Kodas oversigt over relevante ordninger og puljer under coronakrisen

Siden er senest opdateret den 13. maj 2020

Herunder kan du læse om de puljer og hjælpeordninger, vi fra Kodas side har vurderet, er relevante for vores medlemmer at kende til i forhold til coronakrisen.

 

For kunstnere eller freelancere og mindre musikforlag

Selvstændige/freelancere (Erhvervsstyrelsen) – frist 30. juni

Selvstændige små virksomheder og freelancere er omfattet af samme ordning – med lidt lempede dokumentationskrav for freelancerne. Ordningen gælder fra 9. marts til 8. juli 2020.

Ordningen dækker personer med B-indkomst på minimum 120.000 kr. i 2019, svarende til mindst 10.000 kr. månedligt i gennemsnit.

Selvstændige, der på tro og love anfører, at de forventer et tab i indkomst på mindst 30 pct. i perioden 9. marts til 8. juli 2020 som konsekvens af corona-virus, kan midlertidigt få dækket 90 pct. af det forventede tab i indkomsten, dog maksimalt 23.000 kr. per måned.

Det betyder, at hvis ens 2020-forventninger er på niveau med 2019-minimum, er der kun udsigt til kompensation, hvis indkomsttabet er på mindst 9.000 kr. over perioden 9. marts til 8. juli 2020.

Kompensationen skal tilbagebetales, hvis du som selvstændig/freelance opnår en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.

Ordningen kan også anvendes af mindre musikforlag, hvis indehaveren:

 • Ejer mindst 25 pct. af virksomheden
 • Har en omsætning på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned
 • Selv arbejder i virksomheden
 • Har oplevet et fald i omsætningen på mindst 30% som følge af coronavirus/covid-19
 • Har maksimalt 25 fuldtidsansatte.

For ganske få medlemmer kan der måske være tale om at medlemmets ægtefælle har status som medarbejdende ægtefælle. I så fald hæves loftet for den maksimale kompensation med 100 pct., svarende til 46.000 kr. Kompensationen er skattepligtig.

For kunstnere, der er ”kombinatører”, dvs. også har A-indkomst - kunststøtteordning

Kunststøtteordning (Slots- og Kulturstyrelsen) - frist 8. juni


Relevant for Koda-medlemmer - også dem der supplerer indkomsten med for eksempel musikskoleundervisning.

 • Kan søges ved patchwork A+B-indkomst
 • Lavere krav til tidligere indtægt (100.000/år i et af de tre tidligere år)
 • Kan ikke søges, hvis man ”har ret til andre offentlige ydelser”, fx er på fulde dagpenge.
 • Efterløn og folkepension er ikke hindring for ansøgning. Kan også godt søges, hvis man er på supplerende dagpenge, men de modregnes i kompensationsbeløbet
 • Kræver et forventet tab i indkomst på mindst 30 pct. i perioden 9. marts til 8. juni 2020 (muligt perioden forlænges) som konsekvens af corona, og kan få dækket 75 pct. af det forventede tab i indkomsten, dog maksimalt 23.000 kr. per måned.
 • Tabet skal være på mindst 30 pct., dvs. mindst 7.500 kr. over april-juni 2020.
 • Kompensationen skal tilbagebetales, hvis du som selvstændig/freelance opnår en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.

”Kan søges af kunstnere, der har en samlet A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mellem 100.000 kr. og 800.000 kr. årligt, svarende til mindst 8.333 kr. og maksimalt 66.667 kr. månedligt i gennemsnit i ét ud af de seneste tre år med udgangspunkt i årsopgørelser fra 2017, 2018 og 2019.”

For kunstnere der har ikke-kunstnerisk deltidsarbejde

Kombinatører (Erhvervsstyrelsen) – frist 31. juli

Som en del af støtteordningerne under Erhvervsstyrelsen kom der også en kombinatør-ordning i aftalen af 18. april 2020.

Relevant for kunstnere, der har ikke-kunstnerisk deltidsarbejde, men ikke hvis man er på supplerende dagpenge. Sammenlignet med Kunststøtteordningen er kompensationsgraden højere, men kompensationsloftet er lavere. I øvrigt gælder:

 • Seneste år: Mindst 10.000 kr. i snit pr. måned
 • Seneste år: Max. 20.000 kr. og 55 pct. beskæftigelsesgrad via A-indkomst og mindst 5.000 B-indkomst i snit pr. måned (fra ”arbejdsindsats”)
 • Kan ikke søges, hvis man ”har ret til andre offentlige ydelser”, fx dagpenge – også supplerende dagpenge, eller er på kontanthjælp.
 • Kræver, at man forventer indkomsttab på mindst 30 pct. i forhold til tilsvarende periode i forudgående år (bliver nok præciseret).
 • Kan få dækket 90 pct. af tabet, men loftet for kompensation er 20.000 kr. pr. måned.
 • Kompensationen skal tilbagebetales, hvis du som selvstændig/freelance opnår en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.

Læs mere og ansøg her

Særligt for musikforlag

Dækning af virksomhedens faste omkostninger kan være relevant. Den kræver samarbejde med en revisor. Koda vil kunne bidrage med dokumentation for forventet fald i omsætning som følge af COVID-19.

For perioden fra og med 9. marts til og med 8. juli 2020 kan man få dækket en andel af sin virksomheds faste omkostninger til fx afskrivninger, husleje, anden leje og leasing samt renteomkostninger.

Ordningen kræver, at virksomheden har faste omkostninger for mindst 12.500 kr. i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juli 2020, og forventer et fald i omsætningen på mindst 35 pct. i hele perioden.

Man kan få kompensationen for op til 80 pct. af virksomhedens faste omkostninger. Ansøgning skal udarbejdes i samarbejde med en uafhængig, godkendt revisor.

Lønkompensations-ordningen er nok ikke relevant, da den forudsætter man har sendt folk hjem, der ikke kan arbejde hjemmefra.

Øvrige ordninger der kan være relevante
Afbødning for dagpengemodtagere

Perioden fra og med 9. marts til og med 30. juni medtælles ikke i den lediges dagpenge­ancienni­tet. Kræver, man er medlem af en a-kasse i perioden. Hvis man efter den 9. marts har opbrugt sin dagpengeret og meldt sig ud af sin a-kasse, kan man genindmelde sig med ret til dagpenge indtil 30. juni. Det kræver, at man genindmelder sig i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 30. juni 2020 og efterbetaler kontingent for den udmeldte periode.

Større lånemulighed for studerende

Studerende og elever på ungdomsuddannelserne kan optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kr. per måned ud over de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder. Det svarer til, at der kan optages 2 måneders ekstra SU-lån pr. måned. Som udgangspunkt gælder denne ret for marts og april 2020. Retten forlænges, hvis situationen kræver det. Muligheden fremgår af de digitale ansøgningssystemer snarest muligt.

Kompensation til arrangører

Man kan søge kompensation for arrangementer, der skulle have haft flere end 350 deltagere (ændret fra 1000/500 for risikogrupper).

Ordningen dækker 1) enkeltstående arrangementer, 2) arrangementer, der skulle være holdt mindre hyppigt end dagligt”, fx ugentligt, og 3) arrangementer, der skulle have været holdt dagligt i en periode på højst 4 uger pr. lokation, fx turnerende musicals.

Der kan kompenseres for tab af indtægter fra en række forskellige kilder, fx indtægter fra billetsalg, honorar til kunstnere, salg af mad/drikkevarer og merchandise, reklameindtægter mv.,

Det er en forudsætning, at kompensationen ikke resulterer i en fortjeneste.

Ordningen er forlænget til at gælde arrangementer, der var planlagt til afholdelse i perioden fra og med den 6. marts 2020 til og med den 31. august 2020.