Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2023
2022
2021
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Musiker og Musikbrancheordbogen

I begyndelsen af 2016 udgav en af den danske musikbranches mest erfarne konsulenter Michael Højris bogen ”Musiker & Musikbranche ordbogen” – et opslagsværk over 675 ord, begreber og vendinger, som enhver der arbejder med musik bør kende samt 10 artikler om pladekontrakter, publishing, booking, crowdfunding med mere.

Dette er Højris’ 4 branchebog. Hans nyeste udgivelse er ”Den nye musikbranche 3.0” fra 2018.

Her i brancheguiden kan du læse et uddrag fra bogen og blive klogere på nogle af de mange udtryk, som du vil støde på i dit arbejde med musikken. 

A

Arrangement bruges typisk i to sammenhænge

… et andet ord for ”koncert”, ”begivenhed” eller lignende.

… i forbindelse med ophavsret til musikværker. Beskrivelse af et bidrag til et musikværk der ikke udgør en egentlig medvirken til værkets skabelse men derimod en tilpasning af det færdige værk, f.eks. til en bestemt genre eller en bestemt orkesterbesætning. F.eks. et popnummer arrangeret som et heavy metal band ville spille det eller en jazzkomposition arrangeret således, at et symfoniorkester kan spille den.

Arrangør den der laver et arrangement.

Artwork [eng] grafisk illustration, fotografi o.l. der udgør det visuelle udtryk i forbindelse med et CD cover eller tilsvarende til brug for websites, plakater m.v. Bemærk at designere, illustratorer, fotografer m.v. typisk har ophavsret til det, de laver, og at det derfor er vigtigt at have skriftlige aftaler på plads med disse folk, før man bruger det, de har leveret.

Autor [eng] ophavsperson, rettighedshaver

 

B

Bandaftale Formel aftale mellem medlemmerne af en gruppe, et band/ensemble/orkester m.v.

Biblioteksafgift Rådighedsbeløb for grammofonplader. Offentlig støtteordning som kunstnere, hvis cd’er, grammofonplader og andre lydbærende materialer, som er udgivet i Danmark og som benyttes på bibliotekerne, kan ansøge om andel i.

Booklet hæfte indlagt i CD-æske.

Brand [eng] bruges om bl.a. virksomheders, produkters og kunstneres særlige varemærke og identitet.

Breakeven [eng] beskriver den situation hvor indtægter og udgifter ved en given aktivitet er lige store.

Bundle [eng] ”sampak”, anvendes i musikbranchen hovedsagelig i disse sammenhænge
… når et antal produkter sælges sammen til en samlet pris (f.eks. to-til-en-pris).
… når et produkt sælges i sammenhæng med et andet produkt, som da leveres gratis.
… når f.eks. en smartphone sælges med musikindhold installeret i telefonens hukommelse.
… når f.eks. et antal indspilninger på en streaming- eller downloadtjeneste kun kan streames/downloades som en helhed.

Business manager [eng] forretningsfører. Optræder typisk i udenlandske managementaftaler, hvor betegnelsen gælder den revisor eller lignende virksomhed, der varetager en kunstners økonomiske forhold (regnskabsførelse m.v.).

Buy-out [eng] benyttes typisk i forbindelse med opkøb af en virksomhed eller i forbindelse med engangsbetaling for en vare eller en tjenesteydelse. En master recording buy-out betyder således at den pågældende indspilning sælges til en fast samlet pris uden yderligere betaling (dvs. uden f.eks. royalties). I en kontrakt med et spillested betyder buy-out at spillestedet, i stedet for at sørge for f.eks. catering m.v., betaler bandet et beløb, så de selv sørger for det.

C

Catalogue [eng] Katalog. Benyttes typisk som betegnelse for udgivelser/indspilninger der er af ældre dato og ikke længere aktivt promoveres.

Clause [eng]”Paragraf”, afsnit/punkt i aftale/kontrakt.

