Projektpuljen

Formålet med puljen er at støtte større projekter eller kommunikationstiltag i ind- og udland, fx festivaler, events eller kampagner med fokus på skabelse og formidling af ny musik, som ikke nødvendigvis er forankret i en specifik musikalsk faglighed. Der skal være tale om projekter med en vis rækkevidde, eller tiltag som skønnes at have bred, national interesse og appel.

Næste ansøgningsfrist er d. 25. september kl. 15

ANSØG HER

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af organisationer, foreninger, festivaler, institutioner og andre større aktører.

Hvad kan der søges støtte til?

Projektpuljen støtter udgifter forbundet med realiseringen af det ansøgte. Det er muligt at søge til flere forskellige poster/emner i den samme ansøgning. Der kan max søges en gang pr. kalenderår til det samme projekt, men der kan godt søges flerårige tilskud, dog max for en treårig periode.

Hvad skal ansøgningen indeholde?
 • Kontaktoplysninger, Navn, Adresse, email og telefonnummer
 • CVR-nr.
 • Ansøgning/projektbeskrivelse, herunder redegørelse for forventninger til opfyldelse af puljens formål samt forventet effekt
 • Introduktion til ansøger og eventuelle samarbejdspartnere (forening, institution mv.)
 • Budget, herunder oplysninger om øvrige tilskudsydere og finansieringsplan (både ansøgte og bevilgede beløb)
 • Tidsplan
Hvornår er fristen?

Ansøgningsfristen er 25. september 2019. Ansøger kan desuden i visse tilfælde blive indkaldt til et uddybende møde eller en fremlæggelse for udvalget.

Ansøgning foretages via den fælles ansøgningsportal koda.onlinelegat.dk

Forventeligt vil der fra 2020 være tre årlige ansøgningsfrister.

Hvem vurderer ansøgningen?

Det faglige udvalg, der vurderer ansøgningen, er sammensat af fire medlemmer af Kodas bestyrelse, samt en repræsentant fra Kodas ledelse. Udvalget består i 2019 af:

 • Anna Lidell (DJBFA)
 • Bent Sørensen (DKF)
 • Eva Hein (Koda)
 • Niels Mosumgaard (DPA)
 • Ole Dreyer (Musikforlæggerne)
Støttebeløb

Støtten gives som udgangspunkt som tilskud, men kan i visse tilfælde gives som en underskudsgaranti.

Der skal indsendes regnskab (dokumentation på udgifter) senest et år efter bevillingen. Ved flerårige aftaler, skal der ske årlig opfølgning på aftale om støtte efter nærmere aftale med Koda.

Hvornår får du svar?

Ansøgere får svar ca. 1 måned efter ansøgningsfristen. Ved afslag må man være forberedt på, at der ikke gives individuel begrundelse.