Kodas generalforsamling 2017

Der er vigtige emner på dagsordenen ved Kodas generalforsamling den 27. april 2017. Fem ud af ni poster i Kodas bestyrelse er på valg. Der er nye regler for stemmeret. Og der skal stemmes om retningslinjer for Kodas fradrags- og fordelingspolitik. Endelig bliver et nyt tiltag præsenteret: den årlige gennemsigtighedsrapport, der for første gang ledsager årsregnskabet.

Forbered dig på Kodas generalforsamling 2017 ved at læse mere under følgende overskrifter:

Valg til bestyrelsen

Som en følge af de nye vedtægter, der blev vedtaget i efteråret, er der nu for første gang direkte valg af medlemmer til Kodas bestyrelse på generalforsamlingen. Fem ud af ni bestyrelsesposter er på valg i 2017. To af de fem skal være musikforlæggere, og tre skal være autor-medlemmer. Kun de poster, der udgøres af de respektive formænd for foreningerne og musikforlæggerne, er ikke på valg.

Ønsker du at stille op til Kodas bestyrelse

Du er berettiget til at stille op til Kodas bestyrelse, hvis du er et stemmeberettiget
medlem af Koda.

Læs mere om hvem der kan stemme og stille op til bestyreslsen

Hvis du ønsker at stille op, skal du meddele det senest 15. marts ved at sende en mail til generalforsamling@koda.dk.

Om bestyrelsesarbejdet

At påtage sig en bestyrelsespost er et vigtigt stykke arbejde. Det er også til tider en ganske tidskrævende og kompleks opgave, der stiller store krav til de enkelte medlemmers bidrag. Så til dig, der overvejer, om en plads i bestyrelsen er noget for dig, har vi lavet en beskrivelse af, hvad bestyrelsesarbejdet egentlig går ud på, hvad det kræver og hvilket ansvar, der følger med.

Læs mere om bestyrelsesarbejdet

Hvis du vil vide mere

Den 5. april kl. 17 afholder vi et medlemsmøde om netop bestyrelsesarbejdet. Mødet afholdes på Koda, og alle er velkomne.

Tilmeld dig medlemsmødet her

Hvem kan stemme?

Du kan deltage i afstemninger på Kodas generalforsamlinger og stille op til Kodas bestyrelse, hvis du opfylder kriterierne for stemmeberettigelse, som er beskrevet i Kodas vedtægter.

Du er stemmeberettiget, hvis du opfylder ét af følgende kriterier:

 1. Hvis du havde stemmeret på tidspunktet for vedtagelsen af de nuværende vedtægter. Det vil sige, at du har stemmeret, hvis du den 8. december 2016 var medlem af enten DPA, DJBFA, DKF eller Musikforlæggerne.

 2. Hvis du som autormedlem af Koda har haft en indtjening på mindst kr. 4.000 i gennemsnit pr. år i mindst tre på hinanden følgende år, eller har opnået en indtjening på mindst kr. 30.000 inden for et år.

 3. Hvis du som forlagsmedlem af Koda har opnået en indtjening på mindst kr. 10.000 i gennemsnit pr. år i mindst 3 på hinanden følgende år, eller har opnået en indtjening på mindst kr. 100.000 inden for et år.

Se §3, stk. 3 på side 2 i Kodas vedtægter

Se også § 16 i forhold til særlige bestemmelser for forlagsafstemninger på side 8 
Kodas vedtægter

Har du stemmeret?

Hvis du er i tvivl, om du har stemmeret, kan du kontakte Forlags- og medlemsservice på medlem@koda.dk.

Bestyrelsens indstillinger til afstemning

På generalforsamlingen skal der tages beslutning om Kodas overordnede fordelingspolitikker.

Bestyrelsen har udarbejdet en indstilling til hvert enkelt punkt, som vil blive bragt til afstemning et ad gangen:

Ifølge Kodas nye vedtægter skal bestyrelsens ovenstående indstillinger være tilgængelige på Kodas hjemmeside senest 1. marts 2017.

Forslag fra medlemmerne
Deadline 15. marts

Der er deadline for forslag fra medlemmerne til Kodas generalforsamling den 15. marts. Det gælder for alle typer af forslag - også forslag:

 • der vedrører bestyrelsens indstillinger
 • om opstilling til poster som bestyrelsesmedlemmer og revisorer.

Alle indkomne forslag vil kunne læses på Kodas hjemmeside senest 15 dage før generalforsamlingen.

Forslag skal mailes senest den 15. marts til generalforsamling@koda.dk.

Kodas generalforsamling 2017: Praktik og dagsorden

Kodas generalforsamling afholdes torsdag den 27. april kl. 15-19 på Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K. 

Alle medlemmer af Koda er velkomne til at møde op, men kun stemmeberettigede medlemmer kan deltage i afstemningerne.

Læs mere om hvem der kan stemme

Tilmelding

Af hensyn til forplejning og andet praktisk vil vi være rigtig glade for en tilmelding fra alle, der ønsker at deltage i mødet. Tilmeldingen er ikke bindende.

Tilmeld dig Kodas generalforsamling 2017

Fuldmagt

Er du forhindret i al deltage, har du mulighed for at afgive din stemme via fuldmagt via en formular, som du kan finde her på siden, når den endelige dagsorden findes efter den 12. april. 

Foreløbig dagsorden
 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om årets virksomhed.
 3. Fremlæggelse af det årlige regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af den årlige gennemsigtighedsrapport til godkendelse.
 5. Beslutning om den generelle politik for fradrag i rettighedsindtægter (herunder ”kulturelle midler på grundlag af bestyrelsens indstilling.
 6. Beslutning om den generelle investeringspolitik for rettighedsindtægter og eventuelle indtægter fra investering af rettighedsindtægter, på grundlag af bestyrelsens indstilling.
 7. Beslutning om den generelle politik for fordeling af skyldige beløb til rettighedshavere, på grundlag af bestyrelsens indstilling.
 8. Beslutning om den generelle politik for anvendelse af beløb, der ikke kan fordeles, på grundlag af bestyrelsens indstilling.
 9. Beslutning om anvendelse af beløb, der ikke kan fordeles, for det afsluttede regnskabsår, på grundlag af bestyrelsens indstilling.
 10. Fastsættelse af vederlag for Kodas bestyrelse, på grundlag af bestyrelsens indstilling.
 11. Valg af medlemmer og suppleanter til Kodas bestyrelse.
 12. Valg af en ekstern, statsautoriseret revisor.
 13. Valg af tre kritiske revisorer og to suppleanter for disse.
 14. Forslag til nye vedtægter, blandt andet om uafhængig klageinstans.
 15. Øvrige forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
 16. Evt.
Følg med hjemmefra

Generalforsamlingen live-streames.

Overblik: Hvad sker hvornår?

1. marts

 • Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen offentliggøres her på siden.
   

15. marts

 • Deadline for forslag fra medlemmerne, både hvad angår bestyrelsens indstillinger til de forskellige dagsordenspunkter og opstilling til valg på de forskellige poster.
   

5. april

 • Infomøde for medlemmer: Introduktion til bestyrelsesarbejdet.

12. april

 • Medlemmerne indkaldes til Kodas generalforsamling med den endelige dagsorden. Indkaldelsen vil indeholde bestyrelsens samlede forslag og eventuelle forslag fra medlemmerne. Indkaldelsen vil også indeholde bestyrelsens forslag til en vedtægtsændring om etablering af en uafhængig klageinstans.
 • Fuldmagtsblanket kan findes her på siden.
 • Gennemsigtighedsrapport offentliggøres på koda.dk.
 • Årsregnskab offentliggøres på koda.dk.

25. april kl. 15.00

 • Frist for indlevering af fuldmagt.
   

27. april kl. 15-19

 • Kodas ordinære generalforsamling