Compilation [eng] Samling/opsamling. Benyttes typisk i forbindelse med pladeudgivelser bestående af enten en samling indspilninger med en række forskellige kunstnere eller en samling indspilninger med samme kunstner, men stammende fra andre/tidligere udgivelser med samme kunstner.

Copyright [eng] Ophavsret. Oftest grafisk repræsenteret ved © stammer fra amerikansk ophavsretsjura og har i en amerikansk sammenhæng ikke samme betydning som i f.eks. Danmark, da den juridiske opfattelse af ophavsret i USA og DK er meget forskellig.

D

DAB [eng] Digital Audio Broadcast – Digital Radio (i modsætning til analog radio, fx. FM-radio).

Demo kaldes også en prøveoptagelse. En optagelse af et eller flere musikværker der fortages forinden man igangsætter den egentlige optagelse af værkerne. Demooptagelser kan forekomme i såvel meget enkel kvalitet som i decideret studiekvalitet.

Detailsalg salg til forbrugerne via butikker.

Digital Rights Management [eng] forkortes ofte DRM. Dækker over en række systemer udviklet til at kontrollere brugen af musik- og video-filer.

Distribution fordeling af varer fra et centralt lager til detailhandelen eller til forbrugeren. I musikbranchen varetager distributionsselskaber også (efter aftale) visse promotion og markedsføringsaktiviteter.

Downloading handlingen at overføre digitale filer fra et web-sted til f.eks. en computer. Et download kan være
… permanent, f.eks. når man har købt en lydfil.
… midlertidigt, når det f.eks. kun kan aflyttes, når man er abonnent på en bestemt online (f.eks. streaming) tjeneste eller der f.eks. er sat en tidsbegrænsning på muligheden for at aflytte lydfilen.

E

EAN (opr. European Article Number, nu International Article Number), stregkodestandard som verden over anvendes til at mærke såvel fysiske som digitale produkter.

Endorsement [eng] ”påtegning”. Beskriver den situation hvor en person eller virksomhed (el.lign.) udtrykker sin støtte til, taler rosende om, anbefaler eller på anden måde fremhæver en anden person, en virksomhed eller et produkt.

Enhed [eng unit] betegner f.eks. et enkelt eksemplar af noget, f.eks. en CD. Når man da taler om salg af f.eks. 10 enheder menes dermed salg af 10 stk. CD.

F

Flat fee [eng] ”blokbeløb”. Betegnelse for større engangs- og forskudsbetalinger, f.eks. i forbindelse med aftaler om synkronisering, produktion og salg af merchandise o.l.

Force majeure [jura] term der beskriver i hvilke særligt ekstraordinære situationer, hvor en eller flere parter i f.eks. et aftaleforhold bliver ude af stand til at opfylde aftalen, kan friholdes for ansvar, uanset de ikke lever op til aftalen. På engelsk: Act Of God (Guds gerning).

Førstegangsudnyttelse begreb i Ophavsretten der handler om, at en ophavsperson til et værk (en komposition, en indspilning el.lign.) skal give sin tilladelse til at værket første gang udnyttes, dvs. udgives/offentliggøres.

H

Honorar vederlag, betaling, hyre.

I

Indie promo/promotion [eng] betegnelse for promotion, som varetages af en virksomhed eller personer udenfor f.eks. det pladeselskab eller musikforlag, som iværksætter denne promotion.

ISRC [eng] International Standard Recording Code. Producentkode, kode som identificerer en musikindspilning (gramex.dk og isrc.ifpi.com)

ISWC [eng] International Standard Work Code. Kode som identificerer et musikværk (koda.dk og iswc.org).

J

Joint release [eng] beskriver den situation hvor to kunstnere går sammen om at udgive et fonogram som indeholder begge kunstneres indspilninger – typisk på vinyl, hvor hver kunstner har en side for sig selv.

Joint Venture [eng] et forretningssamarbejde mellem to af hinanden uafhængige virksomheder.

K

Koncertarrangør person, forening eller virksomhed der tilrettelægger og afholder koncertarrangementer.

Kreditering Ophavsretsloven §3 siger, at enhver der har bidraget til skabelsen af et værk har ret til at blive nævnt/krediteret når dette værk anvendes offentligt. Dette gælder både ved f.eks. radioafspilning af et værk, eller ved angivelse af navn på f.eks. et CD-cover.

L

Library music [eng] musik skabt primært til brug i film, reklamer o.l.

Licensaftale beskriver f.eks. en aftale hvor den ene part giver den anden part lov til f.eks. at udgive en indspilning uden dermed at overdrage ophavsretten til indspilningen.

M

Major label/publisher betegnelsen major bruges om de multinationale pladeselskaber og musikforlag/publishers som ejes af selskaberne Sony, Warner og Universal. Man taler også nogle gange om mini-majors. Med det menes andre selskaber der pga. deres størrelse og geografiske udbredelse stort set er sammenlignelige med de egentlige majors.

Master
…den endelige lydbearbejdelse af en musikindspilning der gør den klar til mangfoldiggørelse og udgivelse.
mastered-for-iTunes er et særligt masteringformat som er optimeret til Apple-platformen iTunes. … analog master en masterindspilning (typisk) på 1/4”-spolebånd, som anvendes til at skære matricen til fremstilling af en vinylplade.
digital master en masterindspilning (typisk) på harddisc eller andet digitalt medie, som anvendes til at fremstille glasmasteren som anvendes til at fremstille en CD. En digital master indeholder foruden musikken også typisk alle de data, der identificerer indspilningen, producenten og de som medvirker på den (ISRC-kode) og det indspillede værk (ISWC) samt oplysning om pladeselskab, udgivelsesnummer, spilletid mv.

Monetization [eng] ”skabe indtægt”. Begrebet dækker over muligheden for at tjene penge på aktiviteter, der ikke i sig selv er indtægtsgivende, f.eks. videovisning på YouTube, hvor man (hvis man tillader visning af reklamer sammen med sin video) kan indgå aftale med YouTube om at modtage en andel af de indtægter den pågældende reklame måtte generere når den vises sammen med videoen.

O

Ophavsperson den der skaber noget, i denne sammenhæng komponist, tekstforfatter, sangskriver.

Option [eng] en mulighed. Benyttes i musikbranchen til at beskrive den førsteret en part har til f.eks. at indgå en kontrakt eller forlænge denne. Den kontrakten omhandler vil kun kunne indgå aftale med 3.mand, hvis den første part ikke ønsker at gøre brug af sin option.

Overenskomst typisk betegnelsen for aftaler mellem fagforeninger og arbejdsgivere, men bruges også ofte som synonym for aftale eller kontrakt.

P

Pitching [eng] ”kaste bolden” begrebet stammer f.eks. amerikansk baseball. Betyder i musikbranchen fortrinsvis at foreslå noget, f.eks. foreslå en bestemt melodi/sang til en reklame (sync pitching) eller foreslå et musikværk/en sang til en bestemt kunster.

Pladekontrakt aftale mellem udøvende kunstner og musikselskab om indspilning og udgivelse af en eller flere sange fremført af kunstneren. Aftalen indebærer typisk, at selskabet investerer i såvel indspilning som i promotion og markedsføring af udgivelse og kunstner.

Plagiat [jura] kopi, efterligning som af ophavspersonen påstås af være en original. Juridisk term der beskriver en kopi, der i ophavsretslovens forstand er ulovlig.

Playlist [eng] liste (på radiostation) der angiver hvilke udgivelser/nummer, der skal spilles, hvornår på dagen/døgnet samt med hvilken hyppighed.

Pligtaflevering bestemmelse i Lov om Ophavsret der fastslår at alle producenter af fonogrammer, videogrammer, tryksager m.v. er forpligtet til at indlevere et eksemplar til Statsbiblioteket (pligtaflevering.dk).

Plugging-møde møde på en radiostation hvor musikselskabernes radio-promotere kommer for at præsentere deres kunstneres nye udgivelser.

Podcast [eng] Personal On-Demand Broadcasting. Gratis/non-kommerciel udsendelse af radio- og videoprogrammer via internet, hvor brugeren selv bestemmer tidspunktet for lytning/visning.

Producent betegnelse for person eller virksomhed (oftest pladeselskab) der varetager produktionen (i betydningen fremstillingen) af f.eks. en musikudgivelse. Angives typisk med ℗

Produktionsaftale betegner typisk aftale mellem kunstner og indspilningsstudie vedrørende samarbejde omkring indspilning og efterfølgende udgivelse via et pladeselskab.

Promotion [eng] optræder i musikbranchen hovedsagelig i to sammenhænge
… fællesbetegnelse for PR, reklame, markedsføring
… noget der bortgives i reklameøjemed (f.eks. promotioneksemplarer af f.eks. en CD).

Provision anvendes i to betydninger
… betalingsform. En manager aflønnes f.eks. typisk med en provision, dvs. en %-del af kunstnerens indtægter.
… [eng] bestemmelse i kontrakt.

Public service [eng] betegnelse for bl.a. stats/offentlige radio-/tv-stationer, der formodes at have en særlig forpligtelse mht., at forsyne offentligheden med det bedste og bredeste programtilbud.

Publishing [eng] benyttes i flere betydninger
… generel betegnelse for rettighederne til et musikværk og de indtægter som værket måtte opnå.
… aktiviteten at udgive et musikværk.
… aktiviteten at udgive et musikværk i betydningen at indgå en aftale med et musikforlag (en publisher).

R

Recoupment [eng] modregning, benyttes især i forhold til udbetaling af forskud samt vedr. f.eks. udgifter på en produktion der fratrækkes før der afregnes royalties til kunstnerne.

Release [eng] udgivelse

Remix [eng] fornyet mixning, benyttes i en række sammenhænge i forbindelse med musikudgivelse:
… tilvejebringelse af et mix af indspilningen med en særlig lyd eller kunstnerisk egenskab
… tilvejebringe et mix af indspilningen der er særligt radio- eller danseegnet
… tilvejebringe et mix af indspilningen lavet af en særligt prominent kunstner/remix’er.

S

Sample [eng] ”prøve”, en kopi af et brudstykke af en musikindspilning, Som hovedregel kan man sige, at hvis det man har samplet er noget, der kan genkendes, skal man have en tilladelse fra ophavspersonen og fra det pladeselskab der har udgivet den indspilning man ønsker at sample fra.

Score [eng] noteret musik, node(r) benyttes typisk om større orkesterværker og filmmusik.

Social media [eng] sociale medier, f.eks. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter o.l.

Streaming [eng] digital tjeneste hvor brugeren har adgang til afspilning af musikindspilninger, så længe brugeren er online. Er brugeren offline vil repertoiret ikke være tilgængeligt med mindre tjenesten konkret tillader dette, eller man har købt indspilningerne som download.

Studieliste dokument, også kaldet ‘gramexliste’, som bl.a. indeholder angivelse af hvilke musikværker man har indspillet samt hvilke musikere/solister der har medvirket.

T

Tariffen anbefalet minimumssats for betaling fastsat af musikernes og artisternes organisationer DMF og DAF.

Teaterkoncert særlig dansk ”opfindelse” hvor musik fremføres i sammenhæng med en teateropførelse, men som ikke er en egentlig musikdramatisk forestilling. Kræver særlig aftale med Koda.

Topline(r) [eng] tekst og melodi ”lagt oven på” en underliggende musikkomposition, topliner en person der skaber en topline

Transmission benyttes typisk om ikke-interaktiv udsendelse i radio/tv, samt via internet.

U

Udviklingsaftale betegnelse for en aftale mellem kunster og f.eks. manager, pladeselskab, musikforlag eller lignende som omhandler et samarbejde hvorigennem kunstnerens talent, kunstneriske udtryk og kommercielle potentiale udvikles og optimeres.

V

Vederlag typisk betaling af et pengebeløb til gengæld for en ydelse, kan også omhandle andet i tilfælde af bytteaftaler, Quid pro Quo.

Venue [eng] se spillested. spillested lokalitet hvor der afholdes koncerter.