Medlemserklæring komponist/forfatter

1 Oplysninger
Oplysninger
1

Oplysninger om dig

*

Vær opmærksom på, at det navn du opgiver, skal være dit fulde navn, som det fremgår af din personattest eller i dit pas

*

Indtastes uden bindestreg. Har du ikke et dansk cpr-nr. skal du indtaste din fødselsdato efterfulgt af fire nuller (0000).

Adresse

*
*
*
*

Kontaktoplysninger

*
*
*

Bankoplysninger

Koda udbetaler automatisk til din Nemkonto. Hvis du ikke har Nemkonto, vælg "Anden konto" og udfyld felterne.

*
*
*

Nyhedsbrev

*

Jeg vil gerne modtage Kodas medlemsnyhedsbrev og opdateres med vigtig information om udbetalinger, støttemuligheder, gratis medlemsarrangementer og udviklingen i musikbranchen.

Jeg ønsker ikke at modtage nyhedsbrevet og modtager udelukkende meget væsentlig medlemsinformation.

Samtykkeerklæring

Jeg giver hermed samtykke til, at Koda kan videregive mine kontaktoplysninger (e-mail) til personer, der til Koda har oplyst, at de ønsker at lave forretningsmæssige aftaler med mig. Jeg er opmærksom på, at jeg til enhver tid kan trække mit samtykke tilbage.

*

Betingelser

*

Overdragelse af eneforvaltningsretten
Jeg overdrager herved Koda eneforvaltningen af retten til offentlig fremførelse af mine værker, samt eneforvaltningen af samtlige mine lydfæstningsrettigheder (retten til at overføre værket på indretninger, som kan gengive det, såsom plader, compact-discs, bånd, videogrammer, lydfilm eller enhver tilsvarende nuværende eller fremtidig indretning).
Overdragelsen omfatter ikke retten til dramatiske opførelser af operaer, operetter, musicals, balletter, pantomimer og revyteaterforestillinger.
Overdragelsen indebærer, at Koda har fuldmagt til på mine og mine arvingers vegne at påtale enhver krænkelse af disse rettigheder til mine værker og til at foretage ethvert retligt eller faktisk skridt, som måtte være nødvendigt for at beskytte disse rettigheder.
Overdragelsen giver Koda ret til at lade de omfattede rettigheder helt eller delvist repræsentere ved tredjemand, såvel i Danmark som i resten af verden.

Opdeling af rettigheder
Et medlem kan begrænse sin bemyndigelse til Koda, så Kodas forvaltning kun omfatter visse kategorier af rettigheder. Koda opererer med følgende kategorier af rettigheder:
1. Almindelig offentlig fremførelse
2. Broadcast
3. Online (undtagen broadcast)
4. Fono-mekanisk
5. AV-mekanisk
6. Synkronisering
Der er endvidere mulighed for at opdele rettighederne geografisk.
Hvis et medlem ønsker at begrænse sin bemyndigelse ved at trække en sådan kategori ud af rettighedsforvaltningen hos Koda, kan det ske ved indmeldelsen eller med et opsigelsesvarsel på seks måneder til udgangen af Kodas regnskabsår.

De omfattede værker
Overdragelsen gælder for samtlige mine musikværker og tekster, som hører til musikværker, både dem der allerede eksisterer, og dem jeg måtte skabe i fremtiden. For værker, hvor jeg allerede måtte have disponeret over de rettigheder, som omfattes af denne aftale, er Koda berettiget til at forlange, at jeg fremlægger alle oplysninger og dokumenter, som er nødvendige for at fastslå rækkevidden af sådanne dispositioner.

Dokumentation og anmeldelse
Jeg forpligter mig til at levere Koda anmeldelser af mine eksisterende værker og til at supplere med anmeldelser af nye værker, så snart de kommer til. Jeg forpligter mig desuden til at forsyne Koda med alle de oplysninger om mine værker, som er nødvendige af hensyn til Kodas arbejde med opkrævning, registrering og afregning.

I givet fald er jeg forpligtet til overfor Koda at dokumentere, at jeg ejer eller repræsenterer rettighederne til de værker, som jeg har anmeldt til Koda, og at alle nødvendige tilladelser fra andre rettighedshavere er indhentet. Jeg er bekendt med, at det efter Kodas vedtægter er en betingelse for at modtage vederlag for benyttelsen af et værk, at det er korrekt anmeldt.

Fordeling af vederlag
Jeg er indforstået med, at jeg i enhver henseende er underkastet Kodas regler vedrørende fordelingen af de vederlag, som rettighedsforvaltningen efter denne aftale kaster af sig. Dette gælder ikke kun de i Kodas vedtægter fastsatte regler, men også enhver bestemmelse i denne henseende, truffet af Kodas bestyrelse.

Forlagsaftaler
I den udstrækning Kodas vedtægter og de trufne bestemmelser giver mulighed for, at jeg ved forlagsaftaler kan overdrage eller erhverve andele i vederlagsbeløb, skal der straks ske anmeldelse til Koda. Det skal i sådanne aftaler udtrykkeligt nævnes, at indkassering og fordeling af vederlag skal ske gennem Koda eller de med Koda samarbejdende selskaber.

Rettighedernes overgang
Når jeg dør og mine ophavsrettigheder går i arv, er mine arvinger forpligtet til at respektere denne medlemserklæring på samme måde som jeg selv. Såfremt rettighederne går i arv til to eller flere personer, er disse dog forpligtet til at udpege én repræsentant, som med bindende virkning for alle arvinger kan repræsentere dem i forhold til Koda, samt modtage alle beløb, som måtte udbetales fra Koda.
Jeg er i øvrigt indforstået med, at Koda kun udbetaler til medlemmer, der har komponeret, forfattet eller forlagt de værker, som er omfattet af rettighedsforvaltningen. Jeg er derfor afskåret fra at overdrage retten til at modtage vederlag fra Koda til tredjemand, bortset fra hvad der følger af forlagsaftaler med forlag, der er medlem af Koda eller et af Kodas udenlandske søsterselskaber.

Ikke-kommerciel anvendelse
Uanset bemyndigelsen til Koda er et medlem berettiget til at udstede licenser for ikke-kommercielle anvendelser af enhver rettighed, kategori af rettigheder eller type af værker og andre frembringelser efter eget valg. Kodas bestyrelse fastsætter, under hensyntagen til mulighederne for en administrativ hensigtsmæssig forvaltning, nærmere retningslinjer om, hvad der i denne sammenhæng forstås ved ikke-kommerciel anvendelse og hvad der forstås ved kategorier af rettigheder og typer af værker og andre frembringelser. Disse retningslinjer offentliggøres på Kodas hjemmeside