Formandens beretning

Ny virkelighed - ny indsigt

Hvordan rimer endnu et rekordår i Koda med udfordringer på både det globale og lokale marked?

Til en start handler det om en direktion, en medarbejderkreds og et politisk strategiarbejde i bestyrelsen, som hænger sammen. Et arbejde der fra alle sider af forretningen udføres med vågen opmærksom på, hvor markedet er udfordret, og hvor der er muligheder.

Der er to indtægtsstrømme, som flyder sammen i Koda i disse år. Den analoge, som på liveområdet og broadcast, stadig er levende og velfungerende og så den digitale, hvor indtægterne er stigende, men hvor en alt for stor del af indtægterne desværre flyder udenom rettighedshaverne.

Det har været let at pege på de efterhånden mange lovlige tjenester og sige, at de ikke vil betale for varerne, at musikken bliver for billig og dermed mister værdi for brugerene. Men det er mere rigtigt at sige, at de digitale tjenester er mange forskellige, som arbejder under ulige, for ikke at sige unfair vilkår.

På den ene side er de etablerede musik-streamingtjenester. De arbejder som rigtige købmænd, der gerne vil sælge musikken, men som må kæmpe på to fronter.

Dels skal de udgøre et attraktivt alternativ til ulovlige tjenester, som for flere af dem betyder, at de må have en gratisdel. Den er vi  ikke er glade for, men der er ingen tvivl om, at den har været vigtig i forhold til at flytte brugere fra pirattjenester til lovlig streaming. Fremadrettet bør fokus ligge på at få flyttet brugerne fra gratis brug til betaling.

Dels kæmper de mod store globale spillere, der med rygdækning fra en forældet EU-lovgivning tjener enorme summer på at stille bruger-uploadet indhold til rådighed uden at være forpligtet til at betale rettighedshaverne for brugen af den.

Det er ikke i orden, for det er præcis der, en meget stor del af pengene i den digitale verdens nye distributionsnet forsvinder hen. Fra Kodas side kæmpede vi også i 2015 en hård politisk og forretningsmæssig kamp for at få politikerne til at forstå, at de må gøre noget. Justere lovgivningen, simpelthen, så de store globale sociale netværk ikke løber med pengene for næsen af alle dem, der skaber indholdet.

2015 var også naturligt præget af, at Parlamentet i Bruxelles vedtog direktivet om kollektive forvaltningsselskaber. Koda har været aktive i dialogen og diskussionerne med politikere i årene op til, og man kan ikke sige, at indholdet kom bag på os. Vi fik, i samarbejde med den europæiske komponistforening ECSA og den europæiske forening for forvaltningsselskaber GESAC, to afgørende punkter med i direktivet. Det ene var en fastholdelse af det eksklusive medlemskab, hvor medlemmer af Koda overdrager forhandlingsretten af deres værker til Koda, så vi i fælleskab står stærkere. Det andet en fastholdelse af de gensidige aftaler om fradrag til kulturelle formål, som vores globale fællesforening CISAC har skabt.

Der er dog forbehold for det eksklusive medlemskab, fordi det med det nye direktiv bliver muligt at tage kategorier af rettigheder ud til egen forvaltning eller forvaltning hos andre forvaltningsselskaber. Det er en del af den tanke om konkurrence mellem forvaltningsorganisationer, som er den røde tråd i direktivet. Et grundlæggende princip vi kun kan tilslutte os, fordi medlemmer selvfølgelig skal have mulighed for at få deres rettigheder forvaltet der, hvor de mener, de forvaltes bedst. Det er også derfor, Koda har arbejdet så koncentreret for at være konkurrencedygtig med gennemskuelighed, lav administrationsprocent og de bedste aftaler i verden på vores lokale marked.

"Der er to indtægtsstrømme som flyder sammen i Koda i disse år."

Niels Mosumgaard - bestyrelsesformand

Direktivet blev vedtaget i februar 2014 til implementering i april 2016, hvilket har givet os tid til at skabe et udkast til vedtægter, som vi i bestyrelsen forstår som et godt fundament, og som vi har haft tid til at diskutere både med hinanden og med Kulturministeriet. Valget i sommeren 2015 satte imidlertid det hele lidt i bero. Så hvor vi ellers syntes, at vi var meget godt med og kunne få det hele diskuteret frem mod foråret 2016, gik det hele i stå og der bredte sig en vis usikkerhed. Lovforslaget blev først fremsat i december 2015, og selvom indholdet på mange måder passer med vores forestillinger, så er behandlingen af lovforslaget jo afgørende for det endelige indhold. Vi har derfor måttet vente på færdigbehandlingen, før vi kunne give os i kast med implementeringen og den involvering af Kodas medlemmer, der er afgørende i et medlemsdemokrati.

Der er et par ting, vi forstår som særligt vigtige for organiseringen af Koda og det kulturliv, som Koda er en del af. Den ene er, at de fire foreninger bevarer indflydelse i bestyrelsen, hvilket lovforslaget åbnede for. Så længe et flertal i bestyrelsen er valgt direkte på generalforsamlingen, kan de fire formænd godt være udpegede gennem en demokratisk proces i foreningerne. Den model vil sikre stabilitet og kontinuitet i bestyrelsesarbejdet, og man vil være sikret repræsentation af rettighedshavere i hele spændet fra den kommercielle musik gennem alle genrer til kunstmusikken. Den anden er, at det fortsat er foreningerne som forvalter og administrerer de kulturelle midler, fordi man her har den administrative ekspertise og det aktive bagland indenfor de forskellige interesseområder, så puljer og tiltag målrettes de reelle behov i den store medlemskreds i Koda.

Koda er ikke længere, og har ikke i mange år været, alene på markedet. Vi er del af en global virkelighed, og vi har brug for - på alle måder - at være i tæt kontakt med vores omverden. Derfor er det fortsatte arbejde med at skabe alliancer helt afgørende. Vi har det nordiske samarbejde i Polaris, vi er en del af det nordeuropæiske ICE databasesystem, vi er aktive i både GESAC, ECSA, ICMP og CIAM, og vi har bestyrelsesmedlemmer siddende i alle store organisationer.

Opgaven vi står overfor, og som vil præge arbejdet i de kommende år, er at forene det globale med det lokale. Vi skal både kunne håndtere og være attraktive for store udenlandske repertoirer og samtidig kunne være en del af den lokale skabende musikverden, som både er et lille marked og et lille sprogområde, men som, både hvad angår musik og politik, er meget tydelige i den store virkelighed.

Tak til medarbejdere, direktion og bestyrelse for et heftigt men produktivt år. 


Niels Mosumgaard

Bestyrelsesformand

Kodas bestyrelse. Fra venstre: Bent Sørensen - DKF, Maj-Britt Kramer - DJBFA – Komponister og Sangskrivere, Jens Visby (medarbejderrepræsentat), Jacob Morild - DPA, Ole Dreyer Wogensen - Musikforlæggerne, Niels Mosumgaard (formand) - DPA, Peter Littauer - Musikforlæggerne, Susi Hyldgaard - (næstformand) - DJBFA – Komponister og Sangskrivere, Niels Marthinsen - DKF og Tine Birger Christensen - Musikforlæggerne.