har også ret til berigtigelse eller sletning af data om dig, ret til begrænsning af og til at gøre indsigelse mod behandling af data samt retten til dataportabilitet, dvs. ret til at få udleveret en ”pakke” med dine data, som du kan bruge til andre ansøgninger end i Koda. Hensynet til Kodas lovpligtige dokumentation af sin støttevirksomhed kan dog begrænse din ret til sletning og begrænsning af behandling.

Klagemuligheder

Du kan klage til Datatilsynet over Kodas behandling af dine data.