Musiker og Musikbrancheordbogen

I begyndelsen af 2016 udgav en af den danske musikbranches mest erfarne konsulenter Michael Højris bogen ”Musiker & Musikbranche ordbogen” – et opslagsværk over 675 ord, begreber og vendinger, som enhver der arbejder med musik bør kende samt 10 artikler om pladekontrakter, publishing, booking, crowdfunding med mere.

Dette er Højris’ 4 branchebog. Blandt hans tidligere udgivelser er ”Den nye musikbranche 2.0” fra 2013.

Her i brancheguiden kan du læse et uddrag fra bogen og blive klogere på nogle af de mange udtryk, som du vil støde på i dit arbejde med musikken. Hele bogen kan købes på www.musikbranchen.dk

V

Vederlag typisk betaling af et pengebeløb til gengæld for en ydelse, kan også omhandle andet i tilfælde af bytteaftaler, Quid pro Quo.

Venue [eng] se spillested. spillested lokalitet hvor der afholdes koncerter.

U

Udviklingsaftale betegnelse for en aftale mellem kunster og f.eks. manager, pladeselskab, musikforlag eller lignende som omhandler et samarbejde hvorigennem kunstnerens talent, kunstneriske udtryk og kommercielle potentiale udvikles og optimeres.

T

Tariffen anbefalet minimumssats for betaling fastsat af musikernes og artisternes organisationer DMF og DAF.

Teaterkoncert særlig dansk ”opfindelse” hvor musik fremføres i sammenhæng med en teateropførelse, men som ikke er en egentlig musikdramatisk forestilling. Kræver særlig aftale med Koda.

Topline(r) [eng] tekst og melodi ”lagt oven på” en underliggende musikkomposition, topliner en person der skaber en topline

Transmission benyttes typisk om ikke-interaktiv udsendelse i radio/tv, samt via internet.

S

Sample [eng] ”prøve”, en kopi af et brudstykke af en musikindspilning, Som hovedregel kan man sige, at hvis det man har samplet er noget, der kan genkendes, skal man have en tilladelse fra ophavsmanden og fra det pladeselskab der har udgivet den indspilning man ønsker at sample fra.

Score [eng] noteret musik, node(r) benyttes typisk om større orkesterværker og filmmusik.

Social media [eng] sociale medier, f.eks. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter o.l.

Streaming [eng] digital tjeneste hvor brugeren har adgang til afspilning af musikindspilninger, så længe brugeren er online. Er brugeren offline vil repertoiret ikke være tilgængeligt med mindre tjenesten konkret tillader dette, eller man har købt indspilningerne som download.

Studieliste dokument, også kaldet ‘gramexliste’, som bl.a. indeholder angivelse af hvilke musikværker man har indspillet samt hvilke musikere/solister der har medvirket.

R

Recoupment [eng] modregning, benyttes især i forhold til udbetaling af forskud samt vedr. f.eks. udgifter på en produktion der fratrækkes før der afregnes royalties til kunstnerne.

Release [eng] udgivelse

Remix [eng] fornyet mixning, benyttes i en række sammenhænge i forbindelse med musikudgivelse:
… tilvejebringelse af et mix af indspilningen med en særlig lyd eller kunstnerisk egenskab
… tilvejebringe et mix af indspilningen der er særligt radio- eller danseegnet
… tilvejebringe et mix af indspilningen lavet af en særligt prominent kunstner/remix’er.

P

Pitching [eng] ”kaste bolden” begrebet stammer f.eks. amerikansk baseball. Betyder i musikbranchen fortrinsvis at foreslå noget, f.eks. foreslå en bestemt melodi/sang til en reklame (sync pitching) eller foreslå et musikværk/en sang til en bestemt kunster.

Pladekontrakt aftale mellem udøvende kunstner og musikselskab om indspilning og udgivelse af en eller flere sange fremført af kunstneren. Aftalen indebærer typisk, at selskabet investerer i såvel indspilning som i promotion og markedsføring af udgivelse og kunstner.

Plagiat [jura] kopi, efterligning som af ophavsmanden påstås af være en original. Juridisk term der beskriver en kopi, der i ophavsretslovens forstand er ulovlig.

Playlist [eng] liste (på radiostation) der angiver hvilke udgivelser/nummer, der skal spilles, hvornår på dagen/døgnet samt med hvilken hyppighed.

Pligtaflevering bestemmelse i Lov om Ophavsret der fastslår at alle producenter af fonogrammer, videogrammer, tryksager m.v. er forpligtet til at indlevere et eksemplar til Statsbiblioteket (pligtaflevering.dk).

Plugging-møde møde på en radiostation hvor musikselskabernes radio-promotere kommer for at præsentere deres kunstneres nye udgivelser.

Podcast [eng] Personal On-Demand Broadcasting. Gratis/non-kommerciel udsendelse af radio- og videoprogrammer via internet, hvor brugeren selv bestemmer tidspunktet for lytning/visning.

Producent betegnelse for person eller virksomhed (oftest pladeselskab) der varetager produktionen (i betydningen fremstillingen) af f.eks. en musikudgivelse. Angives typisk med ℗

Produktionsaftale betegner typisk aftale mellem kunstner og indspilningsstudie vedrørende samarbejde omkring indspilning og efterfølgende udgivelse via et pladeselskab.

Promotion [eng] optræder i musikbranchen hovedsagelig i to sammenhænge
… fællesbetegnelse for PR, reklame, markedsføring
… noget der bortgives i reklameøjemed (f.eks. promotioneksemplarer af f.eks. en CD).

Provision anvendes i to betydninger
… betalingsform. En manager aflønnes f.eks. typisk med en provision, dvs. en %-del af kunstnerens indtægter.
… [eng] bestemmelse i kontrakt.

Public service [eng] betegnelse for bl.a. stats/offentlige radio-/tv-stationer, der formodes at have en særlig forpligtelse mht., at forsyne offentligheden med det bedste og bredeste programtilbud.

Publishing [eng] benyttes i flere betydninger
… generel betegnelse for rettighederne til et musikværk og de indtægter som værket måtte opnå.
… aktiviteten at udgive et musikværk.
… aktiviteten at udgive et musikværk i betydningen at indgå en aftale med et musikforlag (en publisher).

O

Ophavsmand den der skaber noget, i denne sammenhæng komponist, tekstforfatter, sangskriver.

Option [eng] en mulighed. Benyttes i musikbranchen til at beskrive den førsteret en part har til f.eks. at indgå en kontrakt eller forlænge denne. Den kontrakten omhandler vil kun kunne indgå aftale med 3.mand, hvis den første part ikke ønsker at gøre brug af sin option.

Overenskomst typisk betegnelsen for aftaler mellem fagforeninger og arbejdsgivere, men bruges også ofte som synonym for aftale eller kontrakt.

M

Major label/publisher betegnelsen major bruges om de multinationale pladeselskaber og musikforlag/publishers som ejes af selskaberne Sony, Warner og Universal. Man taler også nogle gange om mini-majors. Med det menes andre selskaber der pga. deres størrelse og geografiske udbredelse stort set er sammenlignelige med de egentlige majors.

Master
…den endelige lydbearbejdelse af en musikindspilning der gør den klar til mangfoldiggørelse og udgivelse.
mastered-for-iTunes er et særligt masteringformat som er optimeret til Apple-platformen iTunes. … analog master en masterindspilning (typisk) på 1/4”-spolebånd, som anvendes til at skære matricen til fremstilling af en vinylplade.
digital master en masterindspilning (typisk) på harddisc eller andet digitalt medie, som anvendes til at fremstille glasmasteren som anvendes til at fremstille en CD. En digital master indeholder foruden musikken også typisk alle de data, der identificerer indspilningen, producenten og de som medvirker på den (ISRC-kode) og det indspillede værk (ISWC) samt oplysning om pladeselskab, udgivelsesnummer, spilletid mv.

Monetization [eng] ”skabe indtægt”. Begrebet dækker over muligheden for at tjene penge på aktiviteter, der ikke i sig selv er indtægtsgivende, f.eks. videovisning på YouTube, hvor man (hvis man tillader visning af reklamer sammen med sin video) kan indgå aftale med YouTube om at modtage en andel af de indtægter den pågældende reklame måtte generere når den vises sammen med videoen.

L

Library music [eng] musik skabt primært til brug i film, reklamer o.l.

Licensaftale beskriver f.eks. en aftale hvor den ene part giver den anden part lov til f.eks. at udgive en indspilning uden dermed at overdrage ophavsretten til indspilningen.

K

Koncertarrangør person, forening eller virksomhed der tilrettelægger og afholder koncertarrangementer.

Kreditering Ophavsretsloven §3 siger, at enhver der har bidraget til skabelsen af et værk har ret til at blive nævnt/krediteret når dette værk anvendes offentligt. Dette gælder både ved f.eks. radioafspilning af et værk, eller ved angivelse af navn på f.eks. et CD-cover